Press Releases

62009-05-06

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 6 maj 2009

Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. Ansvarsfrihet Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktö-rerna. Arvoden Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt [...]

62009-05-06

Delårsrapport januari−mars 2009

• Nettoomsättningen uppgick till 23,0 (16,9) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till −6,5 (−10,8) MSEK. • Resultat efter skatt uppgick till −5,5 (−11,7) MSEK. • Kassaflödet uppgick till -1,2 (-3,3) MSEK och soliditeten uppgick till 57 [...]

142009-04-14

Ortivus tilldelas kontrakt för Sweet-Billing åt City of Phoenix

Ortivus har erhållit kontraktet på att leverera ett ETS faktureringssystem (Sweet-Billing) för 50 användare till City of Phoenix. Sweet-Billing systemet möjliggör City of Phoenix att utfärda sina Medicare, Medicaid och kommersiella fordringar elektroniskt. Dessutom tillhandahålls [...]

242009-03-24

Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

Valberedningen kommer vid årsstämman att föreslå att styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Anna Söderblom, Peter Edwall, Annemarie Gardshol och Crister Stjernfelt samt styrelsens ordförande Jon Risfelt. Laurent Leksell har avböjt [...]

262009-02-26

Västra Götalandsregionen väljer Ortivus MobiMed till 110 ambulanser

Ortivus har, inom ramen för en upphandling av ”Telemedicinsk utrustning för ambulansverksamheten”, av Västra Götalandsregionen tilldelats beslut om ramavtal för att utrusta regionens Ambulanssjukvård med Ortivus MobiMed lösning som möjliggör effektivare, snabbare och säkrare vård [...]

232009-02-23

2009-02-23 Ortivus Bokslutskommuniké jan-dec 2008

STARK POSITION PÅ SVAG MARKNAD • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 23,6 (27,4) och för året till 83,1 (101,9) MSEK. • Rörelseresultat under kvartalet exklusive engångsnedskrivningar och omstruktureringskostnader uppgick till -12,9 (-8,2) och inklusive engångsposterna [...]

192009-02-19

Ortivus MobiMed räddar liv i Stormarn, Tyskland

Det tyska sjukhuset Amalie-Sieveking Krankenhaus i den norra delen av Hamburg-regionen, och som ingår i Albertinen gruppen, har tillsammans med ambulans-organisationen i Stormarn ingått avtal med Ortivus om att köpa det pre-hospitala telemedicin, beslutsstöds- och [...]

22008-12-02

2008-12-02 Ortivus och Excense inleder samarbete kring Hjärtjournalen

Ortivus och Excense har tecknat en avsiktsförklaring gällande samarbete kring Hjärtjournalen. Denna IT-lösning stödjer och kvalitetssäkrar det dagliga kliniska arbetet och förenklar informationsutbytet med flertalet involverade discipliner. Följsamhet kan då garanteras till fastställda guidelines och [...]

192008-11-19

2008-11-19 Ortivus Delårsrapport jan – sep 2008

• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 23,7 (22,9) och för perioden januari till september till 59,5 (74,5) MSEK. • Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till -1,5 (−12,1) MSEK och för perioden januari till september till -17,3(-23,8) [...]

132008-11-13

2008-11-13 Ortivus valberedning utsedd

I enlighet med beslut vid bolagsstämman den 5 maj 2008 har medlemmarna i valberedningen utsetts. Följande personer kommer att ingå i valberedningen: Peter Edwall Caroline af Ugglas, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia Ragnhild Wiborg, Pecunia Jan Lundström, Bliwa [...]

92008-10-09

2008-10-09 Genombrottsorder för Ortivus CoroNet i Tyskland

Ortivus samarbetspartner i Tyskland, Medset Medizintechnik AG, har vunnit en strategiskt viktig CoroNet order. Ordern innebär att Medset skall utrusta Hjärt- och Thorax kliniken på det nya Hjärtcentret vid Universitetssjukhuset i Köln med Ortivus hypermoderna [...]

202008-08-20

2008-08-20 Ortivus Delårsrapport jan-juni 2008

• Omsättningen uppgick till 66,5 (80,6) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till -43,5 (–13,0) MSEK. • Rörelseresultatet belastat med nedskrivningar om -30,0 MSEK relaterade till det tyska dotterbolaget. Exklusive dessa nedskrivningar uppgick rörelseresultatet till -13,5 (-13,0) [...]

12008-08-01

2008-08-01 Ortivus avyttrar Medos

Ortivus har slutit avtal med Nexus AG, ett börsnoterat tyskt Healthcare IT-bolag, om försäljning av Ortivus dotterbolag Medos AG. -Medos är efter genomgripande förändringar idag ett stabilt bolag med spännande framtidsutsikter. En avyttring är ändå [...]

292008-05-29

2008-05-29 Ny VD och vice VD i Ortivus AB

Jan B Andersson har utsetts till ny VD för Ortivus AB. Jan B Andersson kommer närmast från posten som chef för TietoEnators skandinaviska Healthcare-verksamhet. Jan B Andersson har lång erfarenhet från svensk och internationell verksamhet [...]