Styrelsen i Ortivus AB (publ) offentliggör härmed Informationsbroschyr med anledning av förestående företrädesemission. Informationsbroschyren finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se

 

Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut att genomföra en till 100% säkerhetsställd nyemission av B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Informationsbroschyren avseende företrädesemissionen finns nu tillgänglig hos emissionsinstitutets hemsida www.hagberganeborn.se och bolagets hemsida www.ortivus.se tillsammans med Anmälningssedel och Villkor och anvisningar.

Företrädesemissionen i sammandrag

 • Företrädesemissionen omfattarar emission av högst 5 662 687 st B-aktier.
 • Rätten att delta i företrädesemissionen skall tillkomma bolagets aktieägare i förhållande till sitt aktieinnehav. Aktieägare kommer att för varje innehav av en A- eller B-aktie i bolaget på avstämningsdagen erhålla två (2) teckningsrätter. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget.
 • Teckningskursen för de B-aktier som emitteras är bestämd till 1,60 kronor innebärande en emissionslikvid före emissionskostnader uppgående till cirka 9 MSEK.
 • Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen skall vara den 21 februari 2019. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande med företrädesrätt i företrädesemissionen är den 18 februari 2019. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till deltagande med företrädesrätt i företrädesemissionen är den 20 februari 2019.
 • Teckningsperioden infaller under perioden 26 februari och fram till och med den 12 mars 2019
 • Företrädesemissionen är till 100 % säkerställd genom tecknings- och garantiförbindelser av bolagets huvudaktieägare Ponderus Invest AB och andra aktieägare/investerare.
 • Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras omkring den 18 mars 2019.


Ortivus AB (publ)

Lars Höst, tillförordnad VD

 

Vid frågor, kontakta:

Lars Höst, tillförordnad VD, telefon: 08 445 46 36, email: lars.host@ortivus.com

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 22:00 den 25 februari 2019.


Styrelsen i Ortivus AB (publ) offentliggör härmed Informationsbroschyr med anledning av förestående företrädesemission. Informationsbroschyren finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se

 

Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut att genomföra en till 100% säkerhetsställd nyemission av B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Informationsbroschyren avseende företrädesemissionen finns nu tillgänglig hos emissionsinstitutets hemsida www.hagberganeborn.se och bolagets hemsida www.ortivus.se tillsammans med Anmälningssedel och Villkor och anvisningar.

Företrädesemissionen i sammandrag

 • Företrädesemissionen omfattarar emission av högst 5 662 687 st B-aktier.
 • Rätten att delta i företrädesemissionen skall tillkomma bolagets aktieägare i förhållande till sitt aktieinnehav. Aktieägare kommer att för varje innehav av en A- eller B-aktie i bolaget på avstämningsdagen erhålla två (2) teckningsrätter. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget.
 • Teckningskursen för de B-aktier som emitteras är bestämd till 1,60 kronor innebärande en emissionslikvid före emissionskostnader uppgående till cirka 9 MSEK.
 • Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen skall vara den 21 februari 2019. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande med företrädesrätt i företrädesemissionen är den 18 februari 2019. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till deltagande med företrädesrätt i företrädesemissionen är den 20 februari 2019.
 • Teckningsperioden infaller under perioden 26 februari och fram till och med den 12 mars 2019
 • Företrädesemissionen är till 100 % säkerställd genom tecknings- och garantiförbindelser av bolagets huvudaktieägare Ponderus Invest AB och andra aktieägare/investerare.
 • Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras omkring den 18 mars 2019.


Ortivus AB (publ)

Lars Höst, tillförordnad VD

 

Vid frågor, kontakta:

Lars Höst, tillförordnad VD, telefon: 08 445 46 36, email: lars.host@ortivus.com

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 22:00 den 25 februari 2019.