Nu startar arbetet med nästa steg i integrering mellan Cosmic och MobiMed

Den pågående pandemin illustrerar hur viktigt det är att all sjukvårdspersonal har tillgång till verktyg som frigör tid, så att de kan ägna mer resurser åt att vårda sina patienter. Ortivus och Cambio har länge arbetat tillsammans för att integrera bolagens journalsystem MobiMed respektive Cosmic. Det vill säga journalsystem som används i ambulans respektive på sjukhus. Den första fasen i integreringen var klar 2017, arbetet med nästa fas påbörjas nu.

”Jag är otroligt spänd och glad över att vi nu drar igång detta projekt där vi ser stora vinster med att kunna få realtidsdata från MobiMed till Cosmic samt förberedelser för att i nästa steg av projektet (Fas 2) kunna läsa patienternas journal direkt ute på plats samt att se vilka observanda som finns registrerade på ett strukturerat och överskådligt sätt” Richard Andersson, IT-ansvarig ambulansen Region Kronoberg.

En av eldsjälarna inom detta område är Richard Andersson som är IT-ansvarig i Region Kronoberg. Hans engagemang började redan 2006, långt innan de hade elektroniska patientjournaler. Han säger att det steg som integrationen nu ska ta är mycket angeläget och berättar att det är olika delar som är viktiga, beroende på vilket perspektiv man har.

Ambulanssjukvården kan få snabbare tillgång till patientjournaler samt observandum
I nästa steg av integrationen (Fas 2) är planeringen att ambulanssjukvården får åtkomst till patienternas journaler i Cosmic. I Kronoberg är detta idag möjligt via en separat dator, men det är tidsödande att logga in på en extra enhet. Inom denna version av integrationen är MobiMed förberett för detta steg, Detta innebär att användarna varnas om läkemedelsöverkänslighet eller andra observandum som kan påverka val av behandling för patienten samt ett stöd när det gäller att fatta beslut om vilka patienter som behöver transport till sjukhus eller annan vårdenhet.

Akutsjukvården kan följa patientens vitalparametrar live
För personalen på akuten är det en annan del av den kommande integrationen som är mest väsentlig. Nämligen möjligheten att på sina skärmar följa data från MobiMed i realtid. Det vill säga de kan se inkommande patienters information, vitaldata och triage, vilket ger dem en möjlighet att förbereda sig. Idag överförs data från MobiMed till Cosmic när ambulanssjukvårdaren signerar ett uppdrag och därmed överlämnar patienten. I den nya versionen kommer Cosmic att visa realtidsdata från MobiMed redan innan patienten anländer till akuten. Detta görs möjligt med MobiMeds nya integrationsplattform som baseras på HL7 FHIR vilket är en standard för utbyte av vårdinformation mellan system.

Patienter får bättre behandling med kvalitativa data
Patienter kommer i allmänhet inte att märka någon skillnad när den nya Cosmic-versionen lanseras, men det finns en skillnad även ur deras perspektiv. I den första integrationen som redan är genomförd, förs bland annat första och sista vitaldata över till ett speciellt avsett fält i Cosmic. En del information hamnar då i en kronologisk journalanteckning som återfinns i en PDF i sidfoten. I nästa version kommer slutanteckningen att göras mer dynamisk. Dessutom kommer patientinformation, vitaldata och triage att lagras strukturerat och i rätt kontext.