I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats beslutades vid extra bolagsstämma den 12 maj 2017 i Ortivus AB (publ) ("Ortivus" eller "Bolaget") att i enlighet med styrelsens förslag genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Emissionsfolder samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.ortivus.se) och emissionsinstitutet Aktieinvest FK AB:s hemsida (www.aktieinvest.se).

Garanterad emission

Ortivus huvudaktieägare Ponderus Invest AB har den 29 maj 2017 åtagit sig att utnyttja hela sin företrädesrätt och teckna och betala sin andel av företrädesemissionen, motsvarande cirka 6,9 MSEK och cirka 30% av Erbjudandet. Därutöver har Ponderus Invest AB garanterat att teckna med subsidiär företrädesrätt de aktier som i övrigt inte tecknas av annan. Ponderus Invest AB:s teckningsåtagande och garanti är villkorad av att Aktiemarknadsnämndens dispens från budplikt vinner laga kraft för det fall att Ponderus Invest AB:s aktieinnehav skulle motsvara eller överstiga 30% av rösterna i Ortivus efter uppfyllande av teckningsåtagandet och garantin. Ponderus Invest AB:s andel av samtliga röster uppgår till cirka 20,4% före Erbjudandet.


Posted

in

by

Tags: