KALLELSE till extra bolagsstämma i Ortivus AB (publ) den 8 mars 2010

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till extra bolagsstämma mån-dagen den 8 mars 2010 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Karlsrovägen 2 D i Danderyd.

Rätt att deltaga på stämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall:
– dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear AB (f.d. VPC) gör per tisdagen den 2 mars 2010, och
– dels ha anmält sig hos bolaget under adress Ortivus AB, Box 713, 183 17 Danderyd, per telefon 08-446 45 00, per telefax 08-446 45 19 eller per e-post till info@ortivus.com se-nast torsdagen den 4 mars 2010 kl. 16.00.

Vid anmälan bör namn, person-, organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden (högst två) samt kontaktuppgifter uppges.

Ombud för aktieägare skall medtaga fullmakt i original till bolagsstämman. Exempel på full-maktsformulär se bolagets hemsida ortivusflytt19.wpengine.com. Företrädare för juridisk person skall medtaga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt m.m.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta på bolagsstämman. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 2 mars 2010 för att kunna beaktas i den utskrift som VPC gör per denna dag.

Antalet aktier i bolaget uppgår för närvarande till 20.708.188 st, varav 1.108.455 st är A-aktier med tio (10) röster och 19.599.733 st är B-aktier med en (1) röst, motsvarande totalt 30.684.283 röster.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.

5. Val av en eller två justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut i anledning av styrelsens förslag om godkännande av överlåtelse av dotterbolag.

8. a) Beslut i anledning av styrelsens förslag om utsläckning av 350.000 st tidigare utgivna teckningsoptioner 2008/2011 samt beslut om emission av 350.000 st nya teckningsop-tioner
b) Beslut i anledning av styrelsens förslag om emission av nya teckningsoptioner

9. Övriga ärenden.

10. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag

Beslut i anledning av styrelsens förslag om godkännande av överlåtelse av dotterbolag (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna bolagets försäljning av samtliga sina aktier i de helägda dotterbolagen Ortivus Inc i USA samt Ortivus Inc i Kanada. Köpeskil-lingen har bestämts till 11,5 MUSD (ca 83 MSEK).

Beslut i anledning av styrelsens förslag om utsläckning av 350.000 st tidigare utgivna teck-ningsoptioner 2008/2011 samt beslut om emission av 350.000 st nya teckningsoptioner (punkt 8a)

Såsom ett led i en översyn av bolagets befintliga incitamentsprogram, föreslår styrelsen att teckningstiden förlängs till den 30 december 2012 avseende 350.000 st teckningsoptioner 2008/2011 i Ortivus AB (publ) (av totalt 500.000 st teckningsoptioner) som givits ut vid den extra bolagsstämman i bolaget den 27 juni 2008 och som innehas av bolagets VD och två anda ledande befattningshavare i bolaget. Mot bakgrund härav föreslår styrelsen att bolags-stämman beslutar om att utsläcka de 350.000 st teckningsoptioner 2008/2011 i Ortivus AB (publ) som innehas av bolagets VD och två andra ledande befattningshavare samt att dessa ersätts av högst 350.000 st nya teckningsoptioner som skall ges ut på motsvarande villkor som teckningsoptionerna 2008/2011 med den enda ändringen att teckningstiden förlängs från den 30 juni 2011 till den 30 december 2012. Förslaget medför ej någon ytterligare utspädningsef-fekt då motsvarande antal teckningsoptioner förslås att utsläckas som ges ut.

Beslut i anledning av styrelsens förslag om emission av nya teckningsoptioner (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ge ut 400.000 st nya teckningsoptioner samt godkänner att de aktuella teckningsoptionerna överlåts till bolagets VD och andra ledan-de befattningshavare inom Ortivus AB på i huvudsak följande villkor:

* Teckningsoptionerna skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tecknas av det helägda dotterbolaget Elementanalys-Analytica AB eller annat helägt dotterbolag, som efter anvisningar från styrelsen i Ortivus AB skall överlåta teckningsoptionerna till bo-lagets VD och andra ledande befattningshavare inom Ortivus AB. Teckningsoptionernas löptid är fram t.o.m. den 30 december 2012.

* Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Ortivus AB under perioden fr.o.m. den 1 december 2012 fram t.o.m. den 30 december 2012 till en teck-ningskurs som skall bestämmas enligt följande. Teckningskursen skall motsvara 145 % (d.v.s. 45 % påslag) av genomsnittet av det för varje börsdag under perioden 3 mars 2010 till 13 mars 2010 volymviktade medeltalet av de under dagen noterade betalkur-serna för bolagets B-aktier på OMX Nordiska Börs (Small cap).

Vid full teckning och utbyte av samtliga 400.000 teckningsoptioner kommer bolagets aktie-kapital att öka med 2.000.000 kronor fördelat på 400.000 st B-aktier motsvarande en utspäd-ningseffekt om cirka 1,9 %.

Syftet med styrelsens förslag att ge ut teckningsoptioner enligt ovan är att kunna erbjuda le-dande befattningshavare inom Ortivus AB incitament som ger dem möjlighet att ta del av bolagets framtida ekonomiska utveckling enligt vad som närmare redovisas i styrelsens full-ständiga förslag som kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida (ortivusflytt19.wpengine.com).

För beslut av stämman enligt styrelsens förslag att ge ut nya teckningsoptioner enligt punkten 8 a) och b) ovan fordras enligt 16 kap Aktiebolagslagen att stämmans beslut biträds av aktie-ägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7-8 ovan hålls tillgängligt hos bolaget (adress ovan) och dess hemsida. Handlingar enligt 14 kap. 8 § Aktiebolagslagen kommer lika-ledes att hållas tillgängliga hos bolaget. Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress

Danderyd i februari 2010
Ortivus AB (publ)
styrelsen