Bokslutskommuniké januari − december 2010*)

Fortsatt tillväxt

  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 18,7 (19,4) MSEK och för året till 47,7 (37,7) MSEK.
  • Rörelseresultatet under kvartalet exklusive omstruktureringskostnader uppgick till -4,3 (-6,2) MSEK och inklusive omstruktureringskostnader till –4,3 (-6,4) MSEK. Rörelseresultatet för året exklusive omstruktureringskostnader uppgick till -27,9 (-35,4) MSEK och inklusive omstruktureringskostnader –32,6 (-37,0) MSEK.
  • Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick till –4,4 (−6,8) MSEK och för året till –32,7 (-38,2) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick till –0,21(−0,33) SEK och för året till –1,58 (-1,84).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för det fjärde kvartalet uppgick till -10,2 (-3,0) MSEK. Motsvarande kassaflöde under helåret 2010 blev -26,7 (-10,1) MSEK.  Soliditeten 31 december uppgick till 80 (52) %.
  • Under första kvartalet avyttrades de nordamerikanska dotterbolagen. Nettoomsättningen från den avvecklade verksamheten uppgick under perioden till 10,2 MSEK. Avyttringen av de nordamerikanska bolagen tillförde netto efter transaktionskostnader 78,1 MSEK. Efter genomförd transaktion återbetalades lån uppgående till 28,7 MSEK och Ortivus är efter transaktionen skuldfritt. Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 28,1 MSEK.
  • Baserat på det finansiella utfallet för 2010 har bolagets tidigare kommunicerade målsättning för 2011 uppdaterats.

 *) Rapporteringen i denna bokslutskommuniké avser, såvida inget annat anges, kvarvarande verksamheter, dvs. exkluderande den sålda nordamerikanska verksamheten.

 

Ett nytt Ortivus växer fram

2010 blev en viktig milstolpe i utvecklingen av det ”nya” Ortivus. Vår nya strategi med fokus på kliniska lösningar baseras på vår unika kliniska kompetens med inriktning mot IT, medicinsk teknik och trådlös överföring, och med ett geografiskt fokus på vår nordiska hemmamarknad kompletterad med vissa utvalda regioner i Europa, började implementeras. Efter en framgångsrik försäljning av den nordamerikanska verksamheten, vilken huvudsakligen låg utanför vår kärnkompetens, kunde vi helt koncentrera oss på utveckling och försäljning av produkterna CoroNet och MobiMed med tillhörande tjänsteområden.  Avyttringen tillförde Ortivus 78,1 MSEK, vilket dels använts för att återbetala våra lån, dels förstärkt vår balansräkning. Detta ger oss möjlighet att investera i offensiv produktutveckling, förstärkt marknadsorganisation, fler säljresurser och en successiv övergång till en affärsmodell med ett högre inslag av återkommande intäkter, vilket är avgörande för vår fortsatta tillväxt.

Vi fick ett positivt gensvar på vår nya strategi i form av en ökad försäljning i den kvarvarande kärnverksamheten, med 26% till 47,7 MSEK för helåret 2010. Det fjärde kvartalet hade en omsättning på 18,7 MSEK, vilket var något lägre än det starka sista kvartalet 2009. Orderingången var dock god i fjärde kvartalet, med bl.a. det tidigare aviserade avtalet med Borås sjukhus, vilket kommer att ge intäkter under 2011. För helåret minskade rörelseförlusten exklusive omstruktureringskostnader med 7,5 MSEK till ett resultat på -27,9 MSEK. Det är naturligtvis otillfredsställande att verksamheten inte når ett positivt resultat och bakgrunden till detta är en alltför låg omsättning. Som medicintekniskt utvecklingsföretag, underställt marknadens och myndigheters höga krav, måste Ortivus prioritera sådana kostnader som garanterar kvalitet och certifiering och det har vi gjort med framgång. Nu är vår utmaning att med hjälp av ovannämnda stärkta balansräkning öka våra försäljningsansträngningar, bredda vår marknad och introducera nya produkter.

För att skapa förutsättningar för en fortsatt tillväxt har vi under 2010 genomfört ett antal viktiga nyrekryteringar. Det handlar främst om kliniskt erfarna personer med erfarenhet och förmåga att sälja våra lösningar på den nordiska hemmamarknaden. Både CoroNet och MobiMed har en stark marknadsposition i Sverige och ett antal viktiga instegsaffärer har gjorts i Norge, bl.a. CoroNet till sjukhuset i Fredriksstad, och i Danmark. Vi ser nu en möjlighet till ökad försäljning i dessa marknader, bl.a. genom att erbjuda lösningar anpassade för akutmottagningar. Generellt är intresset stort för lösningar som kan effektivisera vårdprocesserna, korta vårdköerna och minska dödligheten i hjärtrelaterade sjukdomar. Den offentliga vården har dock långa och komplicerade besluts- och upphandlingsrutiner, vilket hämmar en snabb tillväxt för Ortivus. Men vi är nu bättre rustade för att hantera den här typen av upphandlingar.

Utanför Norden fortsätter vi att följa utvecklingen i UK, där vi sedan lång tid har en etablerad bas av MobiMed användare. Det finns en förhoppning att man under 2011 ska nå politisk enighet om hantering av kostnader relaterat till Ortivus produktområde, vilket skulle ge oss möjlighet att driva en aktiv försäljningsverksamhet i UK. Men osäkerheten är för närvarande stor och vi har anpassat våra kostnader till en låg aktivitetsnivå. I Tyskland har Lukaskrankenhaus i Neuss rapporterat mycket positiva resultat i form av fler räddade liv med MobiMed, vilket bör kunna ge ökad försäljning. Vår italienska partner et Medical har under året fått en order från ett sjukhus i Pisa på installation av CoroNet och vi noterar ett växande intresse för våra produkter i många marknader. Med en starkare marknads- och säljorganisation ökar våra möjligheter att ge aktivt stöd till våra partners.

En aktiv forskning och utveckling är helt avgörande för Ortivus fortsatta framgångar. Finansieringen av det arbetet måste till största delen baseras på de löpande avgifter våra kunder betalar för nyttjandet av våra lösningar.  Sedan några år tillbaka arbetar vi mycket aktivt med att öka andelen återkommande intäkter genom s.k. Software Assurance avtal. Historiskt har Ortivus haft en mycket låg grad av återkommande intäkter och därmed varit starkt beroende av nya licensintäkter, vilka till sin natur är oregelbundna och svåra att prognostisera. En viktig komponent i vår nya strategi är en kraftig ökning av de fasta, och förutsägbara, intäkterna, vilket kommer att skapa större stabilitet och underlätta hela utvecklingsprocessen. Det ger oss också bättre kvalitet i kommunikationen med kunder, marknad och aktieägare

Förutsättningarna för en fortsatt tillväxt i Ortivus är goda. Våra lösningar är effektiva, beprövade och stabila. Patientsäkerheten kräver kvalitetskontroll och certifiering av bolag som utvecklar medicintekniska lösningar. Ortivus har en lång tradition och dokumenterade processer, vilket resulterat i CE-märkning för våra produkter. Fokus under 2011 är en förstärkt kommunikation mot såväl kunder som marknaden, samt på tillväxt på hemmamarknaden Sverige och en breddning av försäljningsansträngningarna inom Norden. Vidare kommer produkterbjudandet utvecklas mot nya tillämpningsområden, främst akuten. Sammantaget åtgärder som tar oss närmare lönsamhetsmålet.

Jan B Andersson
VD

21 februari 2011
 

Framtidsutsikter
Bolagets tidigare kommunicerade målsättning att uppvisa en långsiktigt god tillväxt och stabil lönsamhet under 2011 har justerats mot bakgrund av det finansiella utfallet 2010.  

Ortivus har genomgått en omfattande omstrukturering i syfte att skapa ett företag med ett tydligt kunderbjudande baserat på en unik kompetens förvärvad över mer än 25 år. Vi avser att koncentrera våra försäljningsansträngningar på den svenska marknaden, där vi redan har en stark position och på näraliggande marknader som t ex Norge och Danmark. Vi har utvecklat och breddat vårt produkterbjudande för att kunna nå nya användningsområden, som t ex akutmottagningar. Vi har förstärkt vår organisation för att få till stånd en aktivare kommunikation med kunder, marknad och övriga intressenter. Vår uppfattning är att efterfrågan på den typ av lösningar som Ortivus erbjuder är stark och fortsätter att utvecklas positivt. Mot den bakgrunden ser vi positivt på möjligheterna till en god tillväxt i Ortivus. Och en fortsatt stark tillväxt är en förutsättning för att nå lönsamhet.
 

 För ytterligare information

Jan B Andersson, CEO, telefon 08-446 45 00 eller

e-post: treinitialer@ortivus.com

Magnus Nordgren, CFO, telefon 08-446 45 00 eller

E-post: förnamn.efternamn@ortivus.com  

 

Besök även ortivusflytt19.wpengine.com