Ortivus AB (publ) Kallelse till årsstämma

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC förda aktieboken senast onsdagen den 2 maj 2007 (”Avstämningsdagen”), dels anmäla sitt deltagande till Ortivus AB, Box 713, 182 17 Danderyd, telefon 08-446 45 00, telefax 08-446 45 09, e-post info@ortivus.com, senast onsdagen den 2 maj klockan 12.00.

Vid anmälan bör namn, personnummer/organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, samt adress och telefonnummer uppges.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på årsstämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 2 maj 2007 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.

Ärenden på stämman – Förslag till dagordning
§ 1 Stämmans öppnande
§ 2 Val av ordförande vid stämman
§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
§ 4 Godkännande av dagordningen
§ 5 Val av en eller två protokolljusterare
§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
§ 7 Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning
§ 8 Anförande av verkställande direktören
§ 9 Framläggande av revisorernas berättelse
§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning
§ 11 Beslut om resultatdisposition
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
§ 13 Redovisning av valberedningens arbete
§ 14 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
§ 15 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
§ 16 Val av styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter
§ 17 Godkännande av Styrelsens förslag till bemyndigande för Styrelsen att besluta om nyemission av aktier genom utgivande av högst 700 000 B-aktier varigenom aktiekapitalet kan ökas med högst 3 500 000 kronor. Aktierna skall endast kunna tecknas genom tillskott av apportegendom. Bemyndigandet skall gälla längst intill nästa årsstämma.
§ 18 Beslut om utgivande av personaloptioner i enlighet med Ortivus AB 2005 Share Unit Plan (”Planen”) för 2007
§ 19 Fråga om utseende av valberedning
§ 20 Stämmans avslutande