Delårsrapport januari–juni 2007

• Omsättningen uppgick till 80,6 (111,7) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till –13,0 (–13,7) MSEK inklusive omstruktureringskostnader om -2,9 (0,0) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till –12,8 (–11,7) MSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,62 (–0,81) SEK.
• Första delordern i det brittiska Connecting for Health-programmet erhållen.
• Omstrukturering av den svenska verksamheten belastar periodens resultat med 1,5 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
• Styrelsen tillsätter ny VD och koncernchef

SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET 2007
Inom ramen för nödvändiga kostnadsbesparande program har Ortivus beslutat att reducera den svenska verksamheten genom personalneddragningar motsvarande 11 heltidstjänster, eller knappt 30% av personalstyrkan. Den årliga besparingen uppskattas till cirka 10 MSEK. Omstrukturering genomfördes under juli månad och förväntas ge effekt med början under fjärde kvartalet.

Bolagets marknadsledande position i Sverige inom kardiologiområdet har bekräftats genom tilldelningsbeslut för CoroNet avseende Umeå Universitetssjukhus. Ordern förväntas under hösten och uppgår till 2,2 MSEK.

Under det andra kvartalet har utvecklingsarbetet för MobiMed ePR (elektronisk patientjournal) inom ramen för åtaganden gentemot NHS Connecting for Health-projektet avslutats. Ortivus erhöll en första delorder från Fujitsu avseende ePR inom ramen för detta projekt. Värdet på delordern uppgår till cirka 14 MSEK. Projektet fortgår och bolaget är redo för leverans. Bolaget har dock inga möjligheter att påverka implementeringen av projektet, varför bedömningar om intäkter över tiden är osäkra.

I region Neuss i Tyskland har Ortivus tillsammans med sex sjukhus, försäkringsbolag och ett flertal ambulansorganisationer initierat ett pilot- och samarbetsprojekt beträffande MobiMed. Detta kommer att bli ett viktigt referenssystem för MobiMed i Tyskland.

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport för kvartal 3 publiceras den 12 november
Bokslutskommuniké för 2007 publiceras den 19 februari 2008

För ytterligare information:
Akbar Seddigh, Ordförande, telefon 08-446 45 00 eller E-post; förnamn.efternamn@ortivus.com
Per Bourn, CFO, telefon 08-446 45 00 alt. Mobil 0733-33 99 90, eller E-post; förnamn.efternamn@ortivus.com

Besök även ortivusflytt19.wpengine.com