Extra bolagsstämma den 8 mars 2010

Beslut om godkännande av överlåtelse av dotterbolag
Bolagsstämman beslöt enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna bolagets försäljning av samtliga aktier i de helägda dotterbolagen Ortivus Inc. i USA och Ortivus Inc. i Kanada.

Såvitt avser punkt 8a) och 8b) i dagordningen till den extra bolagsstämman avseende utsläck-ning av befintliga teckningsoptioner samt utgivande av nya teckningsoptioner så återkallade styrelsen detta ärende före bolagsstämmans avhållande för att istället ta upp dessa ärenden på kommande årsstämma.

För ytterligare information kontakta:

Jan B Andersson, VD, tel. 08-446 45 00, 070-529 47 41
Jon Risfelt, styrelsens ordförande, tel. 0734-34 33 32

eller se ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus AB (publ)
Styrelsen