Delårsrapport Januari-september 2002

Delårsrapport Januari – september 2002

Viktiga händelser under delårsperioden:

*Omsättningen ökade med 19 procent till MSEK 125,9 (105,8
föregående år).
*Det positiva rörelseresultatet uppgick till MSEK 18,2 (-13,9).

*Vinsten per aktie uppgick till 0,86 kr ( – 0,88)

*Dotterbolaget Sweet Computer Services, Inc. har en mycket stark
utveckling med en ökning av omsättningen på 62 procent jämfört med
föregående år.

*Under perioden har beställningar på MobiMed till 48 ambulanser
och 17 sjukhus erhållits. I oktober har beställningar på ytterligare 71
ambulansenheter erhållits.

*Avtal har träffats om att förvärva minoritetens andel i Ortivus
US, Inc. I september fusionerades bolaget med Sweet Computer Services, Inc.

*Den goda utvecklingen hittils under 2002 förväntas fortsätt
under årets sista kvartal.
·
Ortivus
Ortivus utvecklar, tillverkar och marknadsför system och produkter som
övervakar patienters medicinska tillstånd i ambulanser, på sjukhus och i
hemmet. Ortivus verksamhetsområden är patientövervakning och beslutsstöd
vid akut hjärtsjukdom, pre-hospital övervakning samt analysverktyg vid
utredningar av sömnstörningar.
Ortivus startades 1985 i Sverige. Dotterbolag är etablerade i
Storbritannien och USA.
Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-
lista.

Delårsrapport januari – september 2002
Utveckling under tredje kvartalet 2002
Omsättningen ökade med 31 % till MSEK 41,9 (32,1). Härav uppgick
omsättning till Philips Medical Systems till MSEK 17,1 (16,5),
omsättning i dotterbolaget Sweet till MSEK 22,4 (12,7), omsättning av
MobiMed till MSEK 1,6 (1,9) samt övrig omsättning till MSEK 0,8 (1,0).

Rörelseresultatet under perioden uppgick till MSEK 10,2 (-3,7) och
resultatet efter finansiella poster till MSEK 10,6 (-2,0).

Resultatförbättringen förklaras främst av den framgångsrika utvecklingen
i dotterbolaget Sweet samt av kraftigt sänkta kostnader i moderbolaget
och av lägre avskrivningar.

Omsättning och resultat januari – september 2002
Koncernens omsättning ökade under niomånadersperioden med 19 % till MSEK
125,9 (105,8). Härav uppgick omsättning till Philips Medical Systems
till MSEK 51,9 (42,3), omsättning i dotterbolaget Sweet till MSEK 65,9
(40,8), omsättning av MobiMed till MSEK 6,2 (20,8) samt övrig omsättning
till MSEK 1,9 (1,9).

Omsättningsökningen avseende Philips Medical Systems beror på att MSEK
10,8 (3,4) intäktsförts från avtalet om teknologi och produktutveckling.
Den kraftiga omsättningsökningen i dotterbolaget Sweet beror på att
kunderna har uppgraderat till Sweets nya system. Den lägre MobiMed-
omsättningen jämfört med 2001 förklaras av att flera större
beställningar, främst i Storbritannien, fakturerades under första
halvåret 2001.

Rörelseresultatet uppgick till MSEK 18,2 (-13,9) och resultatet efter
finansiella poster till MSEK 19,3 (-9,1). Resultatförbättringen beror på
den ökade omsättningen samt att kostnaden för sålda varor är betydligt
lägre vad avser Philips och Sweet jämfört med MobiMed. Vidare har
kostnaderna i moderbolaget minskat bl.a. genom nedläggningen av kontoret
i Göteborg. Även avskrivningarna är lägre än föregående år.

Koncernens beräknade valutaflöden i dollar under perioden har
terminssäkrats. Om så inte skett hade det redovisade resultatet varit
MSEK 6,2 lägre. Koncernens skattekostnad på MSEK 7,4 (3,0) är hänförlig
till Sweet.

Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 11,9 (-12,1) vilket motsvarar
en vinst per aktie på 0,86 kr (-0,88).

Kassaflöde, investeringar och likviditet
Koncernens kassaflöde under niomånadersperioden uppgick till MSEK 3,6
(-23,9).

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 1,7
(1,1) , immateriella anläggningstillgångar till MSEK 3,0 (0.0) och
övriga investeringar till MSEK 3,5 (20,0). Övriga investeringar för
niomånadersperioden avser en långfristig finansiell placering på MSEK
3,5. För motsvarande period föregående år på totalt MSEK 20,0 avser MSEK
4,8 ett långsiktigt hyresavtal för Sweet samt MSEK 15,2 förvärv av
dotterbolaget Sweet.

Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid
periodens utgång till MSEK 69,6 (71,7). Räntebärande skulder uppgick
till MSEK 0,0 (0,8). Koncernens finansnetto uppgick till MSEK 1,1 (4,9).

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning under niomånadersperioden uppgick till MSEK
59,4 (58,6) och resultatet efter finansiella poster och skatter uppgick
till MSEK 14,0 (-12,6).

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01100/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01100/wkr0002.pdf Hela rapporten