Delårsrapport januari – mars 2016

FÖRSTA KVARTALET 2016

  • Omsättningen för första kvartalet uppgick till 14,1 (21,3) MSEK
  • Resultatet EBITDA exklusive engångskostnader uppgick till 1,2 (3,3) MSEK och inklusive engångskostnader till -1,5 (3,3) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -5,0 (0,2) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,7 (-9,1) MSEK
  • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,24 (0,01)

VD har ordet

Det sker en snabb utveckling av nya lösningar inom hälso- och sjukvården. Det handlar både om förebyggande och akut vård. Den gemensamma nämnaren är att minska belastningen på specialistsjukvården. Alltför många patienter hamnar på akutmottagningar istället för att kunna behandlas i hemmet, på vårdcentralen eller av mobil vårdpersonal, t ex ambulanser.

Ortivus har byggt sin verksamhet på EKG-mätning av hjärtats funktion och rytmik och skapat produkterna CoroNet för hjärtintensiven och MobiMed för ambulanser. Under senare år har allt mer fokus lagts på områden som mobil kommunikation, beslutsstöd, statistik och rapportering. Ortivus var t ex den första leverantören i Storbritannien som integrerade det statliga registret Summary Care Records (motsvarar svenska NPÖ) i ambulanslösningen MobiMed Smart.

Marknaden för prehospitala lösningar präglas av många relativt små aktörer och många lokala tillverkare. Integrationen med centrala sjukhussystem är begränsad, vilket leder både till dubbelarbete och risk för felaktigheter i behandling och medicinering. Ortivus har ambitionen att bli en av de ledande globala leverantörerna och har tagit det första steget internationellt genom två stora installationer i södra Storbritannien. Detta är två kunder med höga krav på effektivitet och funktionalitet. Det är därför glädjande att konstatera att kundtillfredsställelsen är hög. I november kommer båda projekten att vara helt genomförda och dryga 1000 ambulanser har därmed fått ett effektivt arbetsredskap med väsentligt förbättrat verksamhetsstöd och ökad patientsäkerhet. Vår förväntan är att detta ska leda till nya affärer i såväl Storbritannien som andra länder.

I Sverige finns Ortivus representerade hos 15 landsting och nya leveranser av projekt, tilläggslicenser och support har startats upp i Blekinge, Gävleborg, Örebro och Dalarna. Andelen tjänsteintäkter ökar successivt och vi har inlett samarbeten med andra leverantörer för att bättre integrera ambulansvården med akutmottagningarna och specialistsjukvården.

Omsättningen för första kvartalet uppgick till 14,1 (21,3) MSEK och rörelseresultatet (EBIT) före omstruktureringskostnader blev -1,8 (0,5) MSEK. Som tidigare nämnts kan Ortivus intäktsflöden variera kraftigt mellan kvartalen på grund av få och stora affärer. Under det första kvartalet 2015 gjordes ett antal större leveranser.

Danderyd den 2 maj 2016
 
Jonas Wennersten
Tf. VD Ortivus AB
 
 
För ytterligare information
Jonas Wennersten, Tf VD & CFO, telefon 08-446 45 00 eller e post jonas.wennersten(at)ortivus.com
Besök även ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.30 den 2 maj 2016.