Delårsrapport januari − september 2009

• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 20,3 (23,7) MSEK och för perioden januari till september till 69,5 (59,5) MSEK.
• Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till -5,4 (−1,5) MSEK och för perioden januari till september till -15,6 (-17,3) MSEK. Rörelseresultatet exklusive nedskrivningar och strukturkostnader för perioden januari till september uppgick till -13,2 (-17,2) MSEK.
• Resultat efter skatt under kvartalet uppgick till -5,2 (−4,1) MSEK och för perioden januari till september till -14,9 (-20,8) MSEK.
• Kassaflödet under kvartalet uppgick till -3,4 (-4,6) MSEK och soliditeten per 30 september uppgick till 56 (62) %.
• Resultat per aktie under kvartalet före och efter utspädning uppgick till −0,25 (−0,20) SEK och för perioden januari till september till -0,72 (-1,01).
• Ortivus slöt under första halvåret två stora och viktiga affärer – i Sverige valde Västra Götaland under första kvartalet MobiMed för sin ambulansorganisation, en affär om 110 ambulanser och i USA valde City of Phoenix under andra kvartalet Ortivus faktureringssystem Sweet-Billing.
• Under tredje kvartalet slöts två viktiga Coronet-affärer med Falu lasarett och Helsingborgs lasarett.

VD har ordet

FOKUS PÅ TILLVÄXT
Omsättningen för koncernen ökade 17 % under de tre första kvartalen. Rensat för nedskriv-ningar och strukturkostnader förbättrades under samma period rörelseresultatet med 23 %. Fortsatt finns dock en större förväntan på ökande omsättnings- och resultatnivåer framöver.

Under tredje kvartalet vann Ortivus i stark konkurrens två strategiska affärer med CoroNet. Dels tog Helsingborgs lasarett beslut om att installera CoroNet på avdelningen för hjärtintensivvård, PCI-enheten samt akutcentrum. Dels beslöt Falu lasarett att installera CoroNet i sin verksamhet. Därmed bibehåller Ortivus sin ledande position på den svenska marknaden som leverantör av robusta kliniska telemetrilösningar.

I tillägg har ett antal mindre MobiMed-affärer gjorts under perioden. Befintliga kunder i England har utökat sin installerade bas av ambulanser och utrustar dessa med MobiMed för att minska tid från larm till behandling av kritiskt hjärtsjuka patienter.

Verksamheten i USA är fortsatt god och i enlighet med plan trots det kärva läget på marknaden.

Arbetet med att skapa en långsiktigt hållbar affärsmodell fortsätter. Vi har nu ytterligare kunder som tecknar serviceavtal och underhållsavtal och som på det viset investerar i Ortivus framtida mjukvaruutveckling. Arbetet med att utöka funktionalitet och säkra utökad klinisk nytta i MobiMed pågår kontinuerligt. Nästa paketering av mjukvaran i form av version 3.1 innehåller t ex förbättrad journalfunktion, web-interface och snap-shot av 12-kanals EKG.

Som tidigare rapporterats har Ortivus beslutat om ett åtgärdsprogram i syfte att skapa en sundare finansiell position och därmed snabbare nå positivt kassaflöde. Programmet förväntas sänka kostnaderna med motsvarande 10 MSEK på årsbasis, primärt genom kostnads-neddragningar i Sverige. Åtgärdsprogrammet löper enligt plan och kommer att ha full effekt från 2010.

Fortsatt ser vi fördröjningar i upphandlings- och beslutsprocesser till följd av rådande konjunkturläge. Ledningen fortsätter att fokusera på försäljning och upparbetning av internationella säljkanaler, parallellt med hög kostnadskontroll. Därmed ser vi oss väl positionerade inför 2010.

Jan B Andersson
CEO

12 november 2009