Delårsrapport januari − mars 2010

• Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 10,1 (5,9) MSEK.

• Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till −8,3 (−10,2) MSEK.

• Resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -8,7 (−10,4) MSEK.

• Kassaflödet uppgick till -0,1 (-1,2) MSEK och soliditeten per 31 mars 2010 uppgick till 82% (57%).

• Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet före och efter utspädning uppgick till -0,42 (−0,50) SEK.

• Under kvartalet avyttrades de nordamerikanska dotterbolagen. Nettoomsättningen från den avvecklade verksamheten uppgick under kvartalet till 10,2 MSEK och resultat efter skatt uppgick till 2,1 MSEK. Avyttringen av de nordamerikanska bolagen beräknas netto efter transaktionskostnader tillföra Ortivus cirka 77 MSEK. Bolaget är efter transaktionen skuldfritt och har efter kvartalsskiftet likvida medel om 52,0 MSEK.

VD har ordet

2010 startade med en ökning av försäljningen på hela 71% jämfört med första kvartalet föregående år, om än från blygsamma nivåer. Den större delen kommer från de affärer som påbörjades under slutet av 2009. Även resultaten förbättrades.

Som framgått av separat pressmeddelande avyttrades den nordamerikanska verksamheten under kvartalet. Detta var ett viktigt steg i vår strategi att renodla Ortivus kärnverksamhet för att kunna växa i de europeiska marknader vi valt att fokusera, och efter att vi nu återbetalat alla lån har vi skapat en finansiellt stabil plattform för Bolaget.

Vår partner Dextro i Spanien har visat god förmåga att förstå de spanska kundernas behov och de faktorer som driver marknadsutvecklingen. Med egna tjänster och produkter kombinerade med MobiMed kan Dextro erbjuda spanska ambulanskunder en komplett lösning och Ortivus har i Dextro fått en optimal s.k. ”Value Added Reseller”.

I Storbritannien har Ortivus en stor installerad bas av MobiMed-kunder som utökades med nya order under kvartalet. Vi ser goda möjligheter att växa när kraven stiger på mer kvalificerade lösningar i ambulanser och på akutmottagningar. Det har dock varit många och långa förseningar i det ambitiösa program Storbritannien initierade för flera år sedan och det förestående valet skapar frågetecken inför den ljusning vi tidigare sett av utrullningen av beslutsstöd för tusentals ambulanser. Med de lösningar vi erbjuder och med en etablerad närvaro i den brittiska marknaden känner vi oss väl förberedda att möta de krav som ställs och att utnyttja potentialen i marknaden när regeringen ställer medel till förfogande.

Den tidigare framgången med utrullningen av MobiMed ePR (elektronisk patientjournal) i den världsberömda ambulansorganisationen SAMUR i Madrid skapade förutsättningar för 061 BALEARES att med start på Mallorca installera MobiMed i sina ambulanser. Detta är ett mycket gott exempel på värdet av starka samarbetspartners och goda referenser.

På den svenska marknaden, där vi har en stor installerad bas av MobiMed och CoroNet, ser vi trots den mogna marknaden ett fortsatt stort intresse. Den senaste versionen av MobiMed har installerats under software assurance avtal och den nya versionen av CoroNet har fått ett mycket positivt mottagande.

De krav vi nu ser formulerade i upphandlingar från Storbritannien, Norge, Tyskland, Spanien, Sverige och andra europeiska regioner gör att vi får bekräftelse på att vårt erbjudandet är rätt och att marknaden nu tydligt uppmärksammar våra produkters fördelar. Produkter som möter de krav sjukvården står inför – effektivisering av vårdprocesser, ökande krav på individanpassad och adekvat vård.

Jan B Andersson
CEO