2008-11-20 Ortivus presenterar elektronisk patientjournal enligt tysk DIVI-standard för Ortivus pre-hospitala e-Health lösning MobiMed

På Medica 2008 presenterar Ortivus för första gången en tysk version av MobiMeds elektroniska patientjournal. Denna motsvarar de riktlinjer som den tyska interdisciplinära intensivvårdsorganisationen – DIVI fastställt. Den elektroniska patientjournalen är en integrerad del av Ortivus pre-hospitala e-Health lösning MobiMed som också erbjuder möjlighet till kontinuerlig patientövervakning och överföring av vitaldata till sjukhus, checklistor, chat etc. Allt som allt erbjuder MobiMed en välbeprövad och kraftfull verktygslåda för att stödja och utveckla pre-hospitala processer samt utvärdera dessa.

MobiMed och den tyska versionen av den elektroniska patientjournalen (ePR) demonstreras i SCHILLERs monter Hall 9 – Monter nr. E05 vid Medica mässan i Düsseldorf, Tyskland, 19 -21 november 2008.

I syfte att erbjuda tysk ambulanssjukvård en välbeprövad, mobil elektronisk patientjournal för beslutsstöd, dokumentation, kvalitetssäkring och uppföljning har Ortivus anpassat MobiMed ePR så att rapporter genereras fullt i enlighet med riktlinjerna från den tyska interdisciplinära intensivvårdsorganisationen – DIVI.

DIVI protokollet används för att dokumentera aktiviteter utförda av ambulanspersonalen under ett uppdrag. MobiMed ePR erbjuder ett enkelt sätt att via dialogrutor, checklistor etc. dokumentera aktiviteter i en logisk arbetsföljd för att därefter kunna få ut en fullt ifylld rapport enligt DIVI.

MobiMed är en ”eHealth verktygslåda” för pre-hospital processutveckling som förutom att erbjuda kontinuerlig patientövervakning och överföring av vitaldata till sjukhus, även fungerar som ett dokumentations- och beslutsstöd. Systemet understödjer beslutsprocesser på plats vid patienten och under transport genom kontinuerlig monitorering och analys av vitaldata, checklistor, guidelines och kommunikation med sjukhus eller andra involverade enheter. Detta hjälper till att guida behandlingen, besluta om prioritet, kontrollera resursers tillgänglighet samt välja den mest lämpliga destinationen och där förbereda det valda sjukhuset på den inkommande patienten. Genom att systemet möjliggör enkel datainmatning under ambulansuppdraget genereras dokumentation automatiskt för användning i senare behandlingsled eller för kvalitetssäkring och förbättringsarbete inom ambulansverksamheten.

MobiMed har funnits i klinisk drift sedan början av 1990-talet, och det finns för närvarande cirka 1.000 ambulanser med MobiMed installerat. Dokumentation i någon form har från början utgjort en integrerad del av MobiMed, och i cirka 10 år har en mer utvecklad journal funnits tillgänglig.

“Efter att ha utvecklat DIVI-protokollet till MobiMed tillsammans med representanter för den tyska ambulanssjukvården tar vi nu ett viktigt steg i att införa MobiMed på den tyska marknaden” säger Johan Folkunger, VP Sales and Marketing vid Ortivus.

För mer information:
Jan B Andersson, VD: +46 705 294 741
E-Mail: förnamn.initial.efternamn@ortivus.com

Besök även ortivusflytt19.wpengine.com