Halvårsrapport Januari – juni 2001

Halvårsrapport
Januari – juni 2001

Viktiga händelser:

· Sweet Computer Services, Inc. (Sweet) har förvärvats och
integrationen följer plan. Försäljningen har utvecklats mycket positivt
under perioden.

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 73,7 (32,1 föregående år
exklusive Sweet). Rörelseresultatet före avskrivningar och finansiella
poster uppgick till MSEK 0,4 (-8,7). Resultatet efter finansiella poster
uppgick till MSEK -7,1 (-13,4 föregående år exklusive Sweet).

· Nettoomsättningen i USA uppgick till MSEK 28. Nettoresultatet
före skatt på denna marknad uppgick till MSEK 3,5 (exklusive
goodwillavskrivning Sweet MSEK 2,1).

· Försäljningen av Mobimed har under perioden utvecklats mycket
positivt med en stark orderingång i Storbritannien.

· Den nya generationen av Mobimed har lanserats vid
ambulansmässan AMBEX i Storbritannien den 29 juni-1 juli och kommer att
lanseras för en bredare publik vid kongressen European Society of
Cardiology i Stockholm den 1-5 september 2001. Biosaca har relanserats
vid APSS (Associated Professional Sleep Societies) i USA 7-9 juni.
·

Bokslutskommuniké

Delårsrapport januari – juni 2001

Omsättning och resultat
Koncernens intäkter uppgick till MSEK 73,7 (32,1*). Av denna
nettoomsättning uppgick intäkter från försäljning till Agilent
Technologies till MSEK 25,8 (24,4), intäkter från försäljning i
dotterbolaget Sweet till MSEK 28,1, försäljning av Mobimed till MSEK
18,9 (6,0) och övrig försäljning uppgick till MSEK 0,9 (1,7). Intäkterna
från Agilent Technologies har bestämts av den avtalade minimigarantin.

Omkostnaderna uppgick till MSEK 67,1 (42,7*), inklusive avskrivningar
MSEK 10,6 (7,4). De ökade omkostnaderna förklaras av omkostnader i det
nyligen förvärvade dotterbolaget Sweet, immateriella avskrivningar för
förvärvet av Sweet, utvecklingskostnader i ett samarbetsprojekt med
Uppsala Universitet** samt ökade konsultkostnader i samband med
färdigställandet av den nya generationens Mobimed. Dessa
konsultkostnader uppgick under perioden till MSEK 3,7.

I samband med förvärvet av Sweet tillkommer tidigare aktiverade
utvecklingskostnader. Någon ytterligare aktivering av
utvecklingskostnaderna har ej skett under perioden.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK -7,1 (-13,4*).
Rörelseresultatet före avskrivningar och finansiella poster uppgick till
MSEK 0,4
(-8,7). Förbättringen av resultatet förklaras av en hög tillväxt i
försäljningen av Mobimed i Storbritannien och av förvärvet av Sweet.

Koncernens totala kassaflöde för perioden uppgick till MSEK -14,6 (-
23,8). Exklusive förvärvet av Sweet var det operativa kassaflödet MSEK
+0,6.

Koncernens egna kapital har under perioden ökat till MSEK 219,7 från
207,6, varav nyemission till aktieägarna i Sweet Computer Services, Inc.
i samband med förvärvet utgör MSEK 20,3, periodens resultat utgör MSEK –
8,5 samt omräkningsdifferenser i dotterbolagen utgör MSEK 0,3.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 1,0
(1,3).

Koncernens likvida medel uppgick till MSEK 81,0 (109,0). Räntebärande
skulder uppgick till MSEK 0,8 (1,3). Skuldsättningsgraden uppgick till
1% (1%). Koncernens finansnetto uppgick till MSEK 3,1 (2,6).

Koncernen har haft terminssäkringar under perioden på beräknade
valutaflöden i dollar. Om terminssäkring inte hade gjorts hade det
redovisade resultatet varit MSEK 2,4 högre. Koncernens uppskjutna
skattekostnad på MSEK 1,4 för perioden är hänförlig till Sweet.

Moderbolagets intäkter uppgick till MSEK 39,7 (31,7) och resultatet
efter finansiella poster och skatter uppgick till MSEK -12,5 (-5,8)
varav MSEK 4,2 (4,0) är hänförliga till nedskrivning av aktier i
dotterbolag.

I koncernen finns beräknade ackumulerade skattemässiga underskott som
uppgår till minst ca MSEK 130 för år 2001.

* exklusive Sweet Computer Services, Inc. (Sweet)
** Ortivus samarbetar med tre forskare vid Uppsala Universitet om att
utveckla ett datorbaserat beslutsstödsystem för tidig diagnos,
riskbedömning och behandling av patienter med misstänkt hjärtinfarkt.

Rapportperioden april – juni 2001

Omsättning och resultat
Koncernens intäkter uppgick till MSEK 36,9 (16,9*). Av denna
nettoomsättning uppgick intäkter från försäljning till Agilent
Technologies till MSEK 12,6 (12,4), intäkter från försäljning i
dotterbolaget Sweet till MSEK 15,0, försäljning av Mobimed till MSEK 8,7
(3,9) och övrig försäljning uppgick till MSEK 0,6 (0,7). Försäljningen
av Sweets produkter har utvecklats starkt och den amerikanska
verksamheten finansieras med internt genererade medel i USA. Intäkterna
från Agilent Technologies har bestämts av den avtalade minimigarantin.

Marknad

MIDA

Samarbetsavtal med Philips Medical System (Agilent Technologies (Hewlett-
Packard))

Under perioden har Royal Philips Electronics förvärvat Health Care
Division of Agilent Technologies, som därmed ingår i Philips Medical
System. Philips blir därmed en av de tre största leverantörerna av
medicintekniska utrustningar och lösningar till sjukvården. Avtalen
mellan Ortivus AB och Agilent Technologies har förts över till Philips.
Samarbetet kommer således att fortsätta enligt plan. Avtalen avser en
period om 5 år och innehåller garanterade minimiersättningar om
sammanlagt 32 miljoner US dollar.

Mobimed

Satsningar på marknadsföring och försäljning har resulterat i flera
stora beställningar. Orderingången har under periodens första del varit
mycket hög i Storbritannien där beställningar på sammanlagt 50 patient-
och 10 sjukhusenheter har erhållits
(år 2000 jan – juni: 15 patient- och 2 sjukhusenheter). I Storbritannien
finns 32 ambulansorganisationer, varav 8 stycken har köpt Mobimed. Det
pågår diskussioner med ytterligare 14 ambulansorganisationer. I Sverige
pågår diskussioner med två ambulansorganisationer om upphandling av
större system. Tre landsting har kompletterat sina befintliga system med
sammanlagt 1 patient- och 4 sjukhusenheter.

Under perioden april – juni har Mobimed installerats i sammanlagt 129
ambulanser och 22 sjukhus i Sverige och Storbritannien. Intäkter från
dessa installationer har kommit under perioden och kommer även under
resten av året. Ortivus UK har också diskussioner om ytterligare
beställningar. Ortivus US, Inc. för diskussioner med kunder i
Nordamerika.

Erfarenheterna är mycket positiva från samtliga referensanläggningar,
vilket även ligger till grund för erhållna beställningar.

Den nya generationen av Mobimed har lanserats vid AMBEX i Storbritannien
den 29 juni-1 juli och kommer att lanseras för en bredare publik vid
kongressen European Society of Cardiology i Stockholm den 1-5 september
2001. Systemet presenteras även vid ambulansmässan FLISA i Halmstad, den
3-5 september 2001. Systemet är baserat på Windows 2000 vilket gör det
mer lämpligt för en bredare lansering på den europeiska marknaden via
distributörer.

Sweet

Ortivus förvärvade den 1 januari 2001 det amerikanska bolaget Sweet, som
är marknadsledande i USA av administrativa program för ambulanssjukvård.

Sweet har nyligen lanserat en ny mjukvara som erbjuder
ambulanssjukvården ett komplett administrativt system för utlarmning,
fakturering och patientjournaler, vilket har tagits emot väl. Sweets
befintliga sälj- och serviceorganisation samt kundbas om 1.700 kunder
över hela USA bereder vägen för introduktionen av Mobimed på den
amerikanska marknaden. Tillsammans med Ortivus kliniska system kan ett
komplett produktprogram för ambulanssjukvård lanseras i USA.

Biosaca

Under perioden har uppgraderingen av Biosaca slutförts och Biosaca
relanserades vid kongressen APSS (Associated Professional Sleep
Societies) i USA 7-9 juni. Under perioden har 1 system sålts i Sverige
och 2 i USA/Canada. Ytterligare beställningar av Biosaca förväntas under
hösten.

Organisation och verksamhetsutveckling

Mats-Olof Wallin har anställts som Vice President / Chief Financial
Officer för koncernen. Mats-Olof kommer närmast från Pharmacia där han
under många år har haft ledande chefsbefattningar inom koncernen.

Agneta Franksson har anställts som Säljchef Norden med ansvar för att
utveckla vår verksamhet i Norden. Agneta kommer närmast från
IT/Telekombranschen och har dessförinnan en lång erfarenhet från den
medicin-tekniska branschen.

I och med lanseringen av den nya generationen Mobimed kommer fokus att
ligga på att bygga distributörsnätverk på de större europeiska
marknaderna. Marknadschef med denna uppgift har rekryterats med
tillträde senast den 1 november.

Ortivus US, Inc. nuvarande vice President Walter Young har även utsetts
till President för dotterbolaget Sweet. Med förvärvet av Sweet har
Ortivus erhållit produkter som genererar ett positivt rörelseresultat
och som därmed kan bidra till finansieringen av den fortsatta satsningen
på att introducera Mobimed och positionera Ortivus på den amerikanska
marknaden. Befintliga kunder får bättre möjligheter att successivt
uppgradera sina system med hela Mobimed.

Utvecklingsarbetet har under perioden varit fokuserat på att
färdigställa nästa generations system för Patient Informatik.
Uppgradering och anpassning av befintliga Mobimed-utrustningar har
gjorts för existerande marknader och kunder. Utvecklingsarbetet har
också färdigställt uppgraderingen av mjukvaran till Biosaca. Lanseringen
av dessa system beräknas öka försäljningen av Mobimed och Biosaca.

Biohome är samlingsnamn på Ortivus aktiviteter för vård utanför de
traditionella vårdinrättningarna, såsom exempelvis vård på distans eller
i det egna hemmet.
Under perioden har samarbeten inletts med flera kvalificerade partners
inom områdena neonatal hemsjukvård och vård av äldre kroniskt sjuka.
Genom dessa projekt, och under året tillkommande projekt, avser Ortivus
att positionera sig som en ledande leverantör av produkter och tjänster
inom den framväxande marknaden för vård och behandling på distans. Denna
marknad tillskrivs på sikt en betydande kommersiell potential. Ortivus
lösningar och tjänster tar i mycket sin utgångspunkt i det kunnande samt
de produkter och komponenter som redan utvecklats inom företaget, som
exempelvis Mobimed. Detta kompletteras sedan med egen nyutveckling eller
med komponenter från andra leverantörer och partners. Arbetet har
hittills inriktats på IT-infrastruktur och mätsystem lämpliga för
hemsjukvård.

Under perioden har Ortivus tillsammans med tre forskare vid Uppsala
Universitet fortsatt att utveckla ett integrerat datorbaserat
beslutsstödssystem för tidig diagnos, riskbedömning och behandling av
patienter med misstänkt hjärtinfarkt.

År 2001

Samarbetsavtal med Philips Medical System (Agilent Technologies)

Överenskommelsen med Philips Medical System (Agilent Technologies)
innebär möjlighet till ökad försäljning av MIDA samt distribution av
Ortivus övriga produkter. Det industriella samarbetet har påbörjats
vilket innebär att gemensamma projekt har identifierats och håller på
att utvärderas. Samarbetet med Philips (Agilent) har således
intensifierats och förväntas redan under år 2002 resultera i lansering
av nya produkter, bland annat med MIDA integrerat i Philips (Agilent
Technologies) nya patientövervakningssystem. Genom samarbete med ett
globalt företag kommer Ortivus teknologi och systemlösningar att kunna
ingå som delar i betydligt fler produkter och med större volymer.

Mobimed

Intäkter från Mobimed förväntas öka under de kommande åren då sjukvården
ställer ökade krav på tidig behandling av akuta sjukdomstillstånd som
exempelvis trombolys- behandling vid hjärtinfarkt samt krav på
förbättrad dokumentation, uppföljning, informationsintegrering och
kvalitetssäkring. Ambulanser som är utrustade med Mobimed kan inleda
behandling före eller under transporten till sjukhus. Det ökar
möjligheten att rädda patientens liv och minska sjukvårdens kostnader.
Mobimed ger dessutom datoriserad hantering av patientdata, observationer
och kvalificerade möjligheter till efterbearbetning samt integrering av
patientrelaterad information.

Erfarenheterna är mycket positiva från samtliga referensanläggningar,
vilket bör leda till ytterligare kommersiella beställningar under året.
Diskussioner med blivande distributörer i de europeiska länder där
Ortivus för närvarande saknar representation, kommer att intensifieras i
samband med att en ny generation Mobimed lanseras. Försäljningen kommer
även att öka genom tecknande av service-, utbildnings- och
uppgraderingsavtal med landsting som har Mobimed installerat i sina
ambulanser.

Förvärvet av Sweet

Ortivus förvärvade den 1 januari 2001 det amerikanska bolaget Sweet, som
är marknadsledande i USA av administrativa program för ambulanssjukvård.
Sweets befintliga sälj- och serviceorganisation samt kundbas om 1.700
kunder över hela USA bereder vägen för introduktionen av Mobimed på den
amerikanska marknaden. Försäljningen av Sweets program har utvecklats
mycket positivt under perioden.

Biosaca

Biosaca har relanserats under perioden. Försäljningen av Biosaca
förväntas öka betydligt under kommande år.

Biosys

Ortivus AB har per den 2 augusti 2001 erhållit förhandstillträde till
den utestående minoriteten på 1,9 % av aktierna i Biosys AB. I
koncernens delårsrapport per 2001-06-30 behandlas Biosys AB som helägt.

Framtidsutsikter

Styrelsen lämnar en prognos för helåret om en kraftig försäljningsökning
även om försäljningen under det andra halvåret förväntas bli lägre än
under det första. Resultatet förväntas därmed bli lägre för det andra
halvåret.

Ortivus AB kombinerar IT och telekommunikation inom medicinsk-tekniska
tillämpningar. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför system
och komponenter som räddar liv och övervakar patienters hälsa i
ambulanser, på sjukhus och i hemmet. Viktigaste verksamhetsområdena är
Patient Informatik och beslutsstöd inom akut hjärtsjukdom, pre-hospital
sjukvård samt analys och stöd vid utredningar av sömnstörningar,
epilepsi och andra neurologiska tillstånd. Ortivus AB startades 1985 i
Sverige, förutom dotterbolaget Biosys är dotterbolag etablerade i
Storbritannien och USA. I januari 2001 förvärvades Amerikanska
dotterbolaget Sweet Computer Services, Inc. som är marknadsledande i USA
av administrativa program för ambulanssjukvård. År 2000 var omsättningen
67 miljoner kronor. Antalet anställda är ca 110 personer.

Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-
lista.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/21/20010821BIT00880/bit0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/21/20010821BIT00880/bit0001.pdf Hela rapporten