Kommuniké från Ortivus ABs (publ) bolagsstämma den 28 april 2003

Kommuniké från Ortivus ABs (publ) bolagsstämma den 28 april 2003

Vid stämman beslutades:

– att fastställa resultat- och balansräkning i moderbolag och koncern;

– att någon utdelning inte skulle ske och att årets vinst om 41.509.840
kronor skulle balanseras i ny räkning;

– att ansvarsfrihet beviljades åt styrelsen och verkställande
direktören. Dock önskade en minoritet vid stämman representerande mer än
10 procent av samtliga aktier i bolaget en anteckning till protokollet,
att minoriteten i avvaktan på en studie av en förordnad särskild
granskningsman enligt nedan inte biföll beslutet om ansvarsfrihet.

– att omvälja styrelseledamöterna,
Akbar Seddigh
Rolf Lydahl
Lennart Ribohn

samt nyvälja följande ledamöter till styrelsen,
Jack Forsgren
Egon Jonsson
Jan Wurtz

Jack Forsgren har sedan 1970-talet varit verksam i ledande befattningar
inom bland annat Mölnlycke AB och Nobel Biocare, senast som koncernchef
i Nobel Biocare AB. Egon Jonsson har sedan 1984 bland annat varit
professor vid hälsoekonomiska sektionen vid Karolinska Institutet, VD
för SBU sand rådgivare till institutionella institutioner i
hälsoekonomiska frågor (WHO, OECD m. fl.) Jan Würtz har lång industriell
erfarenhet från Ericsson och Pharmacia Diagnostics. Han är senast
verksam som VD för Pharmacia Diagnostics AB.

Nils-Ove Andersson och Magnus Andersson lämnade styrelsen.

– att till nomineringskommittén omvälja Akbar Seddigh samt nyvälja Johan
Ågren, Ramsey Brufer och Sture Hedlund;

– en minoritet omfattande mer än 10 procent av samtliga aktier
framställde önskemål om förordnande av en särskild granskningsman;

– att avslå Aktiespararnas förslag att ge styrelsen i uppdrag att
inrätta en ersättningskommitté och revisionskommitté;

– att godkänna styrelsens förslag att med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission genom utgivande av högst 700 000 B-
aktier, varigenom aktiekapitalet kan öka med högst 3 500 000 kronor.
Aktierna skall endast kunna tecknas genom tillskott av apportegendom.
Bemyndigandet skall gälla längst intill nästa ordinarie bolagsstämma.

Ortivus AB (publ)

Styrelsen

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00340/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00340/wkr0002.pdf