2008-12-02 Ortivus och Excense inleder samarbete kring Hjärtjournalen

Ortivus och Excense har tecknat en avsiktsförklaring gällande samarbete kring Hjärtjournalen. Denna IT-lösning stödjer och kvalitetssäkrar det dagliga kliniska arbetet och förenklar informationsutbytet med flertalet involverade discipliner. Följsamhet kan då garanteras till fastställda guidelines och riktlinjer. Genom samarbetet blir Ortivus den kommersiella kanalen för produkten och tjänster kopplade till denna.

I den moderna sjukvården blir kvalitetssäkring och processtöd i det dagliga arbetet allt viktigare. Många gånger baseras processerna, och därmed den vård som förmedlas, på att man följer fastställda regler och guidelines. De senare kan vara av internationellt, nationellt eller lokalt ursprung och uppdateras regelbundet utifrån erfarenhet, vetenskapliga studier och erhållna resultat t.ex. från nationella kvalitetsregister.

Hjärtjournalen har utvecklats vid Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås, och infördes där i verksamheten 2003. Resultatet blev slående. På ett år förändrades sjukhusets ranking, utifrån Riks-HIA:s kvalitetsparametrar, från en botten position till en topp position, och en stor del av denna förändring tillskrevs införandet av Hjärtjournalen. Införandet innebar stöd i det dagliga arbetet och förenklat informationsutbyte med flertalet discipliner involverade i detta. Vidare erhölls en för kardiologiverksamheten bättre sammanhållen patientinformation, dokumentation och följsamhet till behandlingsrutiner såväl som ökad förståelse kring t.ex. de patienter där rekommenderad behandling inte följdes.

Ortivus ser samarbetet som ett naturligt steg på sin väg att bli en än mer kompetent leverantör av produkter och tjänster till Kardiologi-området. Bolaget ser en betydande potential i att nu förutom att vara leverantör av ett ledande övervakningssystem för hjärtsjukvård i form av CoroNet även kunna bidra till införandet av moderna IT-baserade lösningar som direkt påverkar, stödjer och kvalitetssäkrar det dagliga kliniska arbetet. En typ av verksamhetsstöd som förväntas efterfrågas i en alltmer accelererande takt nationellt och internationellt. Med sin långa bakgrund inom medicinsk teknik är Ortivus också väl rustade att hantera de förändrade och ökande krav kring bl.a. CE-märkning som förväntas gälla även IT-lösningar inom sjukvården i en snar framtid.

Excense kommer genom samarbetet att få en etablerad leverantör inom Kardiologi-området som sin marknadskanal, samtidigt som man kan renodla sin roll som utvecklingsbolag och leverantör av professionella tjänster till Ortivus.

”För oss är detta ett viktigt steg i att stärka vår roll som ledande leverantör av kvalificerade kliniskt inriktade produkter och tjänster till kardiologi-området och därmed uppfyllandet av vår ambition att vara Kardiologens bäste vän”, säger Ortivus VD Jan B. Andersson.

”För Excense ger detta samarbete en spännande möjlighet att med hjälp av en stark och etablerad leverantör inom kardiologområdet nå ut med våra produkter till en bredare kundbas. Vi ser även stora framtida möjligheter att sammanföra våra företags kunskapsområden till gagn för kardiologin inom Sverige”, säger Nicklas Björklund, Excense.

För ytterligare information:
Jan B. Andersson, 08-446 45 00, mobil 070-529 47 41, e-post
förnamn.initial.efternamn@ortivus.com