Elektronisk patientjournal (ePR) och realtidsövervakning av vitalparametrar för effektivare vård

Ortivus MobiMed Screendump

Ortivus MobiMed är en omfattande lösning för patientjournaler (ePR) och realtidsövervakning av vitalparametrar. MobiMed har flera funktioner för en bättre, säkrare och mer effektiv vård.

Vid akut sjukdom såsom hjärtinfarkt eller stroke är det livsavgörande att få en snabb och korrekt diagnos och att påbörja en individuellt anpassad behandling. Ju tidigare rätt behandling börjar, desto bättre blir resultatet – tiden är livsavgörande.

Med MobiMed kan tiden mellan diagnos och start av behandlingen minimeras, vilket skapar bättre förutsättningar för lyckade insatser, god patientvård och en bättre upplevelse.

MobiMed underlättar också för ambulanspersonalen och låter dem övervaka vitalparametrar i realtid och mer effektivt hantera journalföring och dokumentation. MobiMed kan dessutom underlätta införandet av ett strukturerat arbetssätt, prehospitala vårdkedjor och triagering. Allt detta kan enkelt anpassas efter vårdgivarens behov och integreras med befintliga system, och låter hela vårdkedjans resurser utnyttjas mer effektivt.

Rätt vård inom rätt tid

MobiMed tillgodoser kraven i den moderna ambulanssjukvården. Med hjälp av en strukturerad modell för granskning och bedömning av patienten förbättrar MobiMed den kliniska beslutsprocessen.

Med MobiMed sköter ambulanspersonalen dokumentation och övervakning, men framför allt kan ett strukturerat arbetssätt, prehospitala vårdkedjor och triagering enkelt införas och anpassas till verksamhetens behov.

Elektroniska patientjournaler och vitalparametrar i samklang

Realtidsövervakning av vitalparametrar och elektroniska patientjournaler (ePR) är två av de huvudsakliga byggstenarna i MobiMed.

Den elektroniska patientjournalen (ePR) ger ambulanssjukvårdaren ett strukturerat arbetsflöde och stöd som förbättrar den kliniska beslutsprocessen. Data från övervakningen av vitalparametrarna överförs automatiskt till patientjournalen, vilket minskar den administrativa bördan och fokus kan istället läggas på att ge god vård.

De elektroniska patientjournalerna i kombination med realtidsövervakning av vitalparametrar gör det också möjligt för ambulanssjukvårdarna att samråda med läkare och annan medicinsk expertis som befinner dig på annan ort, vilket kan ge snabbare och bättre beslut. Det ger även mottagande enhet bättre möjligheter att förbereda sig inför ambulansens och patientens ankomst.

Elektroniska patientjournaler (ePR)

De elektroniska patientjournalerna (ePR) använder en strukturerad modell för granskning och bedömning och kan anpassas efter vårdgivarens behov och önskemål. De dokumneterar de vårdinsatser som görs och tillhandahåller validerade lösningar för diagnos och beslutsstöd, vilket förbättrar den kliniska beslutsprocessen.

Kliniska beslut som baseras på gällande riktlinjer kan fattas redan i ambulansen. Beslutsstödet säkerställer att patienten transporteras direkt från olycksplatsen till rätt vårdnivå. All nödvändig patientinformation överförs automatiskt vid överlämningen från ambulansen till sjukhuset.

Strukturerad och intuitiv patientdokumentation

Patientjournalerna är intuitiva och följer rådande riktlinjer för prehospital vård, till exempel PHTLS och AMLS. MobiMeds användarvänliga gränssnitt baseras på flervalsfrågor med integrerat beslutsstöd istället för öppna svarsalternativ, vilket förbättrar effektiviteten i vården och ökar patientsäkerheten

Ambulanssjukvårdaren stöttas ytterligare av patientjournalen, eftersom kliniska beslut baseras på gällande riktlinjer och kan fattas redan i ambulansen. Beslutsstödet säkerställer att patienten transporteras från olycksplatsen till rätt mottagande enhet på sjukhuset.

Automatisk inmatning av vitalparametrar

En av de stora fördelarna med MobiMed patientjournal är att patientens pågående monitorering i MobiMed alltid finns lätt tillgänglig i samma gränssnitt som journalen. Om några gränsvärden överskrids i monitoreringen så informeras användaren tydligt så att dessa inte ska missas.

Vitalparametrarna läggs även automatiskt in som grund för triagering, beräkning av NEWS/MEWS etc.

Triagering

MobiMeds triage-modul följer RETTS och stödjer triagering av både vuxna och barn. Gränser för vitalparametrar samt tillgängliga ESS-koder anpassas automatisk beroende på ålder på patienten.

Triage-färgen räknas ut automatiskt baserat på vitalparametrar och valda ESS-koder. Vitaldata populeras automatiskt i relevanta fält, när patienten är övervakad.

Vårdkedjor

Verksamhetsunika vårdkedjor kan på ett enkelt sätt läggas in i journalen. Användaren guidas genom ett flöde av frågor som dynamiskt anpassas utifrån givna svar. Det leder till en slutsats och ett beslut samt eventuell information till exempel om mottagande enhet ska förvarnas och hur detta i så fall ska göras.

Vårdkedjor stödjer olika processer som verksamheten har till exempel geriatriska patientspår, strokespår, PCI-spår, höftspår, lämna hemma eller patient medföljer ej.

Funktioner MobiMed patientjournal (ePR)

 • Olycksplatsjournal för Prehospital Sjukvårdsledning
 • Inloggning med kort
 • Automatisk beräkning av NEWS/MEWS baserad på vitalparametrar
 • Läkemedelsmodul som föreslår dosering samt varnar vid fel doser
 • Åtkomst till FASS
 • Baserat på patientens PBT (Prehospital Bedömt Tillstånd) föreslår systemet ESS-Koder, mediciniska åtgärder samt vårdprocesser
 • Tillgång till information om patienten som finns inom sammanhållen journalföring (NPÖ, Nationell Patient Översikt)
 • Personuppgiftsslagning mot befolkningsregister
 • Kamera – ta bilder och inkludera dessa i patientjournalen
 • Webbläsare

Denna video, på engelska, ger dig en bild av den elektroniska patientjournalen (ePR).

Realtidsövervakning av vitalparametrar

Med MobiMeds övervakning av vitalparametrar får ambulanssjukvårdare och mottagande enhet på sjukhus nödvändig information för att bedöma patientens tillstånd i realtid. MobiMed ger säker och noggrann information om SpO2, NIBP, EtCO2, respiration och upp till 12-kanalers EKG.

Det är möjligt att ställa in larmnivåer, så att vårdpersonal larmas när någon av vitalparametrarna faller utanför önskat intervall.Larmnivåerna är inställningsbara och uppdateras dynamiskt.

MobiMeds EKG-övervakning inkluderar trendanalys av ST-sträckan och avancerad arytmi-analys, vilket ger bättre vård och uppföljning.

Övervaka vitalparametrar, även på distans

MobiMedlösningen innefattar kliniska arbetsstationer, som placeras på sjukhuset. Där får sjukhusläkare i realtid en korrekt bild av patientens vitaldata från mätenheten i form av vågformer, nuvärden och trender.

MobiMed har även en chatt-funktion som möjliggör en snabb översyn av vitaldata och för kommunikationen mellan läkare och expertis på sjukhuset och ambulanssjukvårdare. 

Fungerar med andra externa mätenheter

MobiMed kan användas med många andra externa mätenheter:

Ortivus M531 Portable Measuring Unit

Portabel mätenhet för vitalparametrar

MobiMed fungerar med många externa mätenheter. På bilden ovan visas Ortivus M531.

12-kanalers EKG överförs automatiskt och trådlöst från mätenheten till MobiMeds patientjournal (ePR). Vitalparametrar såsom NIBP, puls, andningsfrekvens, SpO2 och EtCO2 kan också överföras till MobiMed.

Omfattningen och typ av data som kan överföras och utseendet på informationen i patientjournalen anpassas efter kundspecifika kravställningar.

Vad gör MobiMed unikt

Kom igång snabbt

Det går snabbt att komma igång att använda MobiMed. Det tar bara några veckor, inte månader. Systemet är oerhört flexibelt och anpassningsbart beträffande omfattning och integration med andra system och applikationer. Välj de funktioner i MobiMed ni behöver och implementera era specifika vårdkedjor, checklistor, riktlinjer etc.

Hjälp under resan

Ortivus har omfattande erfarenhet och kunskap i att hantera olika affärsmodeller baserat på kundens krav och önskemål, alltifrån licensavtal till Managed Services där MobiMed levereras som ett komplett erbjudande.

Lösning som håller länge

MobiMed är utvecklad med moderna programmeringsspråk och verktyg (C#/.Net, WPF, WCF, XML, SQL) i kombination med standardkomponenter, vilket ger en väldigt effektiv och säker utveckling som fungerar idag och i framtiden.

Enkel integration

Tack vare integrationsmotorn och omfattande API:er är MobiMed anpassningsbart och kan integreras med de flesta system, allt ifrån fordonsdatorer och defibrillatorer i ambulans, till akutliggare, journaler och informationssystem på sjukhus.

MobiMed kan integreras med flera olika externa system, där data kan importeras och exporteras. Detta möjliggör ett sammanhängande informationsflöde från ambulansen och till sjukhuset, vilket resulterar i ökad effektivitet och patientsäkerhet.

Robust och stabilt system

MobiMed hanterar över 140 000 incidenter per månad.

Säker kommunikation

 • Stöd för IP-baserad kommunikation och tekniker, såsom 4G, 3G, GPRS, TETRA och Satellite
 • Optimerad för miljöer med dålig täckning och begränsade bandbredder. När kommunikationsmöjligheterna är nere lagras information lokalt på patientenheten och överförs automatiskt när uppkopplingen är återställd. Ingen data går förlorad.
 • Krypterad överföring av patientdata förhindrar att obehöriga får tillgång och att data blir korrupt
 • Följer krav på informationsstyrning/Information Governance (IG), vilket säkerställer lämplig användning av patientdata och personuppgifter
 • Full spårbarhet av patientdata och händelser

Granskningar och uppföljning

MobiMed kan lagra data, som sedan kan användas för bevakning och uppföljning. Det blir möjligt att följa upp måluppfyllelse mot uppsatta KPI:er, vilket hjälper ambulans- och sjukvårdsorganisationen att leverera god vård på ett kostnadseffektivt sätt.

Relaterade produkter och tillbehör

MobiMed består av patientenheten, en klinisk arbetsstation, klinisk server och en mätenhet med tillhörande sensorer för mätning av EKG, EtCO2, NIBP, SpO2 samt puls och andning. Ortivus MobiMed integrerar med produkter, applikationer och system från tredjepartsleverantörer.

Ortivus M531 Portable Measuring Unit

Ortivus M531 portabel mätenhet

Ortivus M531 är en portabel mätenhet för vitalparametrar som integrerar sömlöst med mjukvaran MobiMed. Mätenheten är designad för att klara miljöer på en olycksplats och i ambulans.

 

Ortivus PM1-1 Patient Monitor

Ortivus PM1-1 patientenhet

Ortivus PM1-1 är en lite mindre patientenhet anpassad för mjukvaran MobiMed. Den är också stryktålig och klarar av krävande miljöer, t.ex. utomhus eller på en olycksplats. Den passar även in i Ortivus CS-1 bärsystem.

Ortivus PG1-1 Patient Monitor

Ortivus PG1-1 patientenhet

Ortivus PG1-1 är en lite större och mer kraftfull patientenhet anpassad för mjukvaran MobiMed. Den är stryktålig och klarar av krävande miljöer, t.ex. utomhus eller på en olycksplats.

Ytterligare information

För ytterligare information om mjukvaran Ortivus MobiMed, vänligen kontakta oss.

Kontakta Oss