Bokslutskommuniké januari − december 2011*)

12-02-22|

Fjärde kvartalet 2011• Nettoomsättningen uppgick till 14,0 (18,8) MSEK.• Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader uppgick till -4,7 (-4,3) MSEK och inklusive omstruktureringskostnader till –12,2 (-4,3) MSEK. • Resultatet efter skatt uppgick till –12,1 (−4,4) MSEK.• Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick till –0,58 (−0,21).• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,4 [...]