Press Releases

122011-08-12

Delårsrapport januari −  juni 2011

Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 9,8 (13,9) MSEK och för perioden januari till juni till 25,8 (24,0) MSEK. Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till -11,9 (−9,6) MSEK och för perioden januari till juni till -16,9 (-17,9) [...]

162011-06-16

Västra Götaland kvalitetssäkrar hjärtsjukvården med Hjärtjournalen

Hjärtjournalen är en IT-lösning som stödjer den dagliga verksamheten på hjärtavdelningen, säkerställer vårdkvaliteten och ökar följsamheten till såväl regionala som nationella riktlinjer. Lösningen underlättar och automatiserar också rapporteringen till nationella kvalitetsregister. ­– Med hjärtjournalen kommer [...]

42011-05-04

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 4 maj 2011

Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. Ansvarsfrihet Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Arvoden Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt [...]

152011-04-15

Delårsrapport  januari − mars 2011*)

Nettoomsättningen uppgick till 16,0 (10,1) MSEK.  Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader uppgick till -5,0 (-7,6) MSEK och inklusive omstruktureringskostnader till –5,0 (-8,3) MSEK.  Resultatet efter skatt uppgick till –4,9 (−8,7) MSEK.  Resultatet efter skatt per aktie före [...]

12011-04-01

Ortivus årsredovisning tillgänglig

Ortivus årsredovisning tillgänglig Ortivus AB:s årsredovisning för 2010 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se. Den tryckta versionen av årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. [...]

32011-03-03

Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

Valberedningen kommer vid årsstämman att föreslå att styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Valberedningen föreslår omval av samtliga medlemmar i styrelsen för Ortivus AB – Anna Söderblom, Peter Edwall, Annemarie Gardshol, Jon Risfelt och Crister [...]

212011-02-21

Bokslutskommuniké januari − december 2010*)

Fortsatt tillväxt Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 18,7 (19,4) MSEK och för året till 47,7 (37,7) MSEK. Rörelseresultatet under kvartalet exklusive omstruktureringskostnader uppgick till -4,3 (-6,2) MSEK och inklusive omstruktureringskostnader till –4,3 (-6,4) MSEK. Rörelseresultatet [...]

212010-10-21

VALBEREDNING INFÖR ORTIVUS AB (publ) ÅRSSTÄMMA 2011

Valberedningens ledamöter:- Laurent Leksell, Bonit Invest- Peter Edwall, Ponderus Invest- Ragnhild Wiborg, Consepio- Jonas Fredriksson, Öhmans IT-fond- Jon Risfelt, styrelsens ordförande, sammankallande Aktieägare som önskar lämna synpunkter inför valberedningens arbete kan kontakta styrelsens ordförande på [...]

142010-10-14

Delårsrapport januari − september 2010*)

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 5,0 (5,8) MSEK och för perioden januari till september till 29,0 (18,3) MSEK. Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till –10,4 (−10,9) MSEK och för perioden januari till september till –28,3 (-30,6) [...]

132010-10-13

Ortivus MobiMed förbättrar hjärtsjukvården i Hamburg

Sedan en tid har Ortivus haft en mindre MobiMed installation i Hamburg regionen.  Det är ambulansverksamheten i Stormarn som tillsammans med Evangeliske Amalie Sieveking sjukhuset, ingående i Albertinen gruppen, som beslutat satsa på MobiMed för [...]

122010-08-12

Delårsrapport januari − juni 2010*)

Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 13,9 (6,6) MSEK och för perioden januari till juni till 24,0 (12,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till -9,6 (−9,5) MSEK och för perioden januari till juni till -17,9 (-19,7) [...]

232010-06-23

Landstinget i Västmanland väljer Ortivus CoroNet övervakningssystem

Ortivus har, inom ramen för den öppna upphandlingen "Övervakningsutrustning för hjärtpatienter", av Landstinget i Västmanland tilldelats beslut om kontrakt för att utrusta Västerås lasarett med Ortivus övervakningssystem CoroNet, som möjliggör en ökad flexibilitet och effektivitet [...]

272010-05-27

Ledningens teckning av optioner i Ortivus AB (publ)

Utifrån årsstämmans beslut den 3 maj 2010 har samtliga personer i ledningen i Ortivus AB nu fullt ut tecknat de av årsstämman allokerade teckningsoptionerna.VD Jan B Anderssons och CFO Magnus Nordgrens innehav är nu 300.000 [...]