Framtidens lösning för god och nära vård är redan här!

MobiMed, som sedan 20 år tillbaka använts i den prehospitala vården, har anpassats och lanseras nu för att på bästa sätt stödja den växande distansvården. Med MobiMed kan en stor del av undersökningen och provtagning ske i patientens trygga hemmiljö medan läkare på distans kan göra sin bedömning. MobiMed möjliggör en trygg och jämlik sjukvård på distans och frigör resurser för ökad kontinuitet i läkarkontakter.Vill du läsa mer om MobiMed för primärvården? Klicka här!

Den svenska sjukvården är i förändring. Enligt utredningen ”God och nära vård”, behöver vi i allt större utsträckning kombinera existerande och beprövad teknik och kompetens med nya innovativa lösningar för att möta framtidens vårdbehov. Det betyder att vi snart kommer att se en mer avancerad hemsjukvård, där primärvården tar ett större ansvar som den sammanhållande parten, samtidigt som samverkan mellan olika vårdgivare och huvudmän ökar. Nu lanserar Ortivus MobiMed för primärvården där beprövad teknologi har anpassats för att möta dagens och morgondagens vårdbehov. Med MobiMed kan patientens vitala parametrar och EKG mätas på distans och i realtid skickas till läkare som kan göra sin bedömning. Vid behov finns möjlighet för videosamtal och realtidsförskrivning av läkemedel. All patientdata överförs automatiskt och sömlöst till sjukhusets journalsystem. Med MobiMed kan arbetet effektiviseras samtidigt som vårdtagaren får möjlighet till mer delaktighet. Onödiga transporter till sjukhus och hälsocenter minimeras och resurser frigörs för en ökad kontinuitet i läkarkontakter och uppföljning. Med MobiMed blir vården trygg och jämlik, oavsett geografi eller demografi.

Idag finns redan exempel på flera platser, bland annat i Region Örebro och i Region Jämtland-Härjedalen, där ett arbetssätt understött av MobiMed utprovats med goda resultat. Målet är att få patienterna att må bättre, känna en större trygghet och möjliggöra en tidig vårdinsats för att undvika ett behov av akut sjukvård, eller inläggning på sjukhus. Ortivus MobiMed erbjuder en modern digital lösning som möjliggör detta för primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. “Vi har sett att patienterna slipper onödiga transporter till sjukhuset eller vårdcentralen. Det kan vara ganska jobbigt för de sjukaste äldre att ägna stora delar av en dag åt att ta sig fram och tillbaka till en vårdinrättning. Vid transport behöver också ledsagare eller anhöriga följa med och det är givetvis tidsödande och resurskrävande. Ur ett samhällsperspektiv så är det effektivare att en sjuksköterska åker hem till patienten och tar ett EKG som sedan exporteras in till patientens journal.”  – Per-Ola Sundin, Överläkare på den geriatriska avdelningen och projektledare för Närsjukvårdsteam Örebro