Lägre försäljning än förväntat
  • Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 6,0 (5,0) MSEK och för perioden januari till september till 31,8 (29,0) MSEK.

  • Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till -9,0 (-10,4) MSEK och för perioden januari till september till -25,9 (-28,3) MSEK. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader uppgick under kvartalet till -6,7 (-10,3) MSEK och för perioden januari till september till -21,4 (-25,2) MSEK

  • Resultat efter skatt uppgick under kvartalet till -9,0 (-7,0) MSEK och för perioden januari till september till -25,8    

(-17,9) MSEK.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till 12,4 (-10,0) MSEK och soliditeten per 30 september uppgick till 71% (87%).

  • Resultat per aktie före och efter utspädning under kvartalet uppgick till −0,43 (−0,50) SEK och för perioden januari till september till -1,24 (-1,37).

  • I september lämnade VD Jan B Andersson verksamheten med omedelbar verkan och försäljningschef Carl Ekvall utsågs till tillförordnad VD. Kvartal tre har till följd av detta belastats med ett engångsbelopp på ca 2,3 MSEK vilket utgör den totala kostnadsbelastningen.

  • Styrelsen har, som tidigare kommunicerats, gjort bedömningen att avgivna framtidsutsikter i delårsrapporten för första halvåret 2011, inte kan infrias på grund av lägre försäljningsvolymer. Styrelsen har därför påbörjat en genomgripande och mer långsiktig strategisk översyn, inkluderande bland annat strukturella transaktioner och andra möjliga förändringar, i syfte att klargöra vilka möjliga utvecklingsvägar som finns för bolaget. För det arbetet har externa rådgivare engagerats.

*) Rapporteringen i denna kvartalsrapport avser, såvida inget annat anges, kvarvarande verksamheter, dvs. exkluderande den under 2010 sålda nordamerikanska verksamheten.

VD har ordet

Som framgått av pressmeddelande 2011-09-05 har den förväntade tillväxten för 2011 uteblivit. Omsättningen för de tre första kvartalen blev 31,8 MSEK, vilket är i nivå med föregående år, men för helåret väntas en något lägre omsättning än 2010 och som tidigare meddelats kommer helårsförlusten att ligga i nivå med föregående år.

Ortivus har under de senaste åren lagt stora resurser på utveckling av en modern plattform för övervakning och beslutsstöd för den prehospitala vårdkedjan och för kardiologiska avdelningar. Lösningarna, som nu är färdigutvecklade, har tagits väl emot av marknaden och på den nyligen avslutade svenska ambulansmässan FLISA introducerades MobiMed Smart med stor framgång. Vi noterar även ett stort intresse för MobiMed Smart i Storbritannien, Danmark och Norge. Bolagets egna, såväl som externa marknads- och kundundersökningar pekar entydigt på ett behov av bättre integrations- och beslutsstöd inom hela hälso- och sjukvårdsområdet. Ortivus är en av få nordiska leverantörer med relevant klinisk och teknisk kompetens för att utveckla lösningar som tillgodoser det behovet.

Försäljningen har varit lägre än förväntat. Kundernas inköps- och beslutsprocesser är långsamma och det makroekonomiska klimatet har också påverkat investeringsviljan. Mot den bakgrunden har styrelsen beslutat påskynda en genomgripande och mer långsiktig strategisk översyn i syfte att klargöra vilka möjliga utvecklingsvägar som finns för bolaget. Externa rådgivare har anlitats.

Carl Ekvall
T f CEO
14 oktober 2011

För ytterligare information
Carl Ekvall, Tf CEO, telefon 08-446 45 00 eller
e-post: Carl.Ekvall@ortivus.com
Leif Carlsson, CFO, telefon 08-446 45 00 eller
e-post: förnamn.efternamn@ortivus.com
Besök även www.ortivus.com

Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl 09.00 den 14 oktober 2011.


Posted

in

by

Tags: