2008-06-12 Kallelse till extra bolagsstämma i Ortivus AB 27 juni 2008

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 27 juni 2008 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Karlsrovägen 2 D i Danderyd.

Rätt att deltaga på stämman
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall:
– dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per fredagen den 20 juni 2008, och
– dels ha anmält sig hos bolaget under adress Ortivus AB, Box 713, 183 17 Danderyd, per telefon 08-446 45 00, per telefax 08-446 45 19 eller per e-post till info@ortivus.com senast onsdagen den 25 juni 2008 kl. 16.00.

Vid anmälan bör namn, person-, organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden (högst två) samt kontaktuppgifter uppges.

Ombud för aktieägare skall medtaga fullmakt i original till bolagsstämman. Exempel på fullmaktsformulär se bolagets hemsida ortivusflytt19.wpengine.com. Företrädare för juridisk person skall medtaga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt m.m.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta på bolagsstämman. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 20 juni 2008 för att kunna beaktas i den utskrift som VPC gör per denna dag.

Antalet aktier i bolaget uppgår till 20.708.188 st, varav 1.108.455 st är A-aktier och 19.599.733 st är B-aktier, motsvarande totalt 30.684.283 röster.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut i anledning av styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner.
8. Övriga ärenden.
9. Stämmans avslutande.

Beslut i anledning av styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ge ut 500.000 st teckningsoptioner samt godkänner att de aktuella teckningsoptionerna överlåts till bolagets VD och andra ledande befattningshavare inom Ortivus AB på i huvudsak följande villkor:

*Teckningsoptionerna skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tecknas av det helägda dotterbolaget Elementanalys-Analytica AB eller annat helägt dotterbolag, som efter anvisningar från styrelsen i Ortivus AB skall överlåta teckningsoptionerna till bolagets VD och
andra ledande befattningshavare inom Ortivus AB. Teckning av teckningsoptioner skall ske senast den 7 juli 2008. Teckningsoptionernas löptid är från den 7 juli 2008 fram till och med den 30 juni 2011.

*Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Ortivus AB under perioden från och med den 1 juni 2011 fram till och med den 30 juni 2011 till en teckningskurs som skall bestämmas enligt följande. Teckningskursen skall motsvara 145 % (d.v.s. 45% påslag) av genomsnittet av det för varje börsdag under perioden 23 juni 2008 – 4 juli 2008 volymviktade medeltalet av de under dagen noterade betalkurserna för bolagets aktier på OMX Nordiska Börs (Small cap).

*Vid full teckning och utbyte av samtliga 500.000 teckningsoptioner kommer bolagets aktiekapital att öka med 2.500.000 kronor fördelat på 500.000 st B-aktier motsvarande en utspädningseffekt om cirka 2,36 %.

Syftet med styrelsens förslag att ge ut teckningsoptioner enligt ovan är att kunna erbjuda bolagets VD och andra ledande befattningshavare inom Ortivus AB incitament som ger dem möjlighet att ta del av bolagets framtida ekonomiska utveckling enligt vad som närmare redovisas i styrelsens fullständiga förslag som finns tillgänglig på bolagets hemsida (ortivusflytt19.wpengine.com).

För beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras enligt 16 kap Aktiebolagslagen att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 ovan hålls tillgängligt hos bolaget (adress ovan) och dess hemsida. Handlingar enligt 14 kap. 8 § Aktiebolagslagen kommer likaledes att hållas tillgängligt hos bolaget. Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Danderyd den 12 juni 2008
Ortivus AB (publ)
Styrelsen