Styrelsen i Ortivus AB (publ) (”Ortivus” eller ”Bolaget”) har bl.a. mot
bakgrund av den senaste tidens kursutveckling på bolaget A-aktie beslutat att återkalla
förslaget om att företrädesemissionen ska beslutas på den kommande årsstämman
den 28 april 2017. Istället föreslår styrelsen att detta beslut ska tas på en
extra bolagstämma som ska avhållas den 12 maj 2017. Det ändrade datumet beror
på en modifiering av styrelsens tidigare förslag i så måtto att i det nya
förslaget ska A-aktieägare i första hand ha rätt att teckna A-akter och B-aktieägare
ska i första hand ha rätt att teckna B-aktier.

Företrädesemission
 

  • Styrelsen föreslår att den kommande extra bolagstämman den 12 maj 2017 beslutar om genomförande av en företrädesemission omfattande högst 10 381 593 aktier varav 554 227 st nya A-aktier och 9 827 366 st nya B-aktier.
  • Rätten att delta i företrädesemissionen skall tillkomma bolagets aktieägare, varvid två befintliga aktier A-aktier ger rätt att teckna en (1) A-aktie och två befintliga B-aktier ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie
  • Teckningskursen för de aktier som emitteras är bestämd till 2,20 kronor. (oförändrat förslag)
  • Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen skall vara den 22 maj 2017. (oförändrat förslag)
  • Teckningsperioden infaller under perioden 30 maj 2017 till och med den 15 juni 2017 (oförändrat förslag)
  • Bolagets huvudaktieägare Ponderus Invest AB har meddelat att man avser att teckna sin andel av företrädesemissionen och därutöver garantera att nyemissionen blir fulltecknad, vilken garanti dock är villkorad av att Aktiemarknadsnämnden beviljar Ponderus Invest AB dispens från eventuell budplikt i den mån sådan skulle uppkomma till följ av den ställda garantin.

Motiv
Se pressrelease kommunicerad av Bolaget den 29 mars 2017.
Preliminär tidsplan för företrädesemissionen (oförändrad)

22 maj 2017                                   Avstämningsdag för deltagande i företrädesemission
30 maj – 15 juni 2017                 Teckningsperiod för deltagande i företrädesemissionen

20 juni 2017                                   Preliminärt utfall av företrädesemissionen offentliggörs

Ortivus förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden, liksom senarelägga tidpunkten för utfallsredovisning.

Övriga villkor för företrädesemissionen framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman den 12 maj 2017 som offentliggörs samtidigt med detta pressmeddelande och finns att tillgå på Bolagets hemsida. Information om garant och eventuella teckningsförbindelser samt styrelsens fullständiga förslag till företrädesemissionen kommer att kommuniceras i god tid före den extra bolagsstämman.
Danderyd, 11 april 2017

Ortivus AB (publ) 

 Vid frågor, kontakta gärna:

VD: Staffan Eriksson ,070-339 59 36
Ordf: Crister Stjernfeldt 073-398 00 04


Posted

in

by

Tags: