Press Releases

142008-03-14

Ortivus går med i BlackBerry ISV Alliance program

Ortivus går med i BlackBerry ® ISV (Independent Software Vendor) Alliance Program. Ortivus North America kommer att utveckla versioner av sina mjukvarulösningar för den trådlösa BlackBerry®-plattformen från Research in Motion (RIM). Ytterligare information kommer att [...]

62008-03-06

Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB Valberedningen kommer vid årsstämman att föreslå att styrelsen skall bestå av sex ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Laurent Leksell, Anna Söderblom och Jon Risfelt samt nyval av [...]

192008-02-19

Ortivus AB Bokslutskommuniké 2007

• Omsättningen uppgick till 162,4 (199,8) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till –53,9 (–128,4) MSEK. • Nedskrivningar av immateriella tillgångar belastade tillsammans med omstruktureringskostnader rörelseresultatet med 31,0 (82,0) MSEK. • Rörelseresultatet exklusive nedskrivningar och omstruktureringskostnader uppgick [...]

42007-12-04

Ortivus AB förstärker styrelse och ledning

Styrelsen i Ortivus AB har utsett ledamoten Jon Risfelt till vice styrelseordförande. Vidare har styrelsen beslutat att adjungera Peter Edwall till styrelsen. Valberedningen har som avsikt att vid kommande ordinarie årsstämma föreslå Jon Risfelt till [...]

122007-11-12

Delårsrapport januari-september

• Omsättningen uppgick till 120,3 (148,5) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till –24,7 (–29,0) MSEK inklusive omstruktureringskostnader om -8,1 (-) MSEK • Resultat efter skatt uppgick till –24,1 (–18,8) MSEK. • Resultat per aktie före och [...]

122007-11-12

Interim report January-September 2007

• Net sales totalled 120.3 (148.5) MSEK. • Operating profit totalled –24.7 (–29.0) MSEK including restructuring costs of -8.1 (0.0) MSEK • Result after tax totalled –24.1 (–18.8) MSEK. • Earnings per share totalled –1.17 [...]

212007-09-21

Ortivus valberedning utsedd

I enlighet med beslut vid bolagsstämman den 8 maj 2007 har medlemmarna i valberedningen utsetts. Följande personer kommer att ingå i valberedningen: Peter Edwall Sture Hedlund Laurent Leksell Akbar Seddigh Caroline af Ugglas, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia [...]

202007-08-20

Delårsrapport januari–juni 2007

• Omsättningen uppgick till 80,6 (111,7) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till –13,0 (–13,7) MSEK inklusive omstruktureringskostnader om -2,9 (0,0) MSEK. • Resultat efter skatt uppgick till –12,8 (–11,7) MSEK. • Resultat per aktie före och [...]

262007-06-26

Ortivus fokuserar och bantar den svenska verksamheten

Resultatet av uppbyggnaden av europeiska distributionskanaler som genomfördes under 2006 har ännu inte givit förväntat resultat. Dessutom tillkommer förseningar utom bolagets kontroll i det stora IT-projektet i England, där Ortivus är utsedd leverantör av elektroniska [...]

42007-06-04

Ortivus lanserar CoroNet i Italien och Spanien

Efter en framgångsrik lansering av CoroNet i Sverige, fortsätter nu Ortivus att etablera internationella säljkanaler för systemet. Två av de viktigaste marknaderna i Europa är Italien och Spanien, där Ortivus nu skriver avtal med det [...]

12007-06-01

Ortivus utser ny VD till tyskt dotterbolag

Ortivus AB har utsett Thomas Pasold, 46 år, till ny VD för det tyska dotterbolaget Medos. Thomas Pasold har mer än 16 års erfarenhet inom IT Healthcare-området och har haft ledande befattningar på företag som [...]

82007-05-08

Delårsrapport januari–mars 2007

• Omsättningen uppgick till 33,3 (64,4) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till –10,7 (–4,2) MSEK. • Resultat efter skatt uppgick till –11,1 (–3,1) MSEK. • Resultat per aktie uppgick till -0,54 (–0,21) SEK. • Resultatet för [...]

172007-04-17

Ortivus årsredovisning nu publicerad

Nu finns Ortivus årsredovisning 2006 tillgänglig på bolagets hemsida: www.ortivus.com För ytterligare information, vänligen kontakta Marketing Communications Manager Alexandra Kärnlund, telefon: 08-446 4538.

42007-04-04

Ortivus AB (publ) Kallelse till årsstämma

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC förda aktieboken senast onsdagen den 2 maj 2007 (”Avstämningsdagen”), dels anmäla sitt deltagande till Ortivus AB, Box 713, 182 17 Danderyd, [...]