Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, underrättas härmed om att årsstämman den 29 april 2016 ställs in och att nytt datum för årsstämman är den 9 maj 2016.

Anledningen till att årsstämman ställs in är bl a att möjliggöra för årsstämman att besluta om minskning av aktiekapitalet för täckning av ansamlad förlust med därtill hörande beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med Aktiebolagslagens bestämmelser och det förslag som bolagets styrelse beslutat att lägga fram till årsstämman 2016.

Med anledning härav har bolagets styrelse beslutat att ställa in den planerade årsstämman den 29 april 2016 samt att istället kalla till årsstämma som skall avhållas måndagen den 9 maj 2016 kl 16.00.

Kallelse till årsstämman den 9 maj 2016 kommer att offentliggöras genom pressmeddelande och publiceras i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 11 april 2016. Kallelsen kommer även att finnas tillgänglig på bolagets webbplats.

Avstämningsdag för deltagande i årsstämman är den 2 maj 2016. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 2 maj 2016. Vidare måste aktieägare som önskar delta i årsstämman till bolaget anmäla sin avsikt att delta senast den 2 maj 2016 kl 16.00. Sådan anmälan måste göras även om aktieägaren sedan tidigare anmält sig till den nu inställda årsstämman.

För ytterligare information, kontakta: Jonas Wennersten, tf VD och CFO, tfn
+46 (0) 8 446 45 00 eller via e mail till jonas.wennersten@ortivus.com.


Posted

in

by

Tags: