Press Releases

82010-01-08

Aktiemarknadsinformation

Som tidigare annonserats i kvartalsrapporter och annan kommunikation pågår en strategisk översyn och fokusering av bolagets verksamhet som ett led i arbetet att skapa en långsiktig lönsamhet. Som en del av denna process pågår ett [...]

42009-12-04

Ny CFO och VP Sales & Marketing i Ortivus AB

Magnus Nordgren har utsetts till ny CFO för Ortivus AB. Magnus Nordgren kommer närmast från rollen som CFO för Gas Turbine Efficiency plc. Magnus Nordgren har gedigen erfarenhet inom finans, administration och affärscontrolling från ett [...]

122009-11-12

Delårsrapport januari − september 2009

• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 20,3 (23,7) MSEK och för perioden januari till september till 69,5 (59,5) MSEK. • Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till -5,4 (−1,5) MSEK och för perioden januari till september till [...]

192009-10-19

VALBEREDNING INFÖR ORTIVUS AB (publ) ÅRSSTÄMMA 2010

I enlighet med beslut på Ortivus AB (publ) årsstämma 2009 meddelas härmed sammansättningen inför Ortivus årsstämma 2010. Valberedningens ledamöter: - Laurent Leksell - Peter Edwall - Ragnhild Wiborg, Consepio - Jonas Fredriksson, Neqst - Jon [...]

212009-09-21

Helsingborgs lasarett väljer Ortivus CoroNet övervakningssystem

Ortivus har, inom ramen för upphandlingen av ”Övervakningsutrustning till Hjärtintensivvårdsavdelningen/PCI och akutcentrum, Helsingborgs lasarett”, av Region Skåne tilldelats beslut om kontrakt för att utrusta Helsingborgs lasarett med Ortivus övervakningssystem CoroNet, ett system för telemetri- och [...]

142009-08-14

Delårsrapport januari − juni 2009

FORTSATT FOKUS PÅ RESULTATFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 26,2 (18,9) MSEK och för perioden januari till juni till 49,2 (35,8) MSEK. • Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till -3,8 (−5,0) MSEK och för [...]

162009-07-16

Landstinget Dalarna väljer Ortivus CoroNet övervakningssystem

Ortivus har, inom ramen för upphandlingen av ”Patientövervakningssystem till HIA/PCI vid Falu lasarett”, av Landstinget i Dalarna tilldelats beslut om kontrakt för att utrusta Falu lasarett med Ortivus övervakningssystem CoroNet som möjliggör en ökad flexibilitet [...]

62009-05-06

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 6 maj 2009

Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. Ansvarsfrihet Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktö-rerna. Arvoden Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt [...]

62009-05-06

Delårsrapport januari−mars 2009

• Nettoomsättningen uppgick till 23,0 (16,9) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till −6,5 (−10,8) MSEK. • Resultat efter skatt uppgick till −5,5 (−11,7) MSEK. • Kassaflödet uppgick till -1,2 (-3,3) MSEK och soliditeten uppgick till 57 [...]

142009-04-14

Ortivus tilldelas kontrakt för Sweet-Billing åt City of Phoenix

Ortivus har erhållit kontraktet på att leverera ett ETS faktureringssystem (Sweet-Billing) för 50 användare till City of Phoenix. Sweet-Billing systemet möjliggör City of Phoenix att utfärda sina Medicare, Medicaid och kommersiella fordringar elektroniskt. Dessutom tillhandahålls [...]

242009-03-24

Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

Valberedningen kommer vid årsstämman att föreslå att styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Anna Söderblom, Peter Edwall, Annemarie Gardshol och Crister Stjernfelt samt styrelsens ordförande Jon Risfelt. Laurent Leksell har avböjt [...]

262009-02-26

Västra Götalandsregionen väljer Ortivus MobiMed till 110 ambulanser

Ortivus har, inom ramen för en upphandling av ”Telemedicinsk utrustning för ambulansverksamheten”, av Västra Götalandsregionen tilldelats beslut om ramavtal för att utrusta regionens Ambulanssjukvård med Ortivus MobiMed lösning som möjliggör effektivare, snabbare och säkrare vård [...]

232009-02-23

2009-02-23 Ortivus Bokslutskommuniké jan-dec 2008

STARK POSITION PÅ SVAG MARKNAD • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 23,6 (27,4) och för året till 83,1 (101,9) MSEK. • Rörelseresultat under kvartalet exklusive engångsnedskrivningar och omstruktureringskostnader uppgick till -12,9 (-8,2) och inklusive engångsposterna [...]

192009-02-19

Ortivus MobiMed räddar liv i Stormarn, Tyskland

Det tyska sjukhuset Amalie-Sieveking Krankenhaus i den norra delen av Hamburg-regionen, och som ingår i Albertinen gruppen, har tillsammans med ambulans-organisationen i Stormarn ingått avtal med Ortivus om att köpa det pre-hospitala telemedicin, beslutsstöds- och [...]

22008-12-02

2008-12-02 Ortivus och Excense inleder samarbete kring Hjärtjournalen

Ortivus och Excense har tecknat en avsiktsförklaring gällande samarbete kring Hjärtjournalen. Denna IT-lösning stödjer och kvalitetssäkrar det dagliga kliniska arbetet och förenklar informationsutbytet med flertalet involverade discipliner. Följsamhet kan då garanteras till fastställda guidelines och [...]