Delårsrapport januari-mars 2018 för Ortivus AB

Avtal till ett värde av 5,6 MSEK tecknat med Region Jämtland-Härjedalen

JANUARI – MARS 2018

  • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 12,3 (16,0) MSEK.
  • EBITDA uppgick till -1,1 (1,9) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,6 (-2,1) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -3,8 (-2,1) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick till -0,12 (-0,11) SEK.
  • Avtal har tecknats med Region Jämtland-Härjedalen angående MobiMed Journal till ett värde av 5,6 MSEK under en femårsperiod.
  • Avtal har tecknats med SWAST gällande integration av patientdata mellan ambulans och övriga aktörer i sjukvårdssystemet till ett värde av 1,6 MSEK.
  • Systemintegration av MobiMed med Cambio Cosmic (vårdinformationssystem) har beställts av Region Västmanland till ett värde av 1,0 MSEK.
  • Ramavtal har tecknats med West Midlands Ambulance Service gällande journalsystem för ambulanser.

KONCERNEN I SAMMANDRAG (*) jan-mar2018 jan-mar2017 jan-mar2016 jan-dec2017 jan-dec2016
Nettoomsättning, KSEK 12 268  15 992 14 136 58 799 74 279
Bruttomarginal 45% 45% 46% 51% 46%
Resultatmarginal -31% -16% -35% -20% -10%
Rörelsemarginal -30% -13% -32% -18% -7%
EBITDA, KSEK -1 131 1 913 -1 519 -8 448 -6 174
Resultat per aktie, SEK -0,12 -0,11 -0,22 -0,43 -0,31
Genomsnittligt antal aktier för perioden, tusental 31 145 23 034 23 034 27 090 23 034
Medelantal anställda 21 20 22 31 26
Investeringar (materiella anläggningstillgångar), KSEK 81 85 0 350 5 811
Investeringar (utvecklingskostnader och licenser), KSEK 0 0 0 0 0
Avskrivningar, KSEK 2 509 4 048 2 977 10 061 18 700
2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2017-12-31 2016-12-31
Soliditet 35% 6% 13% 45% 11%
Skuldsättningsgrad, ggr 1,87 14,91 6,99 1,22 8,05
Eget kapital per aktie, SEK 0,00 0,13 0,43 0,50 0,25
Antal aktier vid periodens slut, tusental 31 145 20 763 20 763 31 145 20 763
(*) För underlag till siffrorna, se ”Definition av nyckeltal”.

VD har ordet

Vi börjar nu se resultat i vår verksamhet av den affärsplan och strategi som Ortivus ledningsgrupp utarbetat. Sedan mitt tillträde som verkställande direktör i Ortivus har vi kraftigt ökat bolagets marknadsföringsinsatser, både på våra hemmamarknader, Sverige och Storbritannien, och på nya exportmarknader. Trycket på akutsjukvården är fortsatt högt och viljan att investera i nya lösningar är fortsatt god bland våra kunder, något vi märker av genom ett ökat antal förfrågningar och upphandlingar.

Vi har under kvartalet erhållit flera strategiska beställningar som jag skulle vilja lyfta fram:

        Avtalet med Region Jämtland/Härjedalen rörande nytt patientjournalsystem för regionens ambulanser visar med tydlighet kundernas uppskattning av vår lösning. Kontraktet omfattar förutom systemleveransen, som ska vara färdiginstallerat under 2018, ett femårigt underhållsavtal. Det totala värdet på kontraktet uppgår till 5,6 MSEK.

        I februari levererade vi nya funktioner i MobiMed till Region Kronoberg som gör att MobiMed Journal nu automatiskt kopplas ihop med sjukhusets patientjournal Cambio Cosmic. Ambulansjournalen i MobiMed blir därigenom en del i patientens sammanhållna journalföring. Vinsterna är många – framför allt för personalen som slipper extra arbete i form av dubbel journalföring, men det ger även möjlighet att utföra säkrare och bättre vård i förlängningen. Med den nya integrationen kan dessutom patienterna läsa sina ambulansjournaler på 1177.se, där de sedan tidigare haft möjlighet att se sina sjukvårdsjournaler.

        Region Västmanland, sedan tidigare användare av både MobiMed Journal och Cambio Cosmic, har efter vår leverans till Region Kronoberg valt att beställa motsvarande funktionalitet. Värdet på ordern bedöms till ca 1,0 MSEK. Fler landsting väntas göra detsamma.

        Ortivus har blivit godkänd leverantör i ramverksupphandlingen av patientjournal för ambulansverksamheten i West Midlands. Det betyder inte automatiskt att vi vunnit något nytt kontrakt men förbättrar våra möjligheter till nya kunder väsentligt då ambulansorganisationerna i Storbritannien nu kan upphandla direkt från Ortivus via ramverket utan att behöva genomföra för kunden dyra och omständliga upphandlingsprocesser. Vi vet att flera ambulansorganisationer, bl.a. West Midlands, kommer genomföra upphandlingar och vi har nu ett utmärkt läge att inleda förhandlingar med dem.

        Projektet med att integrera MobiMed i South Western Ambulance Trust med regionens olika patientinformationssystem är mycket strategiskt för oss. Vi kommer bygga kopplingen på en ny standard för överföring av patientdata, FIHR, vilket gör MobiMed ännu enklare och säkrare att bygga vidare på. Beställningen som omfattar förstudie, utveckling och leverans uppgår till ett värde av minst 1,6 MSEK, som förskottsfakturerats i sin helhet.

        Slutligen vill jag lyfta fram beställningen av MobiMed Monitorering från primärvården i Region Örebro. Värdet på den initiala ordern är begränsat, men visar på ett nytt potentiellt marknadssegment för MobiMed. Regeringen har i sin vårdbudget anslagit extra medel, 400 MSEK, till sjukvården som landstingen bl.a. kan välja att använda för satsningar på mobila primärvårdsteam.

Jag vill samtidigt också passa på att berätta mer om den spännande affärsmöjlighet jag berörde i mitt förra VD-ord, delegationsbesöket från ST Electronics, Singapore. Vi har under kvartalet fördjupat samarbetet i den upphandling som Singapores försvarsmyndighet genomför för den nationella ambulansorganisationens räkning. ST Electronics, ett av Singapores största företag, med verksamhet i ett 20-tal länder i regionen, utgör en utmärkt samarbetspartner för Ortivus som ger oss en möjlighet att bearbeta även fjärran marknader.

Vi har under april förstärkt vår försäljningsorganisation genom att kontraktera Steve Pinnell. Steve kommer ha sin bas i England och med över 10 års erfarenhet från försäljning, projektledning och systemutveckling i vår bransch, blir han ett mycket viktigt tillskott till vår satsning i Storbritannien och internationellt.

Kvartalets omsättning slutade på 12,3 (16,0) MSEK. Det redovisade resultatet uppgick till -3,7 (-2,5) MSEK då resultaträkning fortfarande belastas av avskrivningarna hänförliga till vårt Englandsprojekt. Att göra Ortivus till ett växande och lönsamt bolag tar tid – men vi är på god väg att skapa en avsevärt sundare ekonomisk grund för Ortivus. Sammanfattningsvis råder det idag hög aktivitet på våra hemmamarknader och intresset från nya exportmarknader är stort, varför jag ser framtiden an med tillförsikt.

Danderyd den 30:e april 2018

Staffan Eriksson

VD Ortivus AB