Den förväntade tillväxten uteblir

Ortivus AB har genomgått en omfattande förändring de senaste åren i syfte att renodla verksamheten mot den nordiska marknaden för främst pre-hospitala och kardiologiska lösningar. I linje med detta avyttrades den nordamerikanska verksamheten under 2010 och likviden användes för att göra bolaget skuldfritt samt skapa förutsättningar för utveckling av en modern plattform för övervakning och beslutsstöd för den pre-hospitala vårdkedjan och för kardiologiska avdelningar. Lösningarna, som nu är färdigutvecklade, har tagits väl emot av marknaden och ett antal större affärer har genomförts. Dessvärre har efterfrågan utvecklats betydligt långsammare än förväntat och ett antal större affärer har försenats. Framförallt en stor upphandling avseende ett par tusen ambulanser i UK, som Ortivus lagt stora resurser på och som, av allt att döma, inte kommer att avslutas under 2011. Kundernas beslutsprocesser har visat sig vara längre än förväntat och det makroekonomiska klimatet har ytterligare påverkat investeringsviljan. Detta innebär att den förväntade tillväxten för 2011 uteblir och att omsättningen kommer att bli lägre än 2010. Tidigare avgivna framtidsutsikter måste därför revideras.

Det åtgärdsprogram som initierades under våren, i syfte att sänka kostnaderna med 15 MSEK på helårsbasis, löper enligt plan och kommer att få full effekt från 2012. Den negativa tillväxten innebär dock ett fortsatt negativt kassaflöde och därmed en förlust i nivå med föregående år även för verksamhetsåret 2011.

Bolagets egna, såväl som externa marknads- och kundundersökningar pekar entydigt på ett behov av integrations- och beslutsstöd inom hela hälso- och sjukvårdsområdet. Ortivus har med relevant klinisk och teknisk kompetens utvecklat unika lösningar för att tillgodose det behovet. Men efterfrågeutvecklingen har varit väsentligt långsammare än förväntat och därför krävs nu ytterligare förändringar av verksamheten.

Givet ovanstående har styrelsen påskyndat en genomgripande och mer långsiktig strategisk översyn, inkluderande bland annat strukturella transaktioner och andra möjliga förändringar, i syfte att klargöra vilka möjliga utvecklingsvägar som finns för bolaget. För det arbetet har externa rådgivare engagerats och resultatet av arbetet väntas kunna presenteras inom ett halvår tillsammans med nya framtidsutsikter för bolaget.

Ortivus AB (publ)
Styrelsen
 
 

För ytterligare information kontakta:
Jan B Andersson, VD, tel. +46 (0)705 294 741
Leif Carlsson, CFO tel. +46 (0)735 707 337
Crister Stjernfelt, styrelseordförande, +46 (0)733 980 004

eller se ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med 25 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande.

Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 30 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 000 ambulanser och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.