Ortivus AB förstärker eget kapital med en fullt säkerställd företrädesemission om ca 9 miljoner kronor

Styrelsen i Ortivus AB (publ) (”Ortivus” eller ”Bolaget”) har beslutat om att genomföra en till 100 % säkerställd företrädesemission om ca 9 miljoner kronor. Styrelsens beslut är villkorat av den kommande extra bolagsstämmans godkännande, vilken stämma kommer att hållas den 18 februari 2019. Den föreslagna förträdesemissionen avser att förbättra Bolagets finansiella ställning samtidigt som den möjliggör fortsatt utveckling av Bolagets verksamhet.

Företrädesemission

 

  • §  Styrelsen har beslutat, villkorat av den kommande extra bolagsstämmans godkännande, om genomförande av en företrädesemission omfattande högst 5 662 687 nya B-aktier.
  • §  Teckningskursen är bestämd till 1,60 kronor per ny B-aktie.
  • §  Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen skall vara den 21 februari 2019.
  • §  Teckningsperioden infaller under perioden 26 februari till och med den 12 mars 2019.
  • §  Rätten att delta i företrädesemissionen skall tillkomma bolagets aktieägare, varvid elva (11) befintliga aktier (oavsett aktieslag) skall medföra rätt att teckna två (2) nya B-aktier.
  • §  Bolagets huvudaktieägare Ponderus Invest AB har tillsammans med vissa andra investerare/aktieägare lämnat tecknings- och garantiförbindelser som säkerställer att nyemissionen blir fulltecknad. Garantiprovision om 5% utgår på garanterat belopp, vilket medför en total garantiprovision på 226 612 kronor. I avvaktan på att den garanterade företrädesemissionen genomförs har Ponderus Invest AB ställt ut en kapitaltäckningsgaranti till förmån för bolaget.
  • §  Den extra bolagsstämman kommer att avhållas den 18 februari 2019. Kallelsen till den extra bolagsstämman publiceras på bolagets hemsida samtidigt med denna pressrelease.

Motiv

Bolagets finansiella ställning kommer att förbättras genom den säkerställda företrädesemissionen, vilket också medför att det redovisade egna kapitalet stärks. Likviden från företrädesemissionen tillsammans med outnyttjade krediter skapar ett visst finansiellt handlingsutrymme samt möjliggör för Bolaget att bättre möta marknadens ökande intresse för Bolagets lösningar och genomföra den affärsplan som företagsledningen tagit fram tillsammans med styrelsen.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

21 februari 2019   Avstämningsdag för deltagande i företrädesemission

26 februari – 12 mars 2019              Teckningsperiod för deltagande i företrädesemissionen

26 februari – 8 mars 2019  Handel i teckningsrätter

18 mars 2019                     Preliminärt utfall av företrädesemissionen offentliggörs

Ortivus förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden, liksom senarelägga tidpunkten för utfallsredovisning.

Styrelsens beslut och övriga villkor för företrädesemissionen framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman som offentliggörs samtidigt med detta pressmeddelande och finns att tillgå på Bolagets hemsida. 

Danderyd, 23 januari 2019

Ortivus AB (publ)

Ortivus AB (publ) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2019 kl. 17:30.

 

Vid frågor, kontakta gärna:

Peter Edwall, 070 920 6733