Ortivus AB (publ) (”Ortivus”) genomför en riktad nyemission- tillförs 15 MSEK

19-05-17|

Styrelsen för Ortivus AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019 beslutat om en nyemission omfattande 7 500 000 nya B-aktier riktad till ett mindre antal särskilt utvalda investerare. Totalt inbringar nyemissionen 15 MSEK före emissionskostnader. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs motsvarande 2 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts på marknadsmässig grund och motsvarar [...]

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 6 maj 2019

19-05-07|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma måndagen den 6 maj 2019 i Danderyd. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman. Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. Ansvarsfrihet Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Arvoden Stämman [...]

Delårsrapport för perioden januari – mars 2019 Ortivus AB (publ)

19-05-03|

Ortivus vinner ny kund i Nordirland värt 32 MSEK JANUARI – MARS 2019 Nettoomsättningen uppgick till 11,6 (12,3) MSEK. EBITDA uppgick till -4,4 (-1,1) MSEK, rensat för engångskostnader -1,7 (-1,1) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -5,8 (-3,6) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -6,0 (-3,8) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till [...]