Delårsrapport januari − juni 2009

FORTSATT FOKUS PÅ RESULTATFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER

• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 26,2 (18,9) MSEK och för perioden januari till juni till 49,2 (35,8) MSEK.
• Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till -3,8 (−5,0) MSEK och för perioden januari till juni till
-10,3 (-15,8).
• Resultat efter skatt under kvartalet uppgick till -4,2 (−5,1) MSEK och för perioden januari till juni till
-9,8 (-16,7) MSEK.
• Kassaflödet under kvartalet uppgick till -5,6 (0,0) MSEK och soliditeten per 30 juni uppgick till 57 (51) %.
• Resultat per aktie under kvartalet före och efter utspädning uppgick till −0,20 (−0,25) SEK och för perioden januari till juni till -0,47 (-0,81).
• Ortivus fick under första halvåret två stora och viktiga affärer – i Sverige valde Västra Götaland under första kvartalet MobiMed för sin ambulansorganisation, en affär om 110 ambulanser och i USA valde City of Phoenix under andra kvartalet Ortivus system för fakturering Sweet-Billing.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
• Bolaget har beslutat om ett åtgärdsprogram i syfte att sänka kostnaderna med motsvarande 10 MSEK på årsbasis,
primärt genom kostnadsneddragningar i Sverige. Åtgärdsprogrammet innehåller även förnyade satsningar på marknadsföring och försäljning.
• Ortivus målsättning om positivt kassaflöde bedöms med nuvarande marknadsläge inte längre kunna nås under
2009.

VD har ordet

FOKUS PÅ RESULTATFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER
Under första kvartalet vann Ortivus en viktig upphandling kring MobiMed då Västra Götaland beslutade om ett nytt system för sina 110 ambulanser. Ortivus vann upphandlingen och är idag de facto standard i Sverige för patientövervakning i ambulanssjukvården.
Under andra kvartalet vann Ortivus en viktig upphandling då City of Phoenix valde Ortivus system för fakturering Sweet-Billing.

Verksamheten i USA har en stark försäljningsutveckling med 6 % tillväxt i lokal valuta, god lönsamhet och fortsatt stor försäljningspotential. Det noteras att växelkursen SEK kontra USD dessutom har stort positivt genomslag (+33 %). Den omfokusering som gjordes under Q4 2008 gjorde bl a att en ny produkt kunnat lanseras under första kvartalet; Fusion-ePCR ger ambulansorganisationen möjlighet till att effektivt automatisera datainsamlandet i samband med ambulanstransporten. Denna produkt ersätter en äldre produkt och har rönt mycket positiv respons och blir en viktig del av det framtida erbjudandet. I juli 2009 lanserades en andra
produkt Fusion e-Track, mer information finns på vår nordamerikanska hemsida www.ortivusna.com.

Gällande den engelska marknaden är vår bedömning att den är fortsatt intressant och under tillväxt. Ortivus position är etablerad och god, men behöver stärkas ytterligare.

Utöver dessa affärer har ett par mindre internationella affärer för både MobiMed och CoroNet tagits. Omsättningen för koncernen ökade drygt 37 % under första halvåret och rörelseresultatet förbättrades till -10,3 MSEK, vilket är lägre än våra ambitioner.

Arbetet med att skapa en långsiktigt hållbar affärsmodell fortsätter och det är glädjande att konstatera att serviceavtal nu tecknats med ett flertal landsting i Sverige avseende årliga underhållsavtal.
Trots dessa positiva framgångar på bolagets hemmamarknader kan vi dock konstatera att försäljningen internationellt inte nått upp till de ambitioner vi haft utifrån målsättningen att redan till slutet 2009 på koncernnivå vända till ett positivt kassaflöde. Ett flertal stora internationella upphandlingar som bearbetas har skjutits på framtiden, sannolikt till stor del beroende på det mycket tuffare konjunkturläget.

Vi har fortsatt stark tilltro till möjligheterna på den internationella marknaden men givet det tuffare marknadsläget och utifrån målsättningen att skapa en sundare finansiell position med ett positivt kassaflöde har vi beslutat om ett åtgärdsprogram. Programmet syftar till att sänka kostnaderna med motsvarande 10 MSEK på årsbasis, primärt genom kostnadsneddragningar i Sverige. Åtgärdsprogrammet innehåller även förnyade satsningar på marknadsföring och försäljning. Åtgärdsprogrammet kommer att implementeras under förhösten 2009 och ha full
effekt från 2010.

Med utgångspunkt från det tuffare marknadsläget med försenade upphandlingar och leveransförskjutningar har prognosen uppdaterats och tyvärr måste vi konstatera att ambitionen att vända till ett positivt kassaflöde redan i slutet av innevarande år inte kommer att kunna infrias. Ambitionen om att skapa ett positivt kassaflöde ligger dock fast och med det nu beslutade åtgärdsprogrammet och förnyat fokus på marknadsföring och försäljning kommer vi arbeta vidare mot detta mål.
Styrelsen och ledningen har fortsatt den strategiska översynen av bolagets framtida inriktning
högt på agendan.

Till slut är det extra roligt att kunna konstatera att under sommarmånaderna valde Landstinget i Dalarna Ortivus system för hjärtövervakning – CoroNet – för Falu Lasarett, liksom att ambulansorganisationen i Terni i Italien beslutat att köpa MobiMed från vår partner et medical.

Jan B Andersson
CEO

14 augusti 2009

För ytterligare information
Jon Risfelt, styrelsens ordförande, 073-434 33 32
Håkan Cranning, CFO, telefon 08-446 45 00, alt. mobil 073-834 46 18, eller E-post: förnamn.efternamn@ortivus.com
Besök även ortivusflytt19.wpengine.com