Bokslutskommuniké januari − december 2009

• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 35,6 (23,6) MSEK och för året till 105,0 (83,1) MSEK.
• Rörelseresultatet under kvartalet exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 0,7 (−12,9) MSEK och inklusive omstruktureringskostnader till -2,0 (-24,6) MSEK. Rörelseresultatet för året exklusive omstruktureringskostnader uppgick till -14,9 (-31,3) MSEK och inklusive omstruktureringskostnader -17,6 (-41,9) MSEK.
• Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick till -3,6 (−22,9) MSEK och för året till -18,5 (-68,9) MSEK.
• Kassaflödet under kvartalet uppgick till -2,9 (-3,2) MSEK och soliditeten 31 december uppgick till 52 (59) %.
• Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet uppgick till -0,17 (−1,11) SEK och för året till -0,89 (-2,11).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTENS UTGÅNG
• Ortivus avyttrar sin nordamerikanska verksamhet. Köpeskillingen uppgår till 11.5 miljoner USD (ca 83 miljoner SEK).
• Under januari tecknade Ortivus tillsammans med sin spanska partner Dextro Medica en order om att utrusta organisationen Baleares 061 med MobiMed om totalt 50 ambulanser.

VD har ordet

Under 2009 har vi lagt stort fokus på försäljning av produkter och lösningar inom ramen för vår kärnverksamhet, dvs avancerade mobila och kliniska övervaknings- och beslutsstöd för den moderna sjukvården. Detta har resulterat i en omsättningsökning om 66 procent i våra enheter i Sverige och England. Samtidigt har vi arbetat ytterligare med att minska våra kostnader med genomförandet av ett besparingsprogram på ca 10 miljoner kronor, främst i den svenska verksamheten, vilket kommer att ge full effekt under 2010.

Efter årsskiftet fullföljdes strategin att renodla verksamheten genom avyttring av det Nordamerikanska dotterbolaget. Det amerikanska bolaget, inriktat på utveckling och försäljning av administrativa system primärt för ambulanstransporter, såldes till amerikanska TriTech Systems. Affären ger oss möjlighet att med än större kraft fokusera på utveckling och försäljning av mobila beslutsstöd för sjukvården; ett område som sjukvårdsektorn i hela Europa uppvisar ett snabbt ökande intresse för i syfte att förbättra vårdutfallen men också effektiviteten i vårdprocessen. Med vår unika kombination av kliniskt kunnande och gedigna kunskap av utveckling av mobila IT-system, är vi speciellt väl rustade för att möta dessa uttalade krav och förväntningar från marknaden. Affären stärker Ortivus kassa med cirka 38 miljoner SEK och gör dessutom bolaget skuldfritt.

Under året har satsningarna på forskning och utveckling fortsatt av båda produktområdena MobiMed och CoroNet. En ny version av MobiMed lanserades inom ramen för vårt ”Software Assurance”-program, med förbättrad funktionalitet och prestanda. Den nya versionen av CoroNet innehöll vidareutveckling av den trådlösa blåtandsövervakningen, och därmed förbättrad vårdsituation för såväl patient som vårdexpertis. Uppgraderingarna av båda produktområdena har mottagits mycket väl av marknaden och under året har ett antal viktiga affärer slutits, där följande kan nämnas; Västra Götaland tog under första kvartalet ett beslut om att installera MobiMed i sina ambulanser, med Falu lasarett och Helsingborgs lasarett slöts strategiska CoroNet-affärer samt befintliga kunder i England utökade sin installerade bas av ambulanser och därmed MobiMed.

Under 2009 gjordes också en del förändringar av sälj- och marknadsfunktionen och dess arbetssätt. Dessutom förstärktes säljorganisationen med ytterligare kompetens. Under året har vi också fortsatt arbetet med att utveckla och etablera strategiska samarbeten med ett antal utvalda partners i flera Europeiska länder, främst i Tyskland, England och Spanien.
I tillägg tillträder Magnus Nordgren den 8 mars 2010 tjänsten som ny CFO för Ortivus.

Vi har många utmaningar framför oss och vi är fortfarande en bit ifrån en bevisad långsiktigt lönsam verksamhet. Men jag känner stor tillfredställelse med den plattform vi nu skapat i Ortivus och det gensvar vi fått från marknaden under 2009. Med våra avancerade produkter och tjänster inom mobil klinisk övervakning, med ett unikt kunnande om utveckling av kliniska IT-system, med en utökad marknads- och säljorganisation, och med stärkta finanser är vi nu väl rustade att ta nästa steg i att genomföra vår strategi, dvs att föra ut våra konkurrenskraftiga produkter och lösningar på den europeiska marknaden.

Jan B Andersson
CEO

19 februari 2010