Delårsrapport januari – juni 2006

Fortsatt försäljningstillväxt och internationalisering
• Omsättningen ökade med 91% till 111,7 (58,4) MSEK, för jämförbara enheter en ökning med 34%.
• Rörelseresultat som väntat negativt, –13,7 (–5,3) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till –11,7 (–2,0) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till –0,85 (–0,14) SEK.
• Resultatet för helåret väntas bli negativt, dock bättre än för 2005.
• Ortivus vald leverantör i Storbritannien som del av ett av världens största IT-projekt inom sjukvård.
• Befäster marknadsledande position inom kardiologiska övervakningssystem i Sverige
• Flera nya distributörsavtal tecknade i linje med internationaliseringsstrategin.

Viktiga händelser efter rapportperioden
• Företrädesemissionen övertecknad med 28% och framgångsrikt slutförd.

Sammanfattning av andra kvartalet 2006
Bolagets satsningar på internationell expansion fortsatte med kraft under det andra kvartalet. På flera europeiska marknader är intresset för bolagets produkter stort, och distributörsavtal har tecknats i Holland, Grekland och Spanien. Ytterligare distributörsavtal förväntas under kommande kvartal. Den accelererade produktutvecklingen, främst för MobiMed och CoroNet, fortgick under det andra kvartalet, men kommer gradvis att minska till en normal nivå under det andra halvåret.
I Storbritannien har bolaget som tidigare meddelats av Fujitsu utvalts som “Preferred Supplier” av ambulansapplikationer inom ramarna för ”Connecting for Health”, Storbritanniens stora statliga IT-satsning för sjukvården och ett av världens största IT-projekt inom sjukvård. Avtalet avser MobiMed Electronic Patient Record (ePR) – mjukvara, utbildning, service och support för elektroniska patientjournaler till cirka 800 ambulanser. Fujitsu håller på att förenkla den mycket komplexa avtalsstrukturen för sina underleverantörer, varför arbetet med utformning av de återstående kommersiella avtalsvillkoren har försenats något.
Förutsättningarna för den tyska marknaden har på kort tid drastiskt förändrats på grund av de största aktörernas kamp om marknadsandelar, vilket resulterat i en kraftig sänkning av slutkundspriser och därmed bruttomarginaler. Bolagets volymtillväxt på den tyska marknaden är dock god, och väntas vara minst i linje med den generella marknadstillväxten inom bolagets applikationsområden.
Framgångarna för CoroNet har fortsatt, och bolaget erhöll en mycket viktig order från Akademiska sjukhuset i Uppsala, om initialt 6,1 MSEK. Leverans kommer att ske med start under det tredje kvartalet.
För att fullfölja de offensiva satsningarna har det kort- och långsiktiga kapitalbehovet säkerställts genom den nu i huvudsak avslutade nyemissionen som inneburit ett tillskott om cirka 173 MSEK före emissionskostnader. För mer information om emissionen, se PDF-dokumentet ”Hela rapporten”.

Kommande finansiella rapporter:
Delårsrapport januari – september publiceras den 7 november 2006
Bokslutskommuniké publiceras den 23 februari 2007

För ytterligare information:
Mikael Strindlund, VD, Ortivus,
Telefon: 08-446 45 00 alt. mobil: 070-269 53 03 eller E-post: mikael.strindlund@ortivus.com