Delårsrapport januari – september 2006

Sammanfattning av det tredje kvartalet

Marknadsutveckling
Det tredje kvartalet har präglats av intensiva marknadsaktiveter för MobiMed och CoroNet. Bolaget erhöll en strategisk order för MobiMed i Italien. I ett nära samarbete med Philips Medical Systems ska bolaget leverera utrustning till över 70 räddningsfordon och 40 sjukhus och larmcentraler i Piemonte i norra Italien. Samarbete med andra leverantörer är en viktig del av bolagets strategi. Intresset för MobiMed Electronic Patient Record (”ePR”) är stort, och första ordrar har redan erhållits på den svenska marknaden.

Efter framgångarna för MobiMed och CoroNet på hemmamarknaden byggs nu de internationella försäljningskanalerna upp. Etablering genom distributörer har skett på utvalda europeiska marknader under det första halvåret, och fler avtal kommer att tecknas under 2006. Målen om etablering av försäljningskanaler kommer därmed att uppnås. Generellt sett har den internationella lanseringen av MobiMed och CoroNet tagit längre tid än förväntat, bland annat på grund av förskjutningar av produktlanseringar. De internationella ordrar som erhållits i t ex Kanada, Italien och Storbritannien, bekräftar bolagets internationella tillväxt.

I början av september deltog Ortivus, som ett led i internationaliseringsstrategin, på ”World Congress of Cardiology” i Barcelona. Kongressen är världens största inom kardiovaskulärmedicin, med över 25,000 besökande kardiologer. Bolaget presenterade där kardiologiska lösningar, vilka rönte stort intresse.

I Storbritannien väntar bolaget nu på de slutliga kommersiella avtalsvillkoren för ”Connecting for Health”-projektet. Avtalet har försenats på grund av Fujitsus strävan att förenkla den komplexa avtalsstrukturen gentemot huvudmannen, National Health Service (NHS). Fujitsus uttalade ambition är att slutföra kontraktet under december i år. Inom ramen för Connecting for Health har NHS nu beslutat att subventionera även hårdvara, vilket innebär en stor merförsäljningspotential under kommande år för MobiMed-hårdvara samt EKG-utrustning.

I Nordamerika fortsätter USA-bolaget att utvecklas positivt, med stark lönsamhet och omsättningstillväxt. Marknadsandelen för faktureringstjänster för ambulansverksamhet uppgår till ca 40%, vilket innebär en marknadsledande position. Under kvartalet har leveranser till en ny stor prestigekund påbörjats.

I Tyskland har konkurrensen, som tidigare kommunicerats, drastiskt skärpts på mycket kort tid, vilket har resulterat i kraftigt sänkta slutkundspriser för hela marknaden. Detta har påverkat bolagets lönsamhet. Bolaget har gjort bedömningen att marknadspriserna på 1-2 års sikt inte kommer att stiga till tidigare nivåer, och har efter rapporttidens utgång initierat ett antal åtgärder för att säkerställa en snabb omstrukturering av bolagets tyska verksamhet (se vidare under ”Viktiga händelser efter rapporttidens utgång” i bifogade PDF-dokument).

Kommande finansiella rapporter:
Bokslutskommuniké publiceras den 23 februari 2007

För ytterligare information:
Mikael Strindlund, VD, Ortivus,
Telefon: 08-446 45 00 alt. mobil: 070-269 53 03 eller E-post: mikael.strindlund@ortivus.com