Delårsrapport januari−mars 2009

• Nettoomsättningen uppgick till 23,0 (16,9) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till −6,5 (−10,8) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till −5,5 (−11,7) MSEK.
• Kassaflödet uppgick till -1,2 (-3,3) MSEK och soliditeten uppgick till 57 % (58 %)
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till −0,27 (−0,56) SEK.
• Västra Götalands Sjukvårdsregion har tecknat ramavtal, som tidigare kommunicerats, om MobiMed för 110 ambulanser och MobiMed blir svensk de facto standard.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
• Ortivus erhöll kontrakt avseende leverans av ambulansfaktureringssystem (Sweet-Billing) för 50 användare till City of Phoenix.

VD har ordet

Koncernens omsättning ökade med 36 procent under kvartalet. Vi vann flera viktiga order men det krävs fortsatta betydande ansträngningar innan bolaget når en stabil lönsamhet.

Kassaflödet utvecklas i rätt riktning men är alltjämt negativt.

Under kvartalet nådde vi ett avslut i en mycket strategisk upphandling av utrustning för 110 ambulanser i Västra Götalandssjukvårdsområde på den svenska marknaden. Ordern gör att MobiMed därmed utgör en de facto standard på den svenska marknaden.
Utrullningen inleds under andra kvartalet.

Också USA-verksamheten visar en bra försäljning trots det kärva ekonomiska läget. Orderingången stärktes ytterligare under april, då vi fick en större order från City of Phoenix på vår faktureringslösning Sweet Billing som effektiviserar ambulansverksamheten.

Verksamheten i Storbritannien ger ett positivt bidrag men när det gäller den omfattande nationella upphandlingen Connecting for Health är aktiviteten alltjämt låg.

Vi har under perioden genomfört viktiga och prioriterade steg inom vår produktutveckling.
De IT-problem i form av virusattacker som vissa landsting blivit utsatt för bemöter Ortivus pro-aktivt med att erbjuda en uppgradering av befintliga installationer med hjälp av SE46. Detta i kombination med CE-märkning av patientjournalen gör att Ortivus redan idag är redo för det nya medicintekniska direktivet som kommer att gälla från den 21 mars 2010. Vi behärskar den intrikata balansgången mellan ett uppfyllande av de medicintekniska kraven med den flexibilitet som ges av att produkterna är baserade på IT och trådlös kommunikation.

Utveckling av vårt kardiovaskulära övervakningssystem CoroNet, som stimulerar att patienten rör sig inom avdelningen med hjälp av trådlös blåtandsövervakning, är nu uppgraderat. Vårt fokus på färdigställande av leveranser har gett resultat och kunderna kan teckna Software Assurance i samband med att utrullning sker under våren 2009.

Vi ser ett fortsatt positivt intresse för vårt erbjudande genom att vi adresserar prioriterade områden för sjukvården som effektivitet i vårdprocessen och bättre vårdutfall.

Ortivus, som normalt arbetar med långa beslutsprocesser, får idag kännas vid ännu långsammare beslutsprocesser på grund av lågkonjunkturen. Trots detta ser jag framtiden an med tillförsikt, Ortivus har ett unikt och starkt erbjudande som är relevant för sjukvårdssektorn i alla delar av världen.

Jan B Andersson
CEO

6 maj 2009