MOBIMED FÅR PRIS FÖR BÄSTA MOBILA E-HÄLSOLÖSNING I UK

TREDJE KVARTALET 2016

 • Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 21,7 (14,4) MSEK
 • Resultatet EBITDA uppgick till 7,2 (-0,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 0,7 (-4,7) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,1 (-5,2) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,8 (-2,0) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till 0,00 (-0,25)

PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2016

 • Omsättningen för perioden uppgick till 51,4 (58,8) MSEK
 • Resultatet EBITDA exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 10,6 (8,6) MSEK och inklusive engångskostnader till 7,9 (6,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet EBIT exklusive omstruktureringskostnader uppgick till -3,8 (-1,8) MSEK och inklusive engångskostnader till -6,5 (-4,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -8,1 (-5,2) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,3(-4,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,39 (-0,25) 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Styrelsen har utsett Staffan Eriksson till ny VD i Ortivus AB, Staffan tillträdde sin tjänst som VD den 11 oktober 2016. Tillförordnad VD Jonas Wennersten återgår till sin ordinarie tjänst som CFO.

VD har ordet
Som nytillträdd VD var det glädjande att få möta sina kunder och få positiv feedback på Ortivus produkter och tjänster. På den nyligen genomförda ambulansmässan FLISA kunde vi konstatera att MobiMed står sig väl i konkurrensen och att det kommer att ske upphandlingar i den svenska marknaden där Ortivus bör ha goda förutsättningar att göra nya affärer. Vi kommer att öka våra marknadsaktiviteter och i det ligger bl a att utnyttja de referenser som de engelska projekten utgör. Efter påtagliga förseningar, framförallt hos ambulansorganisationen SWASFT, kommer inom kort alla 1 011 ambulansfordon i södra England att vara utrustade med MobiMed. Drygt 600 arbetsstationer på 47 sjukhus har fått programvara installerad för att integreras med de mobila lösningarna i fordonen. Vi tror att detta är ett av de största prehospitala projekt som genomförts i Europa.
Som framgått av tidigare rapporter har de engelska projekten varit ekonomiskt och finansiellt ansträngande för Ortivus. Förseningarna och ett lägre antal ambulanser har inneburit uteblivna intäkter och ökade kostnader, vilket helt eliminerat den tänkta vinstmarginalen. Kontraktet, som skrevs 2014, är på 4 år med en möjlighet för ambulansorganisationerna att förlänga med 2 år. Med tanke på att projektet i sin helhet inte kommer att vara färdiglevererat förrän vid årsskiftet 2016/2017 så bedömer vi det som högst troligt att man utnyttjar möjligheten till förlängning, d v s till 2020. För Ortivus skulle en sådan förlängning innebära en väsentlig förbättring av lönsamheten. Leasingkostnader för hårdvaran utgör en stor del av vår kostnad och den sjunker successivt de kommande åren.
Jag ser fram emot att leda Ortivus och ta till vara den kompetens och erfarenhet som finns hos våra medarbetare. Den bransch och marknad vi befinner oss i präglas av långa beslutsprocesser, som ibland kan kännas frustrerande. Men min egen erfarenhet och de signaler jag fångat upp under min korta tid i Ortivus säger mig att affärerna finns om vi bara lyssnar noga och fokuserar på rätt möjligheter.
Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 21,7 (14,4) MSEK och för januari – september till 51,4 (58,8) MSEK med ett EBIT exklusive omstruktureringskostnader på -3,8 (-1,8) MSEK för perioden.
Danderyd den 24 oktober 2016
Staffan Eriksson
VD Ortivus AB

För ytterligare information
Staffan Eriksson, VD, telefon 08-446 45 00 eller e-post: staffan.eriksson@ortivus.com
Jonas Wennersten, CFO, telefon 08-446 45 00 eller e-post: jonas.wennersten@ortivus.com
Besök även www.ortivus.com
Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.30 den 24 oktober 2016. 


Posted

in

by

Tags: