Delårsrapport januari-mars 2012

Första kvartalet 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 8,7 (16,0) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick till –0,15 (-0,24).
  • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -3,1 (-5,0) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till –3,0 (−4,9) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,9 (-3,7) MSEK.
  • Soliditeten 31 mars uppgick till 41 (82)%.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Jeanette Elm har utsetts till ny CFO för Ortivus AB. Jeanette Elm kommer närmast från rollen som Group Accounting Manager för Actic AB

Positivt mottagande av beslutsstödsystem
Vår strategi att fokusera på det ökande behovet av beslutsstöd i kombination med vår långa tradition och erfarenhet av medicintekniska lösningar har fått ett positivt mottagande, inte bara i UK utan också i vår nordiska hemmamarknad. Nu koncentrerar vi våra resurser på att etablera MobiMed Smart som nästa generation beslutsstödsystem och att genomföra avtalade installationer med god kvalitet och därmed skapa en referensbas för framtida ökad försäljning.

Första kvartalet 2012 blev omsättningsmässigt svagare än 2011, men med en ökad bruttomarginal och kraftigt reducerad kostnadsmassa jämfört med föregående år, förbättrades rörelseresultatet med ca 2 MSEK. Således har vi fått en verifiering på att det åtgärdsprogram som genomfördes 2011 har avsedd effekt. Nettoomsättning för perioden uppgick till 8,7 (16,0) MSEK och rörelseresultat till –3,1 (-5,0) MSEK. Ortivus agerar på en marknad där de större affärerna är projektbaserade, och där affärsprocessen löper över längre tid. Detta medför en fluktuation mellan kvartalen i såväl omsättning som resultat. Under rapportperioden har inga större projekt intäktsförts, vilket förklarar minskningen i omsättningen mellan åren.

Under perioden har vi också fått bekräftelse på att den nya produktplattformen MobiMed Smart är konkurrenskraftig, genom affären med South Western Ambulance Service NHS Foundation Trust (SWASFT) i UK. Ortivus utrustar 200 ambulanser med monitorering och beslutsstöd till ett värde av ca 30 MSEK. Utbyggnadsaffärer på befintliga CoroNet-installationer under perioden stärker också Ortivus position som leverantör av kliniska beslutsstöd för akut- och hjärtsjukvård som räddar liv, ökar vårdkvaliteten och sänker vårdkostnaderna.

Akut- och hjärtsjukvård står inför en spännande period när nu ett antal förutsättningar samverkar för att driva utvecklingen framåt. Ny teknik, nya behandlingsriktlinjer och krav på fungerande informationsflöden, för att nämna några, kommer med ett antal större affärer i Norden som katalysatorer att ta utvecklingen till en ny nivå. Såväl våra nordiska grannländer som ett antal större landsting i Sverige har konkreta planer på att investera i kvalificerat beslutsstöd inom de närmaste åren. Tidiga kliniska beslut, väl dokumenterade processer och snabb återföring av vunna erfarenheter kommer vara avgörande för att rädda liv, höja vårdkvaliteten och hålla nere kostnaderna. Sena och felaktiga beslut leder till stora kostnader och belastar exklusiva vårdresurser helt i onödan. I tillägg finns det ett ökande behov för beslutsstöd som kan anpassas till verksamhetens förutsättningar och som möjliggör integrering med befintliga system och hårdvaror.

Ortivus unika kompetens inom IT, medicinteknik och mobilitet, tillsammans med den nya plattformens öppna arkitektur, gör oss till en trovärdig leverantör av framtida kliniskt beslutsstöd till akut- och hjärtsjukvården.

Carl Ekvall
CEO
20 April 2012

För ytterligare information
Carl Ekvall, CEO, telefon 08-446 45 00 eller e-post: carl.ekvall@ortivus.com
Leif Carlsson, CFO, telefon 08-446 45 00 eller e-post: leif.carlsson@ortivus.com

Besök även ortivusflytt19.wpengine.com