Ortivus AB Bokslutskommuniké Januari – december 2000

Ortivus AB
Bokslutskommuniké
Januari – december 2000

Viktiga händelser

· Ortivus har tecknat 2 avtal med Agilent Technologies (Hewlett-
Packard).
Det ena avtalet innebär en förlängning av nuvarande distributionsavtal för
MIDA-teknologin. Det andra avtalet innebär ett utökat industriellt
samarbete som har påbörjats. Båda avtalen avser en period om 5 år och
innehåller garanterade minimiersättningar om sammanlagt 32 miljoner US
dollar.
· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 66,7 (73,0 föregående år
exklusive Biosys). Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK –
30,4 (-1,2 föregående år exklusive Biosys).
· I Sverige har Ortivus under året fått den hittills största
beställningen avseende telemedicinskt system för patientövervakning i
ambulanser.
Den sammanlagda orderstocken i Skandinavien motsvarar därmed system till
104 ambulanser och 18 sjukhus.
· I Storbritannien har Ortivus UK under året fått tre kommersiella
beställningar av Mobimed till sammanlagt 15 ambulanser och 2 sjukhus. I
USA har den första kommersiella beställningen erhållits till en ambulans
och 1 sjukhus.
· Ortivus har inlett ett samarbete med tre forskare vid Uppsala
Universitet om att utveckla ett datorbaserat beslutsstödssystem för tidig
diagnos, riskbedömning och behandling av patienter med misstänkt
hjärtinfarkt.
· Ortivus har förvärvat det amerikanska bolaget Sweet Computer
Services, Inc. (SCS) per den 1 januari 2001. Köpeskillingen uppgår till 4
miljoner US dollar. SCS omsatte år 2000 4.6 miljoner US dollar och har 52
anställda.

Omsättning och resultat
Koncernens intäkter uppgick till MSEK 66,7 (73,0*). Av dessa uppgick
intäkter från försäljning till Agilent Technologies till MSEK 51,9
(65,6*), Mobimed-försäljning MSEK 11,1 (5,7) och övrig försäljning uppgick
till MSEK 3,7 (1,7*). Intäkterna från Agilent Technologies har bestämts av
den avtalade minimigarantin.
Utvecklingskostnaderna uppgick till MSEK 41,0 (29,7), inklusive
goodwillavskrivningar (MSEK 8,0) och avskrivningar på tidigare aktiverade
kostnader, MSEK 4,9 (5,5). I utvecklingskostnaderna ingår även MSEK 1,6
(0,0) avseende samarbetet med forskarna vid Uppsala Universitet. Någon
ytterligare aktivering av utvecklingskostnaderna har ej skett under
perioden. Investeringar i uppbyggnaden av försäljningsbolag i USA och
England har medfört att försäljningskostnaderna har ökat till MSEK 26,1
(23,7).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK -30,4 (-1,2*).
Resultatförsämringen förklaras av minskade licensintäkter från Agilent
Technologies, marknadssatsningar i dotterbolagen i Storbritannien och USA
samt investeringar i utveckling av ny mjukvara för Mobimed respektive
Biosaca.
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 2,3
(4,2).
Koncernens likvida medel uppgick till MSEK 95,6 (132,8). Räntebärande
skulder uppgick till MSEK 1,1 (1,3). Skuldsättningsgraden uppgick till 1%
(1%). Koncernens finansnetto uppgick till MSEK 4,0 (4,5)
Koncernen har haft terminssäkringar under året på beräknade valutaflöden i
dollar. Om terminssäkring inte hade gjorts hade det redovisade resultatet
varit MSEK 0,3 lägre.
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK -12,0
(+10,0). Detta resultat är belastat med avskrivningar som uppgår till MSEK
13,8, varav nedskrivningar av dotterbolaget Biosys’ aktier (FoU) uppgår
till MSEK 8,0 (0,0) och avskrivningar på tidigare aktiverade
utvecklingskostnader MSEK 4,9 (5,5).
Moderbolagets likvida medel uppgick till MSEK 94,4 (127,6) och finansnetto
uppgick till MSEK 3,5 (3,7).
* exklusive Biosys

Marknad

MIDA
Samarbetsavtal med Agilent Technologies (Hewlett-Packard)
Ortivus har tecknat två avtal med Agilent Technologies. Det ena avtalet
innebär en förlängning av nuvarande distributionsavtal för MIDA-
teknologin. Det andra innebär ett utökat industriellt samarbete mellan
bolagen. Båda avtalen avser en period om 5 år och innehåller garanterade
minimiersättningar om sammanlagt 32 miljoner US dollar.
I och med detta har Ortivus återkallat sin stämningsansökan mot Agilent
Technologies.

Under året har Agilent Technologies ökat sina beställningar av MIDA-
systemet. Värdet av beställningarna har dock understigit minimigarantin.

Mobimed
Orderingången har under året varit mycket god. Antalet beställningar av
Mobimed uppgick till sammanlagt 121 PWS** (1999: 26 st) och 18 HWS**
(1999: 9 st). Installationerna av dessa system pågår, vilket medför att en
stor del av intäkterna kommer först under år 2001.
Satsningar på marknadsföring och försäljning har resulterat i flera stora
beställningar. I Sverige har ytterligare 2 landsting investerat i Mobimed
och 6 landsting har kompletterat befintliga system. I Norge har 3
beställningar gjorts under året och i Finland har en beställning
erhållits. Ortivus UK har fått 3 beställningar under året om sammanlagt 15
PWS och 2 HWS. I USA har Ortivus US fått sin första kommersiella
beställning om 1 HWS och 1 PWS.
Antalet offerter under upphandling uppgår för närvarande till 66 PWS och 7
HWS. Dessutom har offerter lämnats på sammanlagt 385 PWS och 63 HWS, vilka
bedöms som mer osäkra, och kan resultera i försäljning under åren 2001 –
2003.
Erfarenheterna är mycket positiva från samtliga referensanläggningar,
vilket även ligger till grund för erhållna beställningar. Diskussioner
förs med blivande distributörer för att teckna försäljnings- och
distributionsavtal för Mobimed-systemen i de europeiska länder där Ortivus
för närvarande saknar representation.

** PWS-Patient Workstation, patientenhet. HWS-Hospital Workstation,
sjukhusenhet.

Biosaca
Under året har Ortivus erhållit flera beställningar av Biosaca.
Leveranserna av dessa beställningar har senarelagts på grund av behov av
att förbättra designen av Biosaca enligt gällande standarder. Det innebär
att 4 Biosaca har levererats till kund av de erhållna beställningarna om
14 system.
Oxford Instruments har ändrat sin inriktning och har därför upphört med
att distribuera Biosaca.
Det pågår för närvarande uppgradering av mjukvaran till Biosaca för den
amerikanska marknaden. För övriga marknader har ett samarbete med Judex
A/S, Danmark inletts om mjukvara till Biosaca. Det innebär att Biosaca har
utvecklats till ett komplett system för sömnutredning i hemmet. Biosaca
kommer att relanseras under våren 2001.

Organisation och verksamhetsutveckling
Under året har Biosys och Ortivus integrerat sina verksamheter. Biosys VD
lämnade bolaget den 12 oktober 2000. Det operativa arbetet har förts över
till moderbolagets organisation. Utvecklingsarbetet är fokuserat på att ta
fram en gemensam teknisk plattform för den kommande produktportföljen.

Utvecklingsarbetet har under året varit fokuserat på att ta fram nästa
generations system för Patient Informatik. Systemet beräknas lanseras
under våren 2001. Uppgradering och anpassning av Mobimed-systemet har
också gjorts för nya och existerande marknader och kunder.
Utvecklingsarbete pågår också med att uppgradera mjukvaran till Biosaca.
Lanseringen av dessa system beräknas öka försäljningen av Mobimed och
Biosaca.

Biohome är samlingsnamn på Ortivus aktiviteter för vård utanför de
traditionella vårdinrättningarna, såsom exempelvis vård i det egna hemmet.
Under året har bland annat ett projekt genomförts i samarbete med Umeå
kommun, Västerbottens Landsting, Umeå Universitet och Telia. Genom Biohome
avser Ortivus positionera sig som en ledande leverantör av produkter och
tjänster inom den framväxande marknaden för vård och behandling på
distans, ett marknadssegment som på sikt tillskrivs en betydande
kommersiell potential.

Projektet Biodrow drivs i dotterbolaget Biosys. Under år 2000 har ett
utvecklingssamarbete genomförts med TRW, Inc. Bolaget är ett av de ledande
inom säkerhetssystem för fordonsindustrin. Samarbetet har bland annat
inneburit att TRW har finansierat delar av utvecklingsarbetet. Samarbetet
är vilande i väntan på resultat från studier som syftar till att kliniskt
verifiera slummervarningssystemet. Behovet av slummervarningssystem till
fordonsindustrin bedömas som mycket stort. Vägverket har nyligen
(publikation 2000:74) rapporterat att 10-20% av olyckorna kan orsakas av
att föraren slumrar till bakom ratten.

Under året har Ortivus tillsammans med tre forskare vid Uppsala
Universitet inlett ett projekt för att utveckla ett integrerat
datorbaserat beslutsstödssystem för tidig diagnos, prognos och behandling
av patienter med misstänkt hjärtinfarkt. Systemet baseras på mätningar av
biokemiska infarktmarkörer. Tillsammans med Ortivus MIDA- och Mobimed-
system kan ett komplett system bildas som omfattar både biokemiska
markörer och elektrofysiska signaler (EKG) för omhändertagande av
patienter med misstänkt hjärtsjukdom. Utvecklingsarbetet och
produktifieringen bedrivs av forskarna i bolagsform. Avtal har tecknats
vilket ger Ortivus rättigheterna att tillgodogöra sig resultatet av
projektet och även att förvärva bolaget.

Organisationen har under året förstärkts med nya medarbetare inom
marknadsföring och försäljning. Medelantalet anställda var under året 60
personer vilket är i paritet med föregående år (59 personer).

År 2001
Samarbetsavtal med Agilent Technologies (Hewlett-Packard)

Överenskommelsen med Agilent Technologies innebär möjlighet till ökad
försäljning av MIDA samt distribution av Ortivus övriga produkter. Det
industriella samarbetet har påbörjats vilket innebär att gemensamma
projekt har identifierats och håller på att utvärderas. Samarbetet med
Agilent har således intensifierats och förväntas redan under år 2002
resultera i lansering av nya produkter, bland annat med MIDA integrerat i
Agilent Technologies nya patientövervakningssystem. Genom samarbete med
ett globalt företag kommer Ortivus teknologi och systemlösningar att kunna
ingå som delar i betydligt fler produkter och med större volymer. Philips
Medical har kommit överens med Agilent Technologies att förvärva Agilents
”Health Sector” under förutsättning att affären godkänns av federala
myndigheter. Philips Medical är en av de tre största leverantörerna av
sjukhusutrustning, vid sidan om Siemens och General Electric.

Förvärvet av Sweet Computer Services Inc.

Ortivus har den 1 januari 2001 förvärvat det amerikanska Sweet Computer
Services, Inc., som är marknadsledande i USA av administrativa program för
ambulanssjukvård. Tillsammans med Ortivus kliniska system kan ett komplett
produktprogram för ambulanssjukvård lanseras i USA.
Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 4 miljoner US dollar varav 1,873
miljoner US dollar har erlagts kontant den 1 januari 2001. Resterande
belopp (2,127 miljoner US dollar) har betalats genom utgivande av 672 884
nyemitterade Ortivus aktier av serie B.
Sweet har nyligen lanserat en ny mjukvara som erbjuder ambulanssjukvården
ett komplett administrativt system för utlarmning, fakturering och
patientjournaler, vilket har tagits emot väl. SCS befintliga sälj- och
serviceorganisation samt kundbas om 1.700 kunder över hela USA bereder
vägen för introduktionen av Mobimed-systemet på den amerikanska marknaden.
Förvärvet av Sweet förväntas öka Ortivus omsättning betydligt. Sweet
omsatte under år 2000 4,6 miljoner US dollar och bolaget har 52 personer
anställda.

Mobimed
Försäljning av Mobimed-system förväntas öka under de kommande åren då
sjukvården ställer ökade krav på bland annat tidig behandling av
hjärtinfarkt med exempelvis trombolys. Mobimed-systemet i ambulans ger
förutsättningar för att inleda tidig behandling på distans, vilket även
gäller vid andra sjukdomstillstånd och innebär datoriserad hantering av
patientdata, observationer samt behandling direkt på fältet.

Erfarenheterna är mycket positiva från samtliga referensanläggningar,
vilket bör leda till ytterligare kommersiella beställningar under året.
Diskussioner förs med blivande distributörer för att teckna försäljnings-
och distributionsavtal för Mobimed-systemen i de europeiska länder där
Ortivus för närvarande saknar representation. Försäljningen kommer även
att öka genom tecknande av
service-, utbildnings- och uppgraderingsavtal med landsting som har
Mobimed installerat i sina ambulanser och lansering av Mobimed på nya
marknader.

Biosaca
Biosaca kommer att relanseras under våren år 2001. Försäljningen av
Biosaca förväntas öka betydligt under kommande år som ett resultat av
nuvarande satsningar på att bygga upp marknadsföringen av Biosaca.
Diskussioner förs med blivande distributörer för att teckna försäljnings-
och distributionsavtal i de länder där distributörer saknas.

Koncernen
Baserat på genomförda aktiviteter kring MIDA, Mobimed, Biosaca samt
förvärvet av Sweet Computer Services, Inc. förväntas en kraftig
försäljningsökning samtidigt som resultatet förväntas bli betydligt bättre
än för år 2000.

Konvertering av A-aktier till B-aktier
Inför dagens styrelsesammanträde har ingen begäran inkommit till företaget
om konvertering av aktier. Fördelningen av aktier är 738 970 A-aktier och
12 320 480 B-aktier per 31 december 2000. Nyemission av 672 884 B-aktier
skedde i samband med förvärvet av Sweet 2001.

Optionsprogrammet som är riktat till medarbetarna innebär att de har
möjlighet under perioden 1 december 2001 till och med den 31 januari 2002
förvärva sammanlagt 110 000 aktier av serie B. Teckningskurs är SEK 80.
Den 31 december 2000 hade 78 300 optioner förvärvats av personalen.
Återstående optioner är avsedda för kommande anställda i företaget.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Ekonomisk information från Ortivus AB
Årsredovisningen för verksamhetsåret 2000 beräknas distribueras den 19
mars 2001. Den kommer då också att finnas tillgänglig på bolagets kontor
Ortivus AB, Enhagsslingan 5 i Täby och finns tillgänglig på företagets
hemsida, www.ortivus.se. Årsredovisningen kommer att distribueras till hos
VPC registrerade aktieägare.
Bolagstämman äger rum den 5 april 2001, klockan 16.00 i Scandic Anglais
Hotel, Stockholm.
Delårsrapport för januari – mars publiceras den 26 april 2001.
Delårsrapport för januari – juni publiceras den 21 augusti 2001.
Delårsrapport för januari – september publiceras den 7 november 2001.

Koncernens
resultaträknin
g januari-
december

Belopp i KSEK
2000 1999
Nettoomsättnin 66 706 73 018
g
Kostnad för -15 734 -11 523
sålda varor
Bruttoresultat 50 972 61 495
Försäljningsko -26 101 -23 689
stnader
Administration -19 833 -13 861
skostnader
FoU-kostnader -41 025 -29 681
Övriga 1 640 50
rörelseintäkte
r/-kostnader
Rörelseresulta -34 347 -5 686
t
Finansiella 3 954 4 490
poster, netto
Resultat efter -30 393 -1 196
finansiella
poster
Resultat efter -30 485 -1 244
skatt

Avskrivningar 15 346 7 156
som belastat
detta resultat
Varav 8 049 0
goodwill-
avskrivningar
(FoU)

Koncernens
balansräkning

Anläggningstil 00-12-31 99-12-31
lgångar
Immateriella 80 661 90 984
anläggningstil
lgångar
Materiella 6 073 5 085
anläggningstil
lgångar
Finansiella 109 16
anläggningstil
lgångar
Summa 86 843 96 085
anläggningstil
lgångar

Omsättningstil
lgångar
Varulager 7 214 5 053
Kortfristiga 37 323 22 764
fordringar
Kortfristiga 49 243 0
placeringar
Kassa och bank 46 368 132 779
Summa 140 148 160 596
omsättningstil
lgångar
Summa 226 991 256 681
tillgångar

Eget kapital 208 664 237 194
Minoritetsintr 92 276
esse
Avsättningar 1 212 1 392
och långfr.
skulder
Kortfristiga 17 023 17 819
skulder
Summa eget 226 991 256 681
kapital och
skulder

Antal aktier 13 059 11 160
(tusental)
Utestående 110 110
optioner
(tusental)

Koncernens
kassaflödesana
lys

Den löpande -14 654 1 681
verksamheten
Förändring -17 516 5 240
rörelsekapital
Investeringar -5 088 -5 709
Finansiering 90 -209
Förändring -37 168 1 003
likvida medel

Nyckeltal
99123 98123 97123 96123 95123
001231 1 1 1 1 1
Resultat -30 -1 -22 5 804 1 392 -969
485 244 639
Vinstmarginal -46% -2% -54% 13% 3% -3%
Räntabilitet -14% -1% -13% 3% 2% -3%
på eget
kapital
Räntabilitet -13% 0% -13% 4% 2% 1%
på sysselsatt
kapital
Soliditet 92% 92% 92% 94% 91% 82%
Eget 15,98 18,16 14,68 16,71 16,00 6,50
kapital/aktie,
kr
Vinst/aktie, n/a n/a N/a 0,52 0,12 n/a
kr

Nyckeltalen är
ej omräknade
med hänsyn
till
utspädningseff
ekten av
utestående
teckningsoptio
ner, p.g.a att
effekten anses
oväsentlig.

I FoU-
kostnader
ingår goodwill
avskrivningar
med KSEK 8
049.

Biosys AB
ingick inte i
koncernen år
1999.

Rapport för
perioden
januari-mars
publiceras den
26 april 2001.

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01270/bit0002.DOC
http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01270/bit0002.pdf