Ortivus AB (publ) offentliggör prospekt avseende upptagande till handelav nyemitterade aktier

Styrelsen för Ortivus AB (publ) (“Ortivus” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av de 554 227 nya A-aktier och 9 827 366 nya B-aktier som emitterades i nyemissionen beslutad vid extra bolagsstämma den 12 maj 2017 i Ortivus AB (publ) (”Nyemissionen”). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.ortivus.se/nyemission-2017, samt på bolagets kontor (Svärdvägen 19, 182 33 Danderyd). Även handlingar som införlivats i prospektet genom hänvisning finns tillgängliga enligt ovan.

I prospektet presenteras följande information vilken tidigare ej offentliggjorts:

  1. Under avsnittet ”Eget kapital, skulder och annan information” på sidorna 53-55 presenteras viss finansiell information beträffande eget kapital och skuldsättning per den 31 maj 2017. Bolagets nettoskuldsättning uppgick till 22 874 KSEK per detta datum. I tillägg redovisas den hypotetiska situationen att hela Nyemissionen hade tecknats och betalts in under maj 2017, samt att skulder till Danske Bank och till huvudägaren (och det till styrelseledamoten Peter Edwall närstående) bolaget Ponderus Invest AB (”Ponderus”) reglerats i sin helhet. I den hypotetiska situationen uppgår Bolagets nettoskuldsättning till 634 KSEK.
  1. Under avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information” och rubriken ”Krediter, ställda säkerheter och annan finansiering” på sidorna 67-68 presenteras information beträffande Bolagets skuldsättning per Prospektets datum avseende krediter från Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB och Danske Bank A/S, Sverige Filial.
  1. Under avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information” och rubriken ”Lån från aktieägare/styrelseledamöter/ledande befattningshavare” på sidan 69 presenteras information beträffande transaktioner med huvudägaren och det till styrelseledamoten närstående bolaget Ponderus Invest AB. Den 9 februari 2016 ingick Bolaget ett låneavtal med Ponderus om att till Bolaget utställa ett eller flera lån intill en kreditram om sammanlagt högst sex miljoner (6 000 000) SEK (offentligt sedan tidigare). Under perioden april – juni 2017 utnyttjades krediten till 5 000 000 SEK och har återbetalats i sin helhet, när Bolaget mottagit likviden för emissionen.

De nyemitterade aktierna förväntas vara registrerade och upptas till handel omkring den 28 juli 2017. Första beräknad dag för handel av dessa aktier förskjuts därmed en vecka mot vad tidigare meddelats, från den tredje veckan i juli till den fjärde veckan i juli.

 Vid frågor, kontakta gärna:

Staffan Eriksson, VD, tel: 070-339 59 36
Lars Höst, CFO, tel: 072-229 00 36