Kommuniké från Ortivus ABs (publ) ordinarie bolagsstämma den 4 april 2006

I sitt anförande inför Årsstämman framhöll VD de stora framgångarna för det nyutvecklade CoroNet-systemet för övervakning och diagnos av hjärtsjuka patienter. Vidare berörde VD den av styrelsen beslutade förvärvsstrategin inom ramen för Ortivus-koncernens 3-årsplan. Internationaliseringen av bolagets produkter samt fullföljandet av fortsatta förvärv aktualiserar en översyn och utvärdering av bolagets kort- och långsiktiga finansiering.

Vid stämman beslutades:

– att fastställa resultat- och balansräkning i moderbolag och koncern för verksamhetsåret 2005.

– att någon utdelning inte skall ske och att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel kronor 34 384 842, balanseras i ny räkning.

– att ansvarsfrihet beviljades åt styrelsen och verkställande direktör.

– att antalet styrelseledamöter skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

– att omvälja styrelseledamöterna:

Akbar Seddigh
Jack Forsgren
Lennart Ribohn
Jan Würtz
Laurent Leksell

– samt nyvälja följande ledamot till styrelsen:

Anna Söderblom

– att ersättningen till Akbar Seddigh som arbetande styrelseordförande skall utgå med SEK 1 100 000. Arvodet till övriga styrelseledamöter skall utgå med SEK 160 000 per ledamot, totalt SEK 800 000, samt att ersättningen till revisorerna skall utgå efter nedlagd tid.

– att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

– att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier genom utgivande av högst 700 000 B-aktier varigenom aktiekapitalet kan ökas med högst 3 500 000 kronor. Aktierna skall endast kunna tecknas genom tillskott av apportegendom. Bemyndigandet skall gälla längst intill nästa ordinarie årsstämma.

– att, i enlighet med styrelsens förslag, godkänna utgivandet av personaloptioner i enlighet med Ortivus AB 2005 Share Unit Plan (”Planen”) för 2006.

– att utse en valberedning med Sture Hedlund som ordförande. Ledamöter i valberedningen skall utses genom ett förfarande innebärande att styrelseordföranden före utgången av räkenskapsårets andra kvartal kontaktar representanter för lägst tre och högst fem av de vid denna tidpunkt största A- och B-aktieägarna.

Ortivus AB (publ)
Styrelsen