Halvårsrapport januari – juni 2000 för Ortivus AB (publ)

Halvårsrapport januari – juni 2000 för Ortivus AB (publ)

Sammanfattning

* Ortivus har kommit överens med Agilent Technologies om att
teckna två avtal. Det ena avtalet innebär en förlängning av
nuvarande distributionsavtal för MIDA-teknologin. Det andra
avtalet innebär ett utökat industriellt samarbete mellan
bolagen. Båda avtalen avser en period om 5 år. Avtalen
innehåller garanterade minimiersättningar som ger Ortivus
högre intäkter redan under nästa år jämfört med nuvarande
avtal.

* Ortivus dotterbolag Biosys AB har kommit överens om ett
utvecklingssamarbete med TRW, Inc. Detta innebär att TRW
kommer att finansiera delar av den fortsatta utvecklingen av
slummervarningssystemet Biodrow.

* Ortivus har fått den hittills största beställningen i
Sverige avseende telemedicinskt system för patientövervakning
i ambulanser. Därutöver har Ortivus fått 8 kommersiella
beställningar av Mobimed i Sverige, Norge och Finland. Den
sammanlagda orderstocken i Skandinavien motsvarar därmed
system till
81 ambulanser och 11 sjukhus. Det finns dessutom en
avsiktsförklaring om ytterligare köp av system till 17
ambulanser.

* I Storbritannien har Ortivus UK fått två kommersiella
beställningar av Mobimed till sammanlagt 15 ambulanser och 2
sjukhus. Det pågår för närvarande diskussioner med ett stort
antal ambulansorganisationer, vilka beräknas ge ytterligare
beställningar under hösten och intäkter under år 2001.

* Nettoomsättningen uppgick till MSEK 32,0 (49,1).

* Ortivuskoncernens resultat uppgick till MSEK -13,4 (13,0).
Resultat före avskrivningar av goodwill uppgick till MSEK –
9,4 (13,0).

Bokslutskommuniké

Försäljning och Resultat
Bolagets intäkter uppgick till MSEK 32,0 (49,1). Av dessa
utgjorde försäljning till Agilent Technologies (Hewlett-
Packard ) MSEK 24,4 (44,2) och egen försäljning 7,6 (4,9).
Resultatet efter skatt uppgick till MSEK -13,4 (13,0).

Minskningen av intäkter från Agilent Technologies beror på att
minimigarantin varit lägre under perioden än under första
halvåret föregående år. I intäkterna från egen försäljning för
perioden ingår ej intäkter från merparten av årets
beställningar. Dessa intäkter kommer under andra halvåret
2000.

Huvuddelen av det negativa resultatet förklaras av kostnader i
samband med förvärvet av Biosys AB och satsningar på att bygga
upp dotterbolag i Storbritannien och USA. Resultatet belastas
av avskrivningar för goodwill (MSEK 4,0), vilka är hänförliga
till förvärvet av Biosys.

Marknad MIDA
Under perioden har Agilent Technologies ökat sina
beställningar av MIDA-systemet. Värdet av dessa beställningar
understiger dock minimigarantin. Försäljningen av MIDA-
systemen förväntas öka under kommande år i och med lansering
av nästa generations system under år 2001.

Marknad Mobimed
Orderingången har varit mycket god.
I Sverige har under perioden Mobimed installerats i 16
ambulanser och 1 sjukhus. Kompletteringar har dessutom
genomförts till tidigare gjorda beställningar.

Region Skåne har beslutat att köpa Mobimed till 53 ambulanser
och 5 sjukhus. Installationerna kommer att ske under hösten.
Landstinget i Kalmar län har beslutat att köpa Mobimed till 10
ambulanser och 1 sjukhus. Landstinget Västmanland har beslutat
att komplettera befintlig utrustning med ytterligare 2 system.
Gotlands Kommun har beslutat att köpa Mobimed till 4
ambulanser och 1 sjukhus. Uppsala Läns Landsting har beslutat
att köpa ytterligare utrustning till 1 ambulans och 1 sjukhus.
Örebro Läns Landsting har beslutat att komplettera befintlig
utrustning med 1 system. Upphandlingar pågår för närvarande i
4 landsting varav 2 är större upphandlingar.

Ortivus distributör i Norge har fått beställningar på Mobimed
till 8 ambulanser och 3 sjukhus. För närvarande pågår en
större upphandling.

I Finland har beställningar omfattande Mobimed till 2
ambulanser erhållits och flera upphandlingar pågår.

I Storbritannien har Ortivus UK fått 2 kommersiella
beställningar på Mobimed till
15 ambulanser och 2 sjukhus. Ortivus UK deltar dessutom i
flera upphandlingar vilket förväntas ge fler order under andra
halvåret och nästa år. Under perioden har Mobimed installerats
i 12 ambulanser och 5 sjukhus.

I USA testas Mobimed på flera större sjukhus. Ortivus US
investerar i att bygga upp ett starkt stöd för Mobimed-
systemet bland ledande specialister, vilket förväntas bidra
till försäljning av Mobimed under kommande år.

Försäljningen av Mobimed förväntas öka betydligt under
kommande år som ett resultat av nuvarande satsningar på att
bygga upp marknadsföringen av Mobimed-systemet via dotterbolag
samt nuvarande och nya distributörer. Erfarenheter från
referensanläggningar i Storbritannien, USA, Norge och Finland
är mycket positiva och Mobimed röner ett mycket stort intresse
på medicintekniska mässor.

Marknad Biosaca
Under perioden har Ortivus distributörer fått beställningar om
14 Biosaca-enheter. Fem av dessa har levererats till kunder i
Sverige och de övriga har levererats till kunder i Europa och
USA. Det pågår för närvarande uppgradering av mjukvaran till
Biosaca, vilket beräknas generera betydligt fler beställningar
under hösten och under nästa år.

Oxford Instruments har ändrat sin inriktning och kommer därför
att upphöra med att distribuera Biosaca. Arbete pågår med att
finna nya distributörer. Försäljningen av Biosaca har därför
dämpats något och kommer att bli lägre än förväntat för år
2000.

Försäljningen av Biosaca förväntas öka betydligt under
kommande år som ett resultat av nuvarande satsningar på att
bygga upp marknadsföringen av Biosaca.

Organisation och verksamhetsutveckling
Under perioden har Biosys och Ortivus integrerat sina
verksamheter. Utvecklingsarbetet är fokuserat på att ta fram
en gemensam teknisk plattform för den kommande
produktportföljen.

Under perioden har Ortivus ökat sitt fokus på marknadsföring
och försäljning av Mobimed och Biosaca. Antalet beställningar
och intäkterna kommer att öka under hösten och nästa år.

Arbete pågår med att finna lämpliga samarbetspartners för
distribution av Biosaca och Mobimed på utvalda marknader där
företaget idag inte är representerat. Samarbetet med Agilent

Technologies kommer att intensifieras under hösten och nästa
år med lansering av nya produkter redan under år 2001.

Utvecklingsarbete pågår med att ta fram nästa generations
system för Patient Informatik vilket beräknas lanseras under
våren 2001. Uppgradering och anpassning av Mobimed-systemet
görs för nya marknader och kunder. Utvecklingsarbete pågår
också med att uppgradera mjukvaran till Biosaca vilket
beräknas öka försäljningen under hösten.

Biohome är ett utvecklingsprojekt som drivs i samarbete med
Umeå kommun, Västerbottens Landsting, Umeå Universitet och
Telia. Detta projekt förväntas kunna ge betydande intäkter för
företaget på lång sikt.

Projektet Biodrow drivs i dotterbolaget Biosys. En
överenskommelse har gjorts med det amerikanska bolaget TRW,
Inc. Bolaget är ett av de ledande inom säkerhetssystem för
fordonsindustrin. Samarbetet innebär att TRW kommer att
finansiera delar av det fortsatta utvecklingsarbetet. Biodrow
kommer att marknadsföras tillsammans med TRW till kunder inom
fordonsindustrin. Många företag har redan visa stort intresse
för konceptet.

Under perioden har Ortivus tecknat avtal med tre forskare vid
Uppsala universitet om att tillsammans utveckla ett integrerat
datorbaserat beslutsstödsystem för tidig diagnos, prognos och
behandling av patienter med misstänkt hjärtinfarkt.

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/08/24/20000824BIT00950/bit0001.pdf Hela rapporten
http://www.bit.se/bitonline/2000/08/24/20000824BIT00950/bit0002.doc Hela rapporten