2008-06-27 Kommuniké från extra bolagsstämma i Ortivus AB (publ)

Extra bolagsstämma i Ortivus AB beslutade idag att godkänna styrelsens förslag av den 12 juni att ge ut 500.000 st teckningsoptioner samt att dessa överlåts till bolagets VD och andra ledande befattningshavare inom Ortivus AB på i huvudsak följande villkor:

• Teckningsoptionernas löptid är från den 7 juli 2008 fram till och med den 30 juni 2011.

• Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Ortivus AB under perioden från och med den 1 juni 2011 fram till och med den 30 juni 2011 till en teckningskurs som skall bestämmas enligt följande. Teckningskursen skall motsvara 145 % (d.v.s. 45% påslag) av genomsnittet av det för varje börsdag under perioden 23 juni 2008 – 4 juli 2008 volymviktade medeltalet av de under dagen noterade betalkurserna för bolagets aktier på OMX Nordiska Börs (Small cap).

• Vid full teckning och utbyte av samtliga 500.000 teckningsoptioner kommer bolagets aktiekapital att öka med 2.500.000 kronor fördelat på 500.000 st B-aktier motsvarande en utspädningseffekt om cirka 2,36 %.

• Värdet på teckningsoptionerna vid överlåtelse från dotterbolaget till berörda befattningshavare skall bestämmas på marknadsmässig grund med tillämpning av vedertagen värderingsmodell för teckningsoptioner av förevarande slag.

Beslutet fattades enhälligt.

För ytterligare information:
Jon Risfelt, Styrelseordförande Ortivus, tel. 073-434 33 32, e-post förnamn@efternamn.se