Ortivus valberedning inför årsstämman 2023 utsedd

De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2023 års årsstämma som kommer att avhållas den 4 maj 2023.

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av följande ledamöter:

– Anders Paulsson, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2022
– Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB (företräder 18,8% av rösterna) 
– Konstantin Papaxanthis (företräder 4,8% avrösterna)
– Pär-Ola Adolfsson (företräder 4,7% av rösterna)

Ortivus riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 5 maj 2022 och är baserade på riktlinjerna i Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Av dessa skall en utgöras av styrelsens ordförande och de tre övriga skall utses av de tre största ägarna i bolaget per den 30 september 2022. I den mån tillfrågad aktieägare inte utser någon representant till valberedningen går frågan vidare till den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur o s v. Valberedningen kommer inom sig utse valberedningens ordförande.

Valberedningen ska bland annat lämna förslag på antal styrelseledamöter, styrelsens sammansättning, ordförande i styrelsen, revisorsval, styrelse- och revisorsarvoden samt ordförande på årsstämman.

De som vill lämna förslag eller synpunkter till valberedningen kan göra detta skriftligen genom brev till:

Ortivus AB (publ) 
Valberedningen 
Box 713 
182 17 Danderyd

eller via e-post till peter.edwall@ponderus.se

This entry was posted in . Bookmark the permalink.