I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats beslutades vid extra bolagsstämma den 12 maj 2017 i Ortivus AB (publ) att i enlighet med styrelsens förslag genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare innefattande bl.a följande villkor:
  • Företrädesemissionen omfattar emission av högst 10 381 593 aktier varav högst 554 227 st nya A-aktier och högst 9 827 366 st nya B-aktier.
  • Rätten att delta i företrädesemissionen skall tillkomma bolagets aktieägare, varvid två befintliga A-aktier ger rätt att teckna en (1) A-aktie och två befintliga B-aktier ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie.
  • Teckningskursen för de aktier som emitteras är bestämd till 2,20 kronor till följd att emissionslikviden före emissionskostnader kommer att uppgå till cirka 22,8 MSEK
  • Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen skall vara den 22 maj 2017.
  • Teckningsperioden infaller under perioden 30 maj 2017 till och med den 15 juni 2017.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

Sista dag för handel Ortivus aktier inklusive rätt att delta i företrädesemissionen

18 maj 2017

Första dag för handel Ortivus aktier exklusive rätt att delta i företrädesemissionen

19 maj 2017

Avstämningsdag för deltagande i företrädesemission

22 maj 2017

Teckningsperiod för deltagande i företrädesemissionen

30 maj – 15 juni 2017

Handel i teckningsrätter

30 maj – 13 juni 2017

Handel med Betalda Tecknade Aktier (BTA)

30 maj 2017 tills emissionen registrerats

Preliminärt utfall av företrädesemissionen offentliggörs

20 juni 2017

Ortivus förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden, liksom senarelägga tidpunkten för utfallsredovisning.


Posted

in

by

Tags: