Ortivus AB Bokslutskommuniké 2007

• Omsättningen uppgick till 162,4 (199,8) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till –53,9 (–128,4) MSEK.
• Nedskrivningar av immateriella tillgångar belastade tillsammans med omstruktureringskostnader rörelseresultatet med 31,0 (82,0) MSEK.
• Rörelseresultatet exklusive nedskrivningar och omstruktureringskostnader uppgick till –22,9 (–46,4) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till –61,3 (–149,2) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till -2,96 (–8,51) SEK.

SAMMANFATTNING AV 2007
De omfattande satsningarna på utveckling av MobiMed och CoroNet som inleddes 2005, med syftet att på kort tid ta fram internationellt konkurrenskraftiga produkter, avslutades under det första halvåret. Utvecklingsutgifterna för dessa produkter, som till stor del har aktiverats, har minskat till en mer normal nivå under andra halvåret. Försenade lanseringar och vissa felsatsningar i uppbyggandet av marknadskanaler har gjort att bedömningarna om den internationella tillväxten har reviderats tidsmässigt. Kraftiga åtgärder för att sänka kostnaderna och förändra marknadsstrategierna har därför vidtagits.

Under 2007 initierades ett flertal lovande projekt med såväl partners som kunder på flera håll i Europa. Bland annat såldes ett första MobiMedsystem av vår partner i Spanien. I Tyskland har en viktigt referensinstallation för MobiMed driftsatts.
CoroNet har valts av ytterligare ett universitetssjukhus i Sverige, och internationellt har marknadsbearbetningen via samarbetspartners framför allt i Tyskland och Italien intensifierats.

I England fick bolaget i början av året en order om 14 MSEK avseende ePR inom ramen för NHS Connecting for Health-projektet. En delleverans om 4,7 MSEK har gjorts, men på grund av fördröjningar i projektet råder det fortfarande osäkerhet om när de olika tillämpningarna kan börja rullas ut. Ortivus har fullföljt sina åtaganden och är redo att börja leverera.

Det tyska dotterbolaget har nu stabiliserats. Ett flertal strategiförändringar har gjorts för att bolaget bättre ska kunna utnyttja sin kompetens och position för att möta den hårda konkurrensen. En ny VD tillträdde efter sommaren, och genomförde ytterligare kostnadsreduktioner och effektiviseringar. Det underliggande rörelseresultatet är nu positivt, och bolaget har ett stabilt utgångsläge för långsiktig tillväxt.

I Nordamerika har en ny mjukvaruplattform utvecklats. Plattformen möjliggör snabbare respons på ändrade kund- och marknadskrav, och är även en förutsättning för en potentiell lansering av de nordamerikanska applikationerna i Europa. Den nordamerikanska kärnverksamheten uppvisar en stabil tillväxt, vilken dock påverkats negativt av den fallande dollarkursen.

Kommande finansiella rapporter
Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 kommer att publiceras och finnas tillgänglig på Ortivus kontor från och med den 21 april 2008.

Delårsrapport för kvartal 1 2008 publiceras den 5 maj 2008
Delårsrapport för kvartal 2 2008 publiceras den 20 augusti 2008
Delårsrapport för kvartal 3 2008 publiceras den 19 november 2008

Denna bokslutskommuniké är inte granskad av bolagets revisorer

För ytterligare information:
Akbar Seddigh, ordförande, telefon 08-446 45 00, eller E-post; förnamn.efternamn@ortivus.com
Per Bourn, CFO, telefon 08-446 45 00 alt. Mobil 0733-33 99 90, eller E-post; förnamn.efternamn@ortivus.com
Besök även ortivusflytt19.wpengine.com