Delårsrapport januari – september 2005

• Orderingången för det nylanserade patientövervakningssystemet CoroNet uppgick till MSEK 20,1. Installationer påbörjades under slutet av september.

• Omsättningen uppgick till MSEK 103,3 (118,4). Omsättningsminskningen beror på det avslutade exklusiva licensavtalet med Philips Medical Systems. Medos som förvärvades i maj bidrog med MSEK 25,4.

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK -10,7 (23,7).

• Resultatet efter skatt uppgick till MSEK -9,1 (18,1).

• Vinst per aktie uppgick till SEK -0,66 (1,31).

• För helåret förväntas ett negativt resultat efter finansnetto.

Tredje kvartalet 2005

Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till MSEK 44,9 (39,2). Medos-koncernen som förvärvades den 30 maj 2005 bidrog med MSEK 19,3 till omsättningen.

Koncernens resultat före skatt för tredje kvartalet uppgick till MSEK -8,8 (15,0) och resultatet efter skatt till -7,1 (10,0).

Under kvartalet har installation inletts av det nyutvecklade kardiologisystemet CoroNet för bland annat Västra Götalands-regionen där samtliga hjärtintensivavdelningar vid sjukhusen i Göteborgsområdet utrustas med Ortivus nya övervakningssystem. Order-ingången för CoroNet har för såväl Sverige som Finland överträffat förväntningarna.

Integrationen av Medos samt lanseringen av Ortivus svenska produkter på den tyska marknaden fortgår enligt plan. En första order för MobiMed i kombination med Medos produkterbjudande tecknades under oktober. Orderingången för Medos har efter periodens slut varit betydande.

Kvartalets resultat har enligt IFRS 2 inte belastats med några kostnader för det personal-optionsprogram som riktats till ledande befattningshavare i Ortivus-koncernen, då förutsättningar saknas för intjänande i enlighet med de kriterier som fastlagts av årets bolagsstämma. Upplösning har skett av tidigare reservering om MSEK 0,2

Täby den 25 oktober
Ortivus AB (publ)
Styrelsen
Kommande informationstillfällen:
Bokslutskommunikén publiceras den 22 februari 2006
Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisorer.

För ytterligare information:

Mikael Strindlund, VD, Ortivus, telefon 08-446 45 00 alt. mobil: 070-269 53 03 eller
E-post: mikael.strindlund@ortivus.se
Besök även: ortivusflytt19.wpengine.com
Ortivus AB (org nr 556259-1205), Enhagsslingan 5, Box 513, 183 25 Täby, telefon 08-446 45 00.