2009-02-23 Ortivus Bokslutskommuniké jan-dec 2008

STARK POSITION PÅ SVAG MARKNAD
• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 23,6 (27,4) och för året till 83,1 (101,9) MSEK.
• Rörelseresultat under kvartalet exklusive engångsnedskrivningar och omstruktureringskostnader uppgick till -12,9 (-8,2) och inklusive engångsposterna till -24,6 (-26,9) MSEK.
Rörelseresultat för året exklusive engångsnedskrivningar och omstruktureringskostnader uppgick till -31,3 (-25,6) MSEK, samt justerat för kurseffekter i Nordamerika till -26,6 (-28,4).
Rörelseresultatet inklusive engångsposterna uppgick till -41,9 (-50,7) MSEK.
• Kassaflödet under kvartalet uppgick till -3,2 (-5,8) MSEK och soliditeten för året uppgick till 59 % (64 %).
• Resultat per aktie under kvartalet uppgick till -1,11 (-1,74) SEK och för året till -2,11 (-2,90).
• En första order för MobiMed på kommersiella villkor i Tyskland under fjärde kvartalet och en fortsatt stark utveckling i den nordamerikanska verksamheten.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
• Omförhandling och förlängning har skett av bolagets tidigare upptagna syndikatlån.

VD KOMMENTAR
Fortsatt stark försäljningsutveckling i USA trots kärv ekonomi

Omfattande åtgärder har inletts för att vända Ortivus negativa resultatutveckling.

Affärerna har påverkats av långsammare beslutsprocesser i det kärva ekonomiska läget, men vi kan konstatera ett fortsatt stort intresse för Ortivus lösningar. Vi ser en fortsatt strävan att säkerställa säkrare och effektivare vård av speciellt infarktpatienter i det akuta skedet. Generellt noterar vi ett ökat intresse från många länder att förbättra vårdutfall, patientsäkerhet och kostnadseffektivitet, något som Ortivus produkter och lösningar möjliggör.

Den underliggande nordamerikanska verksamheten genererar fortsatt positiv vinst och kassaflöde trots bister ekonomi. Vi kan med tillfredställelse notera att nettoomsättningen i USA har ökat med drygt 7 % jämfört med föregående år.

Som ett led i arbetet att vända den finansiella utvecklingen i Ortivus genomfördes ett program för att minska omkostnaderna under fjärde kvartalet.
En fokusering av strategin till Ortivus styrkeområden inleddes 2008, med en utförsäljning av tyska företaget Medos, som gör lösningar för radiologiska informationssystem. Ett initiativ för att utveckla och införa nya affärsmodeller har påbörjats. Första steget är att introducera software assurance, där kunden sluter ett kontrakt för kontinuerlig uppdatering av mjukvaran. Reaktionerna från marknaden har varit positiva.

Det interna effektiviseringsarbetet fortsätter, nu med intensivt fokus på att genomföra ett antal affärer på några prioriterade marknader.

Vi ser ett fortsatt stort intresse på den nordiska marknaden och speciellt den svenska, för att effektivisera och förbättra sjukvården genom att säkerställa Prehospital e-Health. Det innebär bl.a. högkvalitetsvård redan under ambulanstransporten. Detta förutsätter omedelbar och kontinuerlig kontakt mellan ambulans och kliniska experter, vilket Ortivus lösningar möjliggör. Det ger beslutsunderlag för att transportera patienten till relevant vård- eller terapiställe. Detta leder till bättre vårdutfall, säkrare vård för patienten och sammantaget leder det också till lägre vårdkostnader.

Sjukvårdens strävan mot ökad regionalisering och centralisering av specialistkompetens, efterfrågar i allt högre utsträckning att patienter får tillgång till specialistkompetens redan under transporten.

De svenska ambulanserna är till 2/3 idag utrustade med Ortivus lösning MobiMed. CoroNet med sin unika telemetrilösning för hjärtpatienter representeras på flertalet ledande universitetssjukhus i Sverige.

Vi ser ökade aktiviteter i många länder för att göra nationella IT-lösningar som stödjer vården bl.a. i Storbritannien och Sverige. Samordnad journalhantering är ett annat område där Ortivus ligger långt fram i utvecklingen och är väl positionerat med sina produkter. Under perioden har ett Letter of Intent slutits med Excense, ett bolag inom mjukvaruhantering, som stödjer Ortivus lösning för journalhantering och beslutsstöd för hjärtpatienter enligt de nationella riktlinjerna.

På den brittiska IT-marknaden har, som tidigare kommunicerats, det omfattande nationella initiativet för samordnad IT-hantering inom sjukvården fördröjts. Ortivus fortsätter bearbetningen och våra aktiviteter i England har ökat. På den tyska marknaden har Ortivus fått sin första kommersiella MobiMed order, vilket är en viktig inbrytning på en stor marknad. Den nordamerikanska verksamheten genererar fortsatt positiv vinst och kassaflöde trots bister ekonomi. Under året har vi avslutat ett större utvecklingsprojekt, utanför bolagets kärnområde, vilket lett till betydande nedskrivningar. Vi har genomfört ett VD-skifte och har nu en internt rekryterad VD som har mångårig erfarenhet av Emergency Medical Services och våra kunder. Vi lägger nu fokus på vidareutveckling av våra tjänster inom det området.

I dessa orostider är det en styrka att ha en sådan stabil ägarkrets vilket också bekräftats av det omförhandlade syndikatlånet.

Vi ser ett fortsatt starkt intresse för Ortivus erbjudande men införsäljningsprocesserna är långa. Trots det krävande marknadsläget ser jag framtiden an med tillförsikt, Ortivus har ett väl positionerat och unikt erbjudande till kunder över hela världen med stor tillväxtpotential och nu är siktet inställt på ett positivt kassaflöde i fjärde kvartalet 2009.

Jan B Andersson
VD

23 februari, 2009