2008-08-20 Ortivus Delårsrapport jan-juni 2008

• Omsättningen uppgick till 66,5 (80,6) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till -43,5 (–13,0) MSEK.
• Rörelseresultatet belastat med nedskrivningar om -30,0 MSEK relaterade till det tyska dotterbolaget. Exklusive dessa nedskrivningar uppgick rörelseresultatet till -13,5 (-13,0) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till -42,3 (–12,8) MSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,04 (-0,62) SEK.

Viktiga händelser efter balansdagen
• Ortivus avyttrar tyskt dotterbolag.
• Beslut om aktiekursrelaterat bonusprogram till övriga anställda.

SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET 2008
Under det andra kvartalet 2008 minskade omsättningen med 14,1 MSEK. Minskningen beror främst på förändrade förutsättningar på den engelska marknaden, lägre försäljning i Sverige samt valutaförändringar relaterade till svagare dollarkurs.
Under kvartalet har bearbetningen av marknaderna utanför Norden för CoroNet och MobiMed tillsammans med våra industriella partners fortsatt. I Italien erhöll vår partner en viktig CoroNet-order om cirka 1 MSEK från ett specialistcenter för hjärtrehabilitering. Ett samarbete med schweiziska Medtech-bolaget Schiller presenterades på räddningsmässan Rettmobil i Tyskland. Den gemensamma lösningen, som rönte stort intresse, kopplar trådlöst ihop MobiMed med Schillers defibrillator.
I slutet av maj drog sig Ortivus partner Fujitsu ur det kraftigt försenade engelska IT-projektet NHS Connecting for Health (CfH). Det är oklart hur detta kommer att påverka Ortivus eftersom det ännu inte finns någon plan för hur det fortsatta genomförandet av CfH-projektet ska ske. Med MobiMed, vår långvariga närvaro och inledda aktiviteter är vi dock väl positionerade för att möta de nya möjligheter som vi bedömer kommer att ges i England framöver.
I Tyskland löper referensprojektet för MobiMed i Neuss enligt plan. Ortivus lösning kommer där att bidra med snabbare omhändertagande av hjärtinfarktpatienter som akut kräver PCI-behandling.
Antalet upphandlingar för CoroNet och MobiMed i Sverige har under senare tid varit begränsat, vilket resulterat i en lägre försäljning för Ortivus under kvartalet. Under perioden tecknades avtal med St Görans sjukhus i Stockholm för ytterligare installation av CoroNet.
I den nordamerikanska verksamheten fortsätter det dominerande segmentet ambulanssjukvård att utvecklas positivt. För det mindre segmentet polis/brandkår, kännetecknat av mjukvaruprojekt med långa ledtider, har orderingången varit svag. Satsningen på utveckling av den nya systemplattformen fortsätter vilket skapar en bra bas för fortsatt marknadsföring och försäljning av de nordamerikanska produkterna.
För att stärka likviditeten upptogs ett lån om 25 MSEK från några av bolagets större aktieägare.
Jan B Andersson har med erfarenhet från både medicintekniska bolag samt IT-bolag rekryterats till ny VD i bolaget för att aktivt förbättra Ortivus position på marknaden. Jan B Andersson kommer närmast från TietoEnator, där han var chef för all verksamhet i Skandinavien inom hälso- och sjukvård. Jan B Andersson tillträdde den 11 augusti 2008.
En extra bolagsstämma godkände i slutet av juni styrelsens förslag till teckningsoptionsprogram för bolagets ledning. Programmet omfattar 500 000 teckningsoptioner och är fulltecknat.

För ytterligare information:
Jan B Andersson, VD, telefon +46 705 294 741, eller E-post; förnamn.initial.efternamn@ortivus.com
Håkan Cranning, CFO, telefon 08-446 45 00 alt. Mobil 073-834 46 18, eller E-post; förnamn.efternamn@ortivus.com
Besök även ortivusflytt19.wpengine.com