Den strategiska översynen av Ortivus är nu genomförd, vilket har resulterat i en ny affärsplan innehållande ett antal åtgärder och en fokusering av verksamheten.
  • Ny modern produktplattform
  • Ny produkt – MobiMed Smart – klar för säljstart
  • Ökad satsning på beslutsstöd breddar utbudet
  • Full effekt 2012 av minskade kostnader
  • Nedskrivning av immateriella tillgångar med 7,5 MSEK
  • Förutsättningar för lönsamhet 2012

Som framgått av tidigare kommunikation har styrelsen i Ortivus AB, tillsammans med ledningen och externa rådgivare, genomfört en strategisk översyn av bolaget och dess verksamhetsinriktning. Syftet har varit att undersöka och utvärdera förutsättningarna för bolagets fortsatta verksamhet, såväl ur ett marknadsperspektiv som ur ett tekniskt och finansiellt perspektiv.

Ortivus har under en följd av år haft starkt fokus på lösningar kring främst monitorering – pre-hospitalt för ambulansverksamheten med produkten MobiMed och på sjukhuset för de kardiologiska avdelningarna med produkten CoroNet. Bolagets produkter har rönt stort intresse och skapat betydande värden i vården men kommersialiseringen, i synnerhet utanför Sverige, har utvecklats sämre än väntat. Marknaden för lösningar med stort inslag av monitorering domineras av stora multinationella bolag och försäljningen av den typ av spetsprodukter Ortivus erbjuder har visat sig vara både svårare och ta längre tid än förväntat. Flera stora nationella och internationella affärer bearbetas sedan lång tid tillbaka av Ortivus men givet de långdragna försäljningsprocesserna har bolaget operativt skapat betydande finansiella underskott under en följd av år. Det är utifrån detta perspektiv som den strategiska översynen varit nödvändig.

Ny modern produktplattform
Bolagets egna kund- och marknadsundersökningar, såväl som externa rapporter, pekar entydigt på ett ökande behov och intresse från vårdgivare för beslutsstöd som kan anpassas till verksamhetens förutsättningar, samt integreras med befintliga system och hårdvaror. Utöver detta finns ett fortsatt behov av pre-hospital monitorering. Mot den bakgrunden har Ortivus under de senaste åren investerat betydande resurser i en ny och modernare produktplattform, byggd med öppen arkitektur, och inte minst innehållande mer avancerade och verksamhetsanpassade beslutsstödsfunktioner. Utvecklingen, som bland annat har finansierats med likviden från försäljningen av den nordamerikanska verksamheten 2010, har resulterat i den nya produkten MobiMed Smart som nu är färdig för försäljningsstart.

Det faktum att en ny produkt varit under utveckling har sannolikt skapat en avvaktande inställning till nya inköp hos många av Ortivus kunder vilket påverkat försäljningen 2011. Under hösten 2011 introducerades den nya plattformen och de nya funktionerna. Bemötandet, bland annat på den årliga ambulansmässan FLISA, var synnerligen positivt och det första användartestet av MobiMed Smart har nyligen avslutats tillsammans med ambulansorganisationen i Kronoberg, där MobiMed Smart nu finns i drift. Arbetet har följts med intresse från ett antal existerande kunder och det finns goda förhoppningar om nya affärer och nya leveranser under 2012.

Minskade kostnader med 20 MSEK och nedskrivning av immateriella tillgångar
Under året har ett antal åtgärder vidtagits för att radikalt minska företagets kostnader. Sammantaget innebär dessa åtgärder en minskad kostnadsmassa med cirka 20 MSEK, vilket kommer att verka med full effekt med början 2012. En ökad fokusering på beslutsstöd (mjukvara) innebär också förbättrade bruttomarginaler och med mer öppna och standardiserade lösningar kan kostnaderna för hårdvara och medicintekniska komponenter minskas. Mot bakgrund av den förändrade inriktningen mot mer av beslutsstöd och mindre av monitorering har de redovisade immateriella tillgångarna värderats, vilket resulterat i en nedskrivning med 7,5 MSEK. Detta minskar de framtida kostnaderna med 4 MSEK per år.

Ny affärsplan
Ledningen har under hösten 2011 utarbetat en ny affärsplan och en budget för 2012. Den baseras på antaganden vad gäller försäljningen under 2012 av såväl de befintliga lösningarna som den nya produkten MobiMed Smart och pekar på en omsättning 2012 som blir i nivå med 2011 och fortsätter öka därefter. Tillsammans med ovan nämnda kostnadsreduktioner skapas förutsättningar för ett positivt resultat för verksamhetsåret 2012.

Styrelsen har också, som en del av den strategiska översynen, studerat möjliga strukturaffärer för att tänkbart skapa större strukturer för att möjliggöra synergier eller utökad försäljning. Sammantaget har de möjligheter som befunnits möjliga att genomföra i det korta perspektivet inte bedömts skapa ett större aktieägarvärde än att i egen regi fortsätta satsningen mot beslutsstöd och lanseringen av en ny plattform.

Styrelsen har därför beslutat anta en ny affärsplan baserad på en ökad satsning på beslutsstöd med den nya produkten MobiMed Smart i kombination med bolagets övriga erbjudanden inom monitorering. Såväl existerande kunder som marknaden i övrigt har reagerat positivt på den nya plattformen och de beslutsstödsfunktioner som nu kommer att marknadsföras i Sverige, Norge, Danmark och UK. Det är styrelsens uppfattning att det finns goda förutsättningar för att de åtgärder som nu vidtagits i kombination med den ökade konkurrensförmåga, som de nya lösningarna innebär, skapar trygghet och långsiktigt värde för medarbetare, kunder och aktieägare.

Utsikter för 2011
De tidigare kommunicerade utsikterna för 2011 står fast avseende en omsättning som blir något lägre än föregående år och ett resultat, inklusive ovan nämnda nedskrivning, som kommer att ligga i nivå med föregående år.

Framåtriktade uttalanden
Alla framåtriktade uttalanden i denna pressrelease baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för releasen. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter, vilket kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda, i synnerhet i ett läge där det finansiella klimatet är väldigt osäkert. För mer information om företagets risker se bland annat Bolagets senaste Årsredovisning och Kvartalsrapport.

Ortivus AB (publ)
Styrelsen
 

För ytterligare information kontakta:
Carl Ekvall, VD, tel. +46 (0)703 832 012
Leif Carlsson, CFO tel. +46 (0)735 707 337
Crister Stjernfelt, Styrelseordförande, +46 (0)733 980 004
eller se www.ortivus.com

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med 25 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande.

Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 20 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 000 ambulansfordon och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.


Posted

in

by

Tags: