Bokslutskommuniké januari – december 2014

FJÄRDE KVARTALET 2014

 • Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 17,9 (8,2) MSEK
 • Rörelseresultatet EBIT exklusive organisatoriska engångskostnader uppgick till -1,8 (-6,9) MSEK och inklusive dessa kostnader -3,7 (-6,9) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,8 MSEK (-6,9) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,5 (-1,9) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,18 (-0,33)
 • Bolaget har under kvartalet fortsatt leveransen av MobiMed Smart som för närvarande uppgår till drygt 350 av totalt 1200 ambulanser i södra England. Leveransen beräknas vara genomförd under hösten 2015.
 • Uppsala Läns Landsting uppgraderade hårdvara för CoroNet på Akademiska sjukhuset till ett värde av 3,0 MSEK. Landstinget i Gävleborg uppgraderade hårdvara för CoroNet på Gävle sjukhus till ett värde av 1,7 MSEK. I Gävleborg uppgraderade hård- och mjukvara till MobiMed Smart i 29 ambulanser till ett värde av 2,7 MSEK. Intäktsföring kommer att ske under 2015

HELÅRET 2014

 • Omsättningen för året uppgick till 69,4 (36,1) MSEK
 • Rörelseresultatet EBIT exklusive organisatoriska engångskostnader uppgick till 3,6 (-14,1) MSEK och inklusive dessa kostnader 1,7 (-14,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1,4 MSEK (-14,0) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31,9 (-7,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie för helåret före/efter utspädning uppgick till 0,07 (-0,68)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Jeanette Elm, CFO sedan 2012, har beslutat sig för att lämna Ortivus. Tf CFO blir Leif Carlsson som sedan tidigare varit engagerad inom Ortivus under åren 2011 och 2012.

VD har ordet

Den enskilt viktigaste händelsen för Ortivus under 2014 var driftsgodkännandet av tjänsteleveransen i södra England avseende totalt cirka 1 200 ambulanser och 5 000 ambulanspersonal, till ett totalt kontrakterat värde av drygt 100 MSEK över 4 år. Godkännandet utlöste en avtalad betalning om cirka 40 MSEK, vilket i början av 2015 har kompletterats med ytterligare cirka 5 MSEK. Projektet, som förmodligen är ett av de största prehospitala projekten i Europa, påbörjades för snart två år sedan med en offentlig upphandling. Ortivus har sedan dess investerat stora resurser i utvecklingen av den kundanpassade lösningen MobiMed Smart, och framför allt i att bygga upp den organisation som krävs för en tjänsteleverans av en komplex mobil IT-lösning i en krävande prehospital miljö.

Projektet har varit en viktig milstolpe i Ortivus utveckling mot allt större helhetsåtaganden. Omställningen från att huvudsakligen ha levererat mätutrustning med tillhörande mjukvara till att leverera integrerade anpassbara system för verksamhetsstöd, har ställt stora krav på hela organisationen. Brittiska ambulansorganisationer är väsentligt större än motsvarande svenska och varje nytt projekt i Storbritannien kommer att motsvara en hel nationell upphandling i Norden. Det är mot den bakgrunden man måste se de investeringar Ortivus nu gör i kompetens, system och processer.

Även i Sverige skedde ett antal affärer under året, framförallt med existerande kunder. Nämnas kan uppgradering av MobiMed Smartinstallation i Dalarna, Uppsala och Gävle, ramavtal gällande MobiMed med Östergötlands Landsting samt uppgradering av CoroNetsystem på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Omsättningen i fjärde kvartalet blev 17,9 (8,2) och för helåret 2014 ökade omsättningen från 36,1 MSEK till 69,4 MSEK. Därmed förbättrades också rörelseresultatet från -14,1 MSEK till 3,6 MSEK. Den strategiska inriktningen mot ett ökat inslag av egenutvecklad programvara för beslutsstöd förbättrade bruttomarginalen till 68% (54%). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31,9 (-7,1) MSEK som en konsekvens av den erhållna betalningen från ambulansorganisationerna i södra England.

Under året har Ortivus fortsatt att förstärka organisationen framför allt i England för att säkerställa driften hos kunderna. Vi kommer fortsätta rekrytera även under 2015 för att möta en förväntad efterfrågan och möjliggöra implementation och drift av ytterligare system. Vi fortsätter också komplettera vår kliniska expertis med nya kompetensområden. Under 2014 genomförde vi omcertifiering av ISO 13 485 för fortsatt CE-märkning av våra medicintekniska produkter, och i tillägg erhöll vi certifikat både för ISO 20 000 och ISO 27 000 efter omfattande process- och kompetensprojekt. De senare är standarder för IT service management respektive informationssäkerhet. Ortivus har därmed tagit steget fullt ut som tjänsteleverantör av verksamhetskritiska mobila IT-lösningar med stort kliniskt innehåll.

Marknadsutsikterna är goda då de flesta av Storbritanniens totalt 10 Ambulance Trusts planerar att upphandla nya system under de närmaste åren. Ortivus bearbetar nu aktivt alla offentliga och privata aktörer och vi förväntar oss att minst två nya upphandlingar kommer att påbörjas under 2015. Den svenska marknaden är visserligen mindre och mer mättad men det finns goda möjligheter till kompletteringar och uppgraderingar både på CoroNet och MobiMed, vilket vi såg också under 2014. Av omsättningen kom cirka hälften från den svenska marknaden.

Jag är extremt nöjd och stolt över den insats Ortivus medarbetare gjort under 2014. Med deras hjälp har bolaget skaffat en position som ger oss möjlighet till lönsam tillväxt i en global marknad som ännu befinner sig i en tidig tillväxtfas.

CEO Carl Ekvall

Danderyd den 17 februari 2015

  
För ytterligare information

Carl Ekvall, CEO, telefon 08-446 45 00 eller e‑post: carl.ekvall(at)ortivus.com
Leif Carlsson, CFO, telefon 08-446 45 00 eller e‑post leif.carlsson(at)ortivus.com
Besök även ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.30 den 17 februari 2015.